Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03 bir.10                  
2016 m.                      
2017 m.                      

Birželio 16 - 17 d. 2018 m.

SVEIKINAME TĖVO DIENOS PROGA

Šį sekmadienį pagerbiame visus tėvus. Popiežius Pranciškus, apaštališ-kame raginime „Amoris Laetitia“ (Meilės džiaugsmas), nepaprastai gražiai rašo apie tėvo vaidmenį šeimoje.
  
„Dievas pastatė tėvą šeimoje, kad savo vyriškumo dovanų dėka, jis galėtų būti arti savo žmonos ir dalintis viskuo – džiaugsmu ir sielvartu, viltimi ir vargu. Ir kad jo vaikams augant, jis būtų arti jų – kai jie žaidžia ir kai jie dirba, kai jie linksmi be rūpesčių ir kai jie susikrimtę, kai jie šnekūs ir kai jie tylūs, kai jie elgiasi bebaimiškai ir kai jie išsigandę, kai jie nuklysta nuo kelio ir kai vėl į jį sugrįžta.
    Būti tėvu reiškia visuomet būti šeimoje. Kai sakau „būti,“ nesakau būti „valdančiu.“ Tėvai, kurie yra perdaug valdantys nustelbia jų vaikų vystymąsi ir neleidžia jiems augti. Kai kurie tėvų galvoja, jog jie nereikalingi ir niekam verti, tačiau tikrovė tokia: vaikams reikia tėvo, kuris jų laukia jiems sugrįžtant namo
su rūpesčiais. Gal vaikai ir stengiasi to išsiginti ir to neparodyti, bet jiems tai reikalinga. Negerai kai vaikai neturi tėvo ir turi užaugti prieš laiką, kai tam nėra pasiruošę.
(#177) Gražios Tėvo Dienos!

RELIGINĖS LAISVĖS SAVAITĖ

„Religious Freedom Week“ (Religinės laisvės savaitė) bus birželio 22-29d. Ji prasidės Šv. Tomo More ir Šv. Jono Fisher šventės dieną, tęsis per Šv. Jono Krikštytojo gimimo šventę, ir baigsis Šv. Petro ir Šv. Povilo šventės dieną. Šių metų tema yra “Serving Others in God’s Love” (Tarnauti kitiems Dievo meile). Religinė laisvė reikalinga idant galėtume tarnauti kitiems švietimo, įvaikinimo, vaikų globos, sveikatos aprūpinimo, bei pabėgėlių globos srityse. Kviečiame visus apmąstyti tikėjimo laisvės svarbą, kurios dėka Bažnyčia turi galimybę vykdyti jos tarnystės ir gailestingumo misiją. Taip pat raginame susikaupti maldoje ir melstis už persekiojamus brolius ir seseris pasaulyje.

FESTivalis

Geriausia dovana, kurią galite dovanoti yra skirti laiko pabūti kartu. Todėl, šį Tėvo Dienos savaitgalį, pakvieskite savo tėvą (ir kitus šeimos narius) praleisti laiko kartu FESTivalyje, sekmadienį, rugpiūčio 5d. Tai puiki diena visai šeimai, kupina linksmos muzikos bei kitų smagių užsiėmimų, ir visa tai nemokamai. Dienos kulminacinis taškas – Mišios lauke 8:00v.v., atnašaujamos vysk. Perez. Ir jums ir jūsų tėvui bus nepakar-tojama proga , tad laukiame visų Center for Pastoral Leadership, Wickliffe smagiai praleisti dieną su draugais ir švenčiant tikėjimą. Dėl platesnės informacijos žiūrėkite www.TheFest.us

50m. VEDYBŲ JUBILIEJAUS MIŠIOS

Šių metų auksinio vedybų jubiliejaus Mišios bus sekmadienį, liepos 29d., 2:30v.p.p. Šv. Jono Evangelisto katedroje; vysk. Amos atnaušaus Mišias. Naujovė šiais metais: prašome registruotis kompiuteriu: www.ccdocle.org/mfm Pagrindiniame puslapyje matysite mėlyną dėžutę su užrašu “Register for the 50th Wedding Anniversary Celebration – click here.” Spūstelėjus ženklą, atsidarys registracijos puslapis. Registracijos prašymai siųsti faksu, paprastu paštu ar elektroniniu būdu nebus priimami. Jei neturite kompiuterio ar kas jums galėtų tarpininkauti, kreipkitės į Laura mūsų raštinėje 216-481-3157.

