Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m. geg.28 bir.04 bir.11 bir.18              
2016 m.                      

Birželio 24 - 25 d. 2017 m.

ĮĖJIMAS Į SVETAINĘ

Nuo šeštadienio, liepos 1d. iki pirmadienio, rugpiūčio 7d. į svetainę bus galima įeiti TIKTAI iš Marcella gatvės pusės. Tuo metu vyks statybos darbai sename dušų kambaryje, senoje drabužinėje ir jaunimo kambaryje ir todėl šis praėjimas bus uždarytas. Šie darbai daugiausia lies tuos, kurie dalyvauja 10:00val. Mišiose ir ateina į svetainę kavutei. Priėjimas bus uždarytas tuo metu visų saugumo dėliai.

DVI SAVAITĖS UŽ LAISVĘ

„Fortnight for Freedom“ yra kvietimas praleisti dvi savaites meldžiantis, kaupiant žinias, ir veikiant su tikslu užtikrinti religijos laisvės klausimą mūsų krašte ir užjūryje. Šių savaičių metu liturginis kalendorius mini didžiųjų kankinių,– Šv. Tomo More, Šv. Jono Fisher, Šv. Jono Krikštytojo, Šv. Petro ir Povilo, ir pirmųjų Romos kankinių - išlikusių ištikimais tikėjimui politinio persekiojimo metu, šventes. JAV-bių Katalikų Vyskupų Taryba ragina visus katalikus nuo birželio 21d. iki liepos 4d., susikaupti maldoje ir apmąstyti tikėjimo laisvės dovaną. Pradedant birželio 21d ir baigiant liepos 4d. melsimės kasdien išlaikyti šią svarbią laisvę.

 IEŠKOME PAGELBININKŲ

Ieškome kelių žmonių, kurie galėtų talkinti parapijos darbuose. Visų pirma, mums reikia daugiau bažnyčios tvarkos prižiūrėtojų (ushers), kurie pasveikintų žmones, surinktų rinkliavą ir, ištikus nelaimei Mišių metu, pirmieji ateitų padėti. Paaiškinsime kaip elgtis ištikus nelaimei. Mums trūksta pagelbininkų visose Mišiose. Jei yra galinčių ateiti į talką, malonėkite pranešti kun. Bacevičiui.

KRYŽIŲ KALNO KRYŽIUS

     Lietuvos 100 metų Nepriklausomybės paskelbimo jubiliejaus proga, š.m liepos 7d. JAV-bių Lietuvių Romos Katalikų Kunigų Vienybė pašventins ir pastatys kryžių Lietuvos Kryžių Kalne. Esame viena 16-kos lietuviškų parapijų JAV-bėse ir dalyvaujame šiame projekte. Tuo tikslu, kvečiame įsijungti ir įteikti paramos auką šią ir ateinančią savaitę. Čekius rašykite „St. Casimir Parish“ pažymėdami, kad auka Kryžių Kalnui; auką įmeskite į aukų krepšelį. Statomo kryžiaus replika bus išstatyta mūsų parapijoje kadanors šią vasarą. Dėkojame už jūsų paramą.

NUOSTABI DIENA ŠEIMAI

Ar ieškote kaip smagiai praleisti dieną su šeima ir augti tikėjime? Atvykite į 17-ąjį metinį FESTivalį, sekmadienį, rugpiūčio 6d., nuo 12:00v.p.p. Center for Pastoral Leadership, Wickliffe. Mišios lauke, progos melstis ir švęsti tikėjimą – visa tai padės išgyventi PILNUTINĮ GYVENIMĄ, kurį tik Kristus gali jums suteikti. Dėl informacijos žiūrėkite www.TheFest.us

POPIEŽIUS PRANCIŠKUS PRAŠO
DALYVAUKITE APKLAUSOJE

2018 metų spalio mėnesį pasaulio katalikai vyskupai rinksis kartu 15-tame Generaliniame Vyskupų Sinodo Susirinkime, kurio tema yra „Jaunimas, Tikėjimas ir Pašaukimų atpažinimas.“ Ruošiantis šiam svarbiam sinodui, popiežiui Pranciškui rūpi surinkti žinių ir pasisakymų iš tikinčiųjų. Todėl, Clevelando vyskupija kviečia visus išpildyti trumpą apklausą, kuria norima surinkti žinias apie mūsų vyskupijos jaunimą. Apklausos duomenys bus įtraukti į dokumentus, kurie bus aptarti prieš sinodui prasidedant, ir taps jų dalimi. Apklausą rasite vyskupijos tinklapyje: www.dioceseofcleveland.org 

