Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg.11 geg.18

geg. 25

bir.1 English bir.08 bir.15 bir.22 bir.29 lie.06 lie.13
lie.20 lie.27 rugp.03 rugp.10 rugp.17 rugp.24 rugp.31 rugs.07 rugs.14 rugs.21 rugs.28 spalio05
spalio12 spalio19 spalio26                  

Lapkričio 1 - 2 d. 2014 m.

 

Šį mėnesį buvome numatę pravesti rinkimus išrinkti keturis narius į Pastoracinę Tarybą. Visą praėjusį mėnesį dėjau skelbimus į biuletenį, prašydamas parapijiečius pagalvoti ir kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Paskutinioji diena įteikti kandidatų pareiškimus buvo praėjusį sekmadienį. Nesulaukęs nei vieno kandidato, pratęsiau kandidatavimo terminą dar vieną savaitę. Deja, lig šiol tik viena kandidato pavardė buvo įteikta. Esu gana nustebęs ir, tuo pačiu, nuliūdęs, kad nesame sulaukę daugiau kandidatų.

     Prieš ketveris metus Vadovaujantis komitetas (Steering Committee) sudarė Pastoracinės Tarybos įstatus. Buvo numatyta, jog turint omeny, kad parapijos paskirtis dvilypė: tarnauti ir lietuviškajai bendruomenei ir parapijos apylinkėje gyvenantiems, Tarybos sudėtis bus įvairiapusė ir atstovaus visą parapiją. Įstatuose nurodyta, jog Parapijos Taryboje bus dešimt asmenų: iš jų aštuoni bus išrinkti, du paskirti. Mažiausia du jos narių bus iš lietuviškosios bendruomenės ir du iš nelietuviškosios bendruomenės. Narystės terminas bus dvi, einančios iš eilės, kadencijos, tuo pašalinant įvaizdį, kad kuri nors grupė „valdo parapiją.“

     Ateinančios savaitės bėgyje tarsiuos su Pastoracine Taryba kaip užpildyti laisvas vietas Taryboje. Esu nusprendęs prailginti kandidato pareiškimo įdavimo terminą dar vieną savaitę iki lapkričio 9d. Tikėkimės, kad atsiras dar bent keturios pridėtinės pavardės.

    Pastoracinė Taryba yra pagrindinis patariamasis šaltinis, į kurį kreipiuosi darydamas didesniuosius sprendimus, liečiančius parapiją, ir nustatydamas veiklos gaires bei prioritetus. Taryba atstovauja visai parapijai. Turiu vilties, kad surasime parapijos narių, kurie joje tarnaus.

                                              Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

 

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

 

Penktadienis, lapkričio 7d., yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną šio mėnesio Šventoji valanda vyks nuo 8:00 iki 9:00v.r. Kviečiame visus praleisti valandėlę tylioje maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą.

 

PRISIMINKITE MALDOJE

 

Prisiminkite maldoje a.a. Stasę Strimaitienę, Anton Zidar ir Frances Hribar, kurie buvo palaidoti iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

 

SVEIKINAME IR DĖKOJAME

 

Mūsų Didžioji Rudens Loterija vyko praėjusį šeštadienį clambake renginio metu. Sveikiname loterijos laimėtojus: Ed Hocevar laimėji didįjį $1,000 laimikį, Danny Kelly - $500, Aniceta Giedraitienė - $300, Ann Lazor ir Valerija Spirikaitienė abi laimėjo po $100. Dėkojame visiems, dalyvavusiems clambake vakarienėje; iš viso sulaukėme 176 dalyvių. Nuoširdžiai dėkojame clambake ruošos komitetui ir visiems savanoriams, kurie taip sunkiai dirbo užtikrinti renginio pasisekimą. Užmokėjus visas išlaidas realizavome apie $6,700.00 pelno.

