Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24 kovo03 kovo10
2014 m. 2018 m. kovo17 kovo24 kovo31 bal.07 bal.14 bal.21 bal.28 geg.05 geg.12 geg.19 geg.26
2015 m.                        
2016 m.                        
2017 m.                        

Birželio 1 - 2 d. 2019 m.

MISIJŲ SAVAITGALIS

ATEINANTĮ savaitgalį kun. Nicholas Mtey, atvykęs iš Moshi, Tanzanijos vyskupijos lankysis mūsų parapijoje. Jis paaiškins jo vyskupijos Afrikoje rūpesčius visų savaitgalio Mišių metu ir prašys jūsų pagelbos. Tuo tikslu pravesime antrą rinkliavą. Prašome visus dosniai aukoti.

BALTŲ TAUTŲ MINĖJIMAS

Sekmadienį, birželio 9d., 2:00v.p.p. mūsų Šv. Kazimiero parapijoje Clevelando Baltų Tautų komitetas minės 78-ąsias baltų tautų okupacijos metines ir pagerbs 1941m. birželio 14-15 dienų trėmimų išvežtuosius. Užsibaigus apeigoms bažnyčioje Lietuvių Namuose bus vaišės ir meninė programa. Kviečiame visus jungtis kartu su broliais estais ir latviais ir dalyvauti šiame minėjime.

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJOS ŽINIOS

Mūsų vyskupijos Šventojo Vardo Draugijos, norėdamos aprūpinti mūsų apylinkių benamius būtiniausia apranga, globoja “Vyriškų apatinių ir kojinių vajų.” Jos kviečia visus įsijungti į šį vajų duodant piniginę auką šiam tikslui šį arba ateinantį savaitgalį. Auką įdėkite į voką, jį pažymėdami “Holy Name Sock Drive” ir įmeskite į aukų krepšelį.

FESTivalis

FESTivalis – puiki diena visai šeimai ir visa tai NEMOKAMAI. Sekmadienį, rugpiūčio 4d. Center for Pastoral Leadership, Wickliffe, FESTivalio pagrindinėje šventės scenoje išgirsite Matt Maher plačiai žinomą dainą “Love Will Hold Us Together.” Išgirsite ir kitus krikščioniškos muzikos atlikėjus: Jordan Feliz, Tenth Avenue North, Matt Maher ir Casting Crowns. Diena bus kupina įdomių užsiėmimų visai šeimai, BMX programa, Marc’s Mom’s Relaxation Station ir dar daugiau. Pilną dienotvarkę rasite: www.theFEST.us  Tikėjimas…šeima… smagūs užsiėmimai… puiki muzika… visa tai NEMOKAMAI FESTivalyje.

PAMĄSTYMAS ŠEIMOMS

Popiežius Pranciškus skelbia: “Jėzus yra pavyzdys Bažnyčiai.” Evangelijos pasakojimuose Jis dalinasi svarbiais šeimos momentais ir visuomet rodo gailestingumą. Lai mūsų šeimos ir parapijos būna kupinos gailestingumo kaip Jėzus.

      Žengdami į birželio mėnesį žinome, jog vasara artėja. Kiekviena vasara būna kupina renginių, kurie dažnai atitraukia daugelį mūsų nuo dalyvavimo Mišiose parapijoje sekmadieniais. Linkiu visiems saugios ir poilsingos vasaros. Tuo pačiu, primenu visiems dalyvauti Mišių aukoje kiekvieną sekmadienį bei privalomos šventės dieną. O jei nebūsite mūsų parapijoje kurį nors savaitgalį, sugrįžus atgal PRAŠAU neužmiršti įteikti praleistų sekmadienių aukas.
 

     Kreipiuos į visus, kurie gali, dosniai aukoti mūsų Pataisymų Fondui. Šią vasarą mūsų laukia keli dideli pataisymo darbai, įskaitant bažnyčios mūro pataisymo darbus. Kuo greičiau sukelsime reikiamas lėšas, tuo greičiau galėsime atlikti darbus.
 

     Mūsų tikslas atliekant visus pataisymo darbus yra užlaikyti mūsų pastatus ir nuosavybę gerame stovyje, tuo suteikiant saugią ir dvasią pakeliančią vietą šlovinti Viešpatį, vesti parapijos gyvenimą, ir turėti vietą mūsų narių dvasiniams ir kultūriniams renginiams. Dirbdami kartu, tai galime atlikti.
 

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a.George Riggan ir a.a. Joną Vedegį, palaidotus iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai ilsisi Dievo Karalystės ramybėje.

ŠVENTOJI VALANDA

Kviečiame visus praleisti valandėlę tylioje maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą penktadienį, birželio 7d., nuo 8:00-9:00v.r. bei trečiadienį, birželio 12d., nuo 6:00-7:00v.v. Melsdamiesi tyloje priešais Švenčiausiąjį būsite apsupti ramybės.

SVEIKINAME

Sveikiname naująjį katalikų krikščionių bendruomenės narį, Leo Christiano Santana, Jose Santana ir Amberly (nee) Maston sūnelį. Mažasis Leo krikštijamas mūsų bažnyčioje šį savaitgalį.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

  ŠĮ SEKMADIENĮ
birželio 2 d.

KITĄ SEKMADIENĮ
birželio 9 d.

bir.2 Vaiko Vartai į Mokslą

Skaitytoja/s

Vytas Kliorys Liutauras Milevičius
9 d. Auksiniai žiedai

Komunijos
dalintojai

Gražina Kampe, Remigijus Belzinskas*
Maria Hoffman,
Aurelija Jucaitienė

Amanda Muliolienė, Frank Lucas*
Marius Laniauskas,
Kęstutis Civinskas

16 d. Vaitkų šeima
23 d. Aukštuolių šeima ir draugai

Patarnautojai

Domas Šilgalis Amanda Newberry