     Vasaros metu daugelis mūsų praleidžiame laiką lauke ir keliaujame. Linkime visiems gražios vasaros, ir taip pat primename visiems neužmiršti dalyvauti Mišių aukoje kas savaitgalį, kad ir būtumėte kitur iškeliavę. Tuo pačiu, primename neužmiršti jūsų pareigos remti savąją parapiją. Mūsų finansinė būklė nelngva, ypač praradus mūsų didžiausią nuomininką, Notre Dame vienuoles. Todėl šiuo metu jūsų finansinė parama ypač svarbi. Todėl prašau visų, jei esate išvyke, neužmiršti įteikti praleistas aukas kai sugrįžtate atgal.

     Vasaros metu oras gali būti nepaprastai karštas, drėgnas ir pavojingas, ypač mūsų vyresniesiems. Mūsų bažnyčia dažnai labai įkaista ir jos langai neatsidaro. Prašau visų, ypač vyresniųjų ir tų, kurie chroniškai negaluoja, būti atsargiems ateinant į bažnyčią. Apsirengkite lengvais drabužiais, pakankamai gerkite skysčių, ir jei jaučiate jog oro temperatūra ar drėgmė jus vargina, pasilikite namuose ar kurioje kitoje vietoje, kuri vėsinama. Dievas nesitiki iš mūsų neįmanomų dalykų. Tad vadovaukitės gera nuožiūra spręsdami ar atvykti į Mišias sekmadieniais.

     Ir galiausia, kalbant apie oro vėsinimą (air-conditioning), jeigu atsirastų 12 parapijiečių, galinčių paaukoti po $5,000,galėtume įvesti oro vėsinimą į bažnyčią.
 

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Terry Kollar, kuris neseniai mirė ir buvo palaidotas iš mūsų parapijos. Lai jis amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

MŪSŲ VYSKUPAS RAŠO

Mieli Clevelando vyskupijos tikintieji,

     Tik jūsų maldų ir daugelio bendradarbių nepaprastos paramos dėka Viešpats mane palaiko man vadovaujant dviejoms vyskupijoms.

     Pradėdamas savo šeštąjį mėnesį kaip Clevelando vyskupijos Apaštalinis Administratorius, prašau jūsų visų padvigubinti jūsų maldas, kad Viešpats man suteiktų visas reikiamas malones sėkmingai jums tarnauti. Prisiminkite maldose ir vyskupą Richard Lennon, jam išėjus į pensiją, ir taip pat popiežių Pranciškų mums laukiant jo paskyrimo naujojo vyskupo vadovauti Clevelando vyskupijai.

                                                         Su giliu dėkingumu Jėzuje Kristuje,
                                                         Vyskupas Daniel E. Thomas

RINKLIAVA ŠVENTAJAM TĖVUI

Šį savaitgalį priimsime jūsų aukas Šventajam Tėvui. Rinkliava, daugelį metų vadinama „Petro Skatiko“ rinkliava, remia popiežiaus sosto vykdomus artimo meilės darbus pasaulyje. Būkite dosnūs.

FATIMOS MERGELĖ MARIJA

Minint Marijos apsireiškimo Fatimoje 100 metų jubiliejų, Clevelando „Pasaulinis Fatimos Apaštalavimo“ (The World Apostolate of Fatima) skyrius ruošia šiaurės rytų Ohio šimtmečio konferenciją. Ji pavadinta „Mergelė Kalba“ (Our Lady Speaks) ir vyks liepos 28-29 Embassy Suites viešbutyje Independence, OH. Dėl informacijos ar užsiregistruoti: www.neofatimaconf.com arba skambinkite Tom Dereska 216-256-2516. Talkinti savanoriu skambinkite Steffanie Maynard 440-845-1759.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – birželio 11 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- birželio 18 d.

25 d. Pollock šeima ir draugai

Skaitytoja/s

Danius Šilgalis Agnė Petrošiūtė
lie 2 d. Debbie Zeledonis ir draugai

Komunijos
dalintojai

Albertas Sušinskas,
Kęstutis Civinskas*
Kristina Sušinskienė, Frank Lucas

Amanda Muliolienė, Živilė*
Remigijus Belzinskas,
Kęstutis Civinskas

9 d. Lietuvių Bendruomenė
16 d. Tik kava

Patarnautojai

Lukas Milevičius, Katarina Kampe Emilė ir Daina Dicevičiūtės