 

KANDIDATUOKITE Į PASTORACINĘ TARYBĄ

Įsijungkite pilniau į parapijos veiklą ir kandidatuokite į mūsų Parapijos Pastoracinę Tarybą Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Terminas įteikti pareiškimus pratęstas iki lapkričio 9d. Kiekvienas parapijos narys, 16m. ir vyresnis, su keliomis išimtimis, turi teisę kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

RINKIMŲ DIENA

 

Antradienis, lapkričio 4d. yra rinkimų diena, kuomet visi krašto piliečiai yra kviečiami pasinaudoti teise balsuoti. Balsavimo punktai bus atidaryti nuo 6:30v.r. iki 7:30v.v. Kiekviena “teisė” surišta su “pareiga,” todėl ir balsavimo teisė mus įpareigoja balsuoti. Turime galimybę balsuoti paštu ir balsuoti iš anksto prieš rinkimų dieną. Rinkimų dieną turime 13 valandų, per kurias galime nueiti balsuoti. Tad nėra pasiteisinimo, kodėl neatlikti piliečio pareigos ir nebalsuoti.

 

ROOTED IN FAITH

 

Praėjusią savaitę gavome papildomą, kas metų ketvirtį išduodamą, Rooted in Faith vajaus išmoką $2,067.00 sumoje. Lig šiol esame gavę $31,241.00 mūsų parapijos reikalams. Kiekviena jūsų vajui įmokėta auka svarbi, nes 30% mūsų parapijiečių suaukotų pinigų vėl sugrįžta atgal į mūsų parapiją. Todėl prašome visų toliau tęsėti vajaus pažadėtos sumos įmokėjimus. Jei norėtumėte padidinti pasižadėjimo sumą ar įteikti auką, kreipkitės į Angie Pavlik Catholic Community Foundation: 216-696-6525, ext 1303.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys blynų pusryčiai bus sekmadienį, lapkričio 9d. nuo 8;30v.r. iki 1:30v.p.p. Pasigardžiuokite skaniausiais blynais visoje Collinwood apylinkėje. Bilietai pardavinėjami įprastu būdu. Nusipirkite bilietą iš anksto ir sutaupykite $1.

REKOLEKCIJOS MOTERIMS

Kviečiame jaunas suaugusias ir vyresnes moteris melstis, mąstyti ir susipažinti su išmintingomis, sąmojingomis ir nuostabiomis Šventraščio ir kitomis, į mus panašias, tikėjimo moterimis. Rekolekcijos vyks jaukiame Bethany Retreat Centre Chardon‘e nuo penkt. lapkr. 14d. 7:00v.v. iki šešt. lapkr.15d. 7;00v.v. Kaina $75; teikiamas ribotas skaičius stipendijų. Dėl informacijos ir registruotis žiūrėkite: www.lifebalanceenterprises.com arba kreipkitės į Sr. Kate Hine: khine@ndec.org or 440-476-6094.

KATALIKŲ KARO VETERANAI

Mūsų Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ruošia Atvirkštinės Loterijos vakarą šeštadienį, lapkričio 8d., Lietuvių Namuose (877 E. 185th St.). Vakaro pradžia 6:45v.v. Didysis laimikis $2,000. Bilieto kaina $50; į ją įeina atviras baras, karšta vakarienė, muzika ir šokiai. Pridėtinės vakarienės kaina $25. Dėl platesnės informacijos ir bilietų kreipkitės į John Milikas tel. 216-486-0254.

NOVEMBERFEST – LAPKRIČIO FESTIVALIS

Borromeo seminarija ruošia itališko maisto vakarienę šeštadienį, lapkr. 8d. nuo 5:00 iki 8:00v.v. Center for Pastoral Leadership centre (28700 Euclid Ave., Wickliffe). Vakarienės kaina: $10 suaugusiems, $5 vaikams 6-12, 5m. ir jaunesniems nemokamai. Bus 50/50 loterija ir krepšelių loterijos. Pelnas skiriamas seminaristų veiklos fondui.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – LAPKRIČIO 2 d. 

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ –
LAPKRIČIO 9 d. 

lap. 2 Tėvynės Žiburėliai

Skaitytoja/s

Saulė Narbutaitienė Vita Aukštuolienė
9 Blynų Pusryčiai

Komunijos
dalintojai

Marius Laniauskas, Maria Hoffman*
Kristina ir Albertas Sušinskai

Amanda Muliolienė, Živilė Vaitkienė*
Remigijus Belzinskas, Kęstutis Civinskas

16 Exultate
23 Totoraičiai ir Rukšėnai

Patarnautojai

Katarina Kampe, Lukas Milevičius

Anika Muliolytė, Justas Šilgalis