Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m. geg.29 bir.05 bir.12 bir.19 bir.26            

Liepos 2 d. - 3 d. 2016 m.

DVI SAVAITĖS UŽ LAISVĘ

Ir vėl šįmet JAV Katalikų Vyskupų Taryba ragina visus katalikus praleisti dvi savaites prieš liepos 4-osios šventę susikaupus maldoje ir apmąstant mūsų pirmąją duotą laisvę – tikėjimo laisvę. Pradedant birželio 21d. ir baigiant liepos 4d. kasdien aukosime maldas ir mąstymus, liečiančius šią svarbią laisvę. Pirmadienį, liepos 4d., 10:00v.r. Šv. Jono katedroje bus aukojamos užbaigimo Mišios. Kviečiame visus jungtis kartu ir liudyti pasiryžimą saugoti ir ginti mums duotas laisves.

FESTivalis

Vasara prasideda, tad laikas pažymėti kalendoriuose vasaros svarbiausią renginį – The FEST. Sekmadienį, rugpiūčio 7d., nuo 12:00 iki 10:00v.v. kviečiame jungtis kartu su tūkstančiais mūsų vyskupijos tikinčiųjų ir smagiai praleisti dieną kartu su šeima. 16-asis metinis FESTivalis vyks Center for Pastoral Leadership, Wickliffe. Programoje: krikščioniškos muzikos atlikėjai Newsboys, Michael W. Smith, Matthew West ir Lauren Daigle; įdomūs užsiėmimai ir parodos visai šeimai. FESTivalis nemokamas ir visi laukiami. Diena baigsis Mišiomis lauke 8:00v.v. Platesnę informaciją rasite: www.theFEST.us

LEAF TARNYSTĖ

Jei vienas jūsų šeimos narių įkalintas ar pažįstate tokią šeimą, gal jus slegia gėdos, pykčio ir nepaprastai didelio vienišumo jausmai. LEAF tarnystė rūpinasi padėti tokioms šeimoms. Tarnystės grupės renkasi kas mėnesį ir suteikia dalyvaujantiems progą išklausyti vienas kito vargų, pasidalinti bendrais rūpesčiais, ir tai daryti žmonių ratelyje, kuriame visi yra panašioje padėtyje ir todėl gerai gali vienas kitą suprasti. Visi laukiami, nežiūrint kurio tikėjimo esate. Platesnę informaciją rasite: www.leafministry.org Registruotis iš anksto nereikia. LEAF tarnystės grupės renkasi šiose parapijose: Communion of Saints, 2175 Coventry Rd., Cleveland Hts. (216-321-0024), St. Malachi, 2459 Washington Ave., Cleveland (216-861-5343), St. Noel, 35200 Chardon Rd., Willoughby Hills (440-946-0887), ar Holy Angels, Bainbridge Twp. (440-708-0000).

ŠOKIŲ GRUPĖS KONCERTAS

Ateinantį sekmadienį, liepos 10d., 1:00v.p.p. parapijos didžiojoje salėje tautinių šokių ansamblis „Ave Vita“ iš Lietuvos atliks programą. Koncerto bilietai pardavinėjami kavinėje po 10:00 Mišių. Perkant iš anksto - $25, koncerto dieną - $25. Koncertą globoja Clevelando Lietuvių Bendruomenė.

    
    Pirmadienis yra liepos 4-osios diena, JAV-bių Nepriklausomybės šventė. Ruošdamiesi švęsti šią šventę, svarbu prisiminti, kad mūsų, kaip piliečių, brangiausia dovana yra laisvė, ir kad toji laisvė buvo iškovota milžiniška kaina. 
  
     Švęsdami šią šventę nepamirškime skirti laiko padėkoti Dievui už laisvės dovaną ir pasimelsti už visus tuos, kurie paaukojo savo gyvybes, kad mes galėtume gyventi laisvėje. Prisiminkime taip pat, kad norint išsaugoti laisvę svarbu būti budriems. Šių dienų technologija seka beveik kiekvieną mūsų gyvenimo žingsnį, ir politiniai veiksmai kelia grėsmes mūsų tikėjimo laisvei. Jei nekreipsime dėmesio į šiuos reiškinius, plintančius mūsų bendruomenėje, turima laisvė po truputi vis mažėsi ir gal net visai bus prarasta.

    Melskimės ir dėkime pastangas užtikrinti turimas laisves, kad jos niekada nebūtų sukompromituotos

                                             Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

RAŠTINĖS DARBO VALANDOS VASARĄ

Vasaros metu ir iki rugsėjo 11d. parapijos raštinė bus UŽDARYTA penktadieniais. Nuolatinė Bažnyčios veikla (Mišios, laidotuvės, vedybų pasiruošimas ir kt.) nesikeis. Aptarnauti parapijiečius raštinė veiks šiomis dienomis ir valandomis: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 10:00v.r. – 12:00 ir 1:00 – 6:00v.v. Eiliniams reikalams prašome kreiptis į raštinę tomis valandomis.

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Trečiadienį, liepos 13d. nuo 6:00 iki 9:00v.v. bus šio mėnesio Eucharistijos garbinimas vakare. Kviečiame visus praleisti laiko tyloje ir maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą. Jei galite pasižadėti budėti bažnyčioje specifiniu laiku, užsirašykite į sąrašą; jį rasite bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje.

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJA

Šventojo Vardo Draugija maloniai kviečia visus parapijiečius į jų ruošiamą gegužinę ir „cook-out“ trečiadienį, liepos 27d. nuo 5:00-8:00v.v. vienuolyno sodelyje. Vaišinsitės dešrelėmis, mėsainiais, įvairiais užkandžiais ir gaiviais gėrimais. Pereitais metais buvo gyvos muzikos, ir tikimės kad galėsime tai pakartoti vėl šįmet. Gegužinė nemokama; Šventojo Vardo Draugija padengia visas išlaidas. Lietaus atveju gegužinė vyks svetainėje. Gegužinė puiki proga susipažinti su bendraparapijiečiais ir sužinoti daugiau apie Šventojo Vardo Draugiją. Laukiame visų.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – liepos 3 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - liepos 10 d.
lie. 3 d. Tik kava

Skaitytoja/s

Agnė Petrošiūtė Vita Aukštuolienė
10 d. Bendruomenė Komunijos dalintojai Gražina Kampe
Maria Hoffman

Kristina Sušinskienė, Živilė*
Amanda Muliolienė, Albertas Sušinskas

17 d. Nasvyčių šeimos
24 d.  pp.Staškuvienė, Rociūnienė ir draugės Patarnautojai Tauras Vucianis, Audrelė Bielinytė Amanda Newberry, Katerina Kampe