Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m. geg.29 bir.05 bir.12 bir.19 bir.26 lie.03          

Liepos 9 d. - 10 d. 2016 m.

AUTOMOBILIŲ AIKŠTĖ

Štai naujausios žinios apie mūsų Neff. Rd. automobilių aikštės pataisymo projektą. Pereitą pavasarį pakvietėme kelis rangovus apžiūrėti aikštę ir pateikti mums kainos pasiūlymus dėl jo pataisymo ar naujo išpylimo. Gavę jų pasiūlymus, pasikvietėme du betono žinovus juos įvertinti ir surašyti techninius reikalavimus darbams atlikti. Per tą laiką rūpinomės sukelti reikalingas lėšas, kad įvykdyti projektą. Gavę techninių reikalavimų raštus ir sukėlę lėšas, išsiuntėme laišką vyskupui prašant leidimo vykdyti darbus. Praėjusią savaitę gavome leidimą, ir šiuo metu kviečiame rangovus įduoti kainos siūlymus atlikti darbą. Projekto darbams einant pirmyn, jums pranešime vėliausias žinias.

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJA

Šventojo Vardo Draugija maloniai kviečia visus parapijiečius į jų ruošiamą gegužinę ir „cook-out“ trečiadienį, liepos 27d. nuo 5:00-8:00v.v. vienuolyno sodelyje. Vaišinsitės dešrelėmis, mėsainiais, įvairiais užkandžiais ir gaiviais gėrimais. Pereitais metais buvo gyvos muzikos, ir tikimės kad galėsime tai pakartoti vėl šįmet. Gegužinė nemokama; Šventojo Vardo Draugija padengia visas išlaidas. Lietaus atveju gegužinė vyks svetainėje. Gegužinė puiki proga susipažinti su bendraparapijiečiais ir sužinoti daugiau apie Šventojo Vardo Draugiją. Laukiame visų.

ŠV. VINCENTO PAULIEČIO DRAUGIJOS RENGINYS

Nesvarbu ar esate golfo sirgalis, ar tik mėgstate praleisti dieną gamtoje – kviečiame visus į “OUTDRIVE HUNGER: An Inaugural Golf Outing” penktadienį, liepos 29d, nuo 8:00v.r. iki 4:30v.p.p,. Grantwood Golf Course laukuose, 38855 Aurora Rd., Solon. Renginio pelnas eina sušelpti 13,000 išalkusių, kurie kas mėnesį ateina į mūsų maisto šalpos centrus. Dėl bilietų skambinkite 216-696-6525, ext. 2520.

TAPKITE HOSPICE SAVANORIU

Hospice priežiūra yra slaugymo filosofija, o ne vieta. Ligoniai slaugomi toje vietoje, kurioje jie jaučiasi esą namuose ir patogiai. Mums talkina įvairių profesijų savanoriai, turintys skirtingus talentus ir sugebėjimus. Jų talka mums yra gyvybiškai svarbi. Darbeliai įvairūs: valgio ruoša, pasiuntinio paslaugų atlikimas ir tt. Visuomet laukiame savanorių, turinčių specialių sugebėjimų: advokatatų, plaukų kirpėjų, masažistų, terapijos šunelių ir jų trenerių. Tapti hospice savanoriu ir dėl platesnės informacijos skambinkite: 216-255-9090 arba žiūrėkite: www.hospicewr.org

FESTivalis

Vasara prasideda, tad laikas pažymėti kalendoriuose vasaros svarbiausią renginį – The FEST. Sekmadienį, rugpiūčio 7d., nuo 12:00 iki 10:00v.v. kviečiame jungtis kartu su tūkstančiais mūsų vyskupijos tikinčiųjų ir smagiai praleisti dieną kartu su šeima. 16-asis metinis FESTivalis vyks Center for Pastoral Leadership, Wickliffe. Programoje: krikščioniškos muzikos atlikėjai Newsboys, Michael W. Smith, Matthew West ir Lauren Daigle; įdomūs užsiėmimai ir parodos visai šeimai. FESTivalis nemokamas ir visi laukiami. Diena baigsis Mišiomis lauke 8:00v.v. Platesnę informaciją rasite: www.theFEST.us

    
      Liepos 1-oji buvo pirmoji, naujųjų parapijos finansinių metų, diena. Birželio 30d. uždarėme praėjusių metų finansų knygą – pateiksime tų metų ataskaitą visiems rugsėjo mėnesį – ir laukiame žengti į naujus metus. Kai prasideda nauji kalendoriniai metai, daugelis sustoja peržvelgti praėjusių metų sėkmes ir nesėkmes, ir sudaro planus kaip pagerinti ateinančiuosius. Žengdami į naujuosius parapijos finansinius metus, mes tą patį darome.

     Pradedame trečiuosius metus, kai nuomuojame mokyklos pastatą, ir mūsų nuomininkas pradeda naują pataisymų ratą pastatui. Tariamės su Notre Dame vienuolėmis atnaujinti ir pratęsti jų nuomavimo sutartį dar dvejiems metams. Neseniai surašėme naujas nuomavimo sutartis mūsų gyvenamų namų nuomininkams. Mūsų nuompinigių įplaukos įgalina mūsų parapijos finansinį gyvavimą ir suteikia galimybę atlikti kai kuriuos remontų darbus mūsų pastatams ir nuosavybei.

     Naujieji metai mums atneš naujų iššūkių, skirtingus nuo tų, su kuriais susidūrėme praeityje. Dabar mūsų, kaip parapijos, didžiausias iššūkis yra augti skaičiumi. Turime surasti būdus kaip pritraukti naujų narių į mūsų parapiją, ir kaip vėl įžiebti tikėjimo liepsnelę tuose, kuriuose ji yra išblėsusi. Tai siekiai, kurie užtruks ne vienerius metus įvykdyti, ir todėl mes visi turime ryžtis atnaujinti savo įsipareigojimą būti tikrais Kristaus pasiuntiniais.    

      Mano akimis - turime stiprią ir gyvuojančią parapiją. Pirmąjį kartą per mūsų parapijos beveik 7 metų buvimą, mūsų finansinė būklė tokia, kad galime žengti drąsiai pirmyn kaip bendruomenė, galime toliau ugdyti mūsų bendruomenę, ir galime pakeisti Clevelando lietuviškosios bendruomenės ir parapijos narių gyvenimus į gera. Tai kiekvieno ir visų mūsų mūsų užduotis. Tad dirbkime toliau kartu užtikrinti šviesią Šv. Kazimiero parapijos ateitį.

                                             Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

DĖKOJAME!

Nuoširdžiai dėkojame First Catholic Slovak Ladies Association už jų $1,000auką. Ją priskyrėme automobilių aikštės pataisymo fondui. Dėkojame draugijos nariams ir valdybai už jų nuolatinę paramą, kuria džiaugiamės daugelį metų. Jų dosnios aukos praėjusių penekerių metų bėgyje siekia daugiau negu $25,000. Telaimina jus Dievas!

REKOLEKCIJOS

The First Catholic Slovak Ladies Association, Anna Hurban Cleveland skyrius, ruošia vienos dienos rekolekcijas pagerbti Šv. Oną ir Šv. Joachimą. Jos vyks antradienį, liepos 26d., Our Lady of Lourdes Shrine, 21281 Chardon Rd., Euclid. Vyskupas Roger Gries, OSB atnašaus Mišias 11:00v.r. ir kun. Gerald Gonda, OSB praves rožančiaus maldas ir Švč. Sakramento garbinimo pamaldas 2:00v.p.p. Priešpiečių kaina - $15; bilietus nusipirkite ne vėliau liepos 18d. Dėl informacijos ar nusipirkti priešpiečių bilietus skambinkite Catherine Ruzniok (440-406-9310) arba Helen Gebura (440-835-1926).

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – liepos 10 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - liepos 17 d.
10 d. Bendruomenė

Skaitytoja/s

Vita Aukštuolienė Živilė Vaitkienė
17 d. Nasvyčių šeimos Komunijos dalintojai

Kristina Sušinskienė, Živilė*
Amanda Muliolienė, Albertas Sušinskas

Rauda Gelažienė,
Remigijus Belzinskas
*
ŽivilėVaitkienė, Marius Laniauskas

24 d. pp.Staškuvienė, Rociūnienė ir draugės
31 d.  Civinskai, L.Stochl, O.Grigonytė, D.Zeledonis Patarnautojai Amanda Newberry, Katerina Kampe Anika Muliolytė, Emilė Dicevičiūtė