     Prasidėjus vasarai, daugelis skiria laiko poilsiui bei kelionėms, o mes pradedame sekantį pataisymų, pagerinimų ir remontų darbų etapą Šv. Kazimiero parapijoje.
     Mokyklai augant, dideli remonto darbai vyks svetainėje, pradedant perkeisti jos erdvę į klases mokiniams. Pradedant šį savaitgalį ir iki birželio galo, sekmadienio kavutė vyks didžiojoje salėje. Visą liepos mėnesį kavutės nebus. Pirmąjį arba antrąjį rugpiūčio mėnesio savaitgalį kavutė vėl pradės veikti ir sugrįš į svetainę. Nors svetainės erdvė bus gerokai sumažėjus, bus pakankamai vietos sekmadienio kavutei.
     Tuo pačiu metu, ruošdamiesi atlikti pagrindinius remontus bažnyčios pastato priekiui, vykdysime statybos inžinerijos apžiūrėjimo darbus. Darbininkai pastatys pastolius, idant remonto darbai galėtų būti atlikti rudens pradžioje.
     Vykstant šiems darbams, tikimės užbaigti derybas su mokykla dėl vienuolyno pastato nuomavimo. Pasirašius sutartį, mokykla pradės remontuoti vienuolyno pastatą ir įkurti jame pridėtines klases mokiniams bei raštines administracijai.
     Taigi, sekančių kelių mėnesių bėgyje matysime įvairius pasikeitimus Šv. Kazimiero parapijoje. Daug kam nelengva priimti pasikeitimus, tačiau norint augti, pasikeitimai reikalingi. Mūsų tikslas visuose darbuose yra užtikrinti parapijos stabilumą jai žengiant pirmyn į ateitį. Plėtojantis veiklai ir vykstant pasikeitimams, kviečiu jungtis su manim ir žiūrėti į naują ir gyvastingą parapijos ateitį, idant galėtume toliau vykdyti mūsų tarnystę lietuviškajai bendruomenei ir mūsų apylinkei.

       
                              Dievas jus visus telaimina
!  kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOSE

Prisiminkite maldose a.a. Florence Brochak, Kaye Stopar ir Kimberly Bell, kurios neseniai mirė ir buvo palaidotos iš mūsų parapijos. Lai jos amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

DIAKONAS LOU PECEK DĖKOJA

Dėkoju jums visiems, kad padėjote man atšvęsti mano 35-tajį diakonato įšventinimo jubiliejų. Ypatingai dėkoju kun. Juozui, pasiūliusiam švęsti ir įvykdžiusiam šią šventę. Tiek daug jūsų prisidėjo prie šventės ruošos, kad žinau jei bandyčiau jus visus įvardinti, praleisčiau pavardes. Nuoširdžiai įvertinu jūsų geraširdiškumą. O labiausia, dėkoju visiems už draugystę.
                                                                                      Diakonas Lou

SEKMADIENIO KAVUTĖS PAKEITIMAI

Sekantį sekmadienį (birželio 24) sekmadienio kavutė veikianti po 10:00 Mišių vyks didžiojoje salėje; visą liepos mėnesį kavutės nebus. Kavutei vėl pradėjus veikti rugpiūčio pradžioje, naudojama svetainės erdvė bus sumažėjusi.

 

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - birželio 17 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - birželio 24 d.

17 Čepulių ir Čiurlionių šeimos

Skaitytoja/s

Saulė Narbutaitienė Danius Šilgalis
24 Pollock šeima ir draugai

Komunijos
dalintojai

Amanda Muliolienė, Živilė*
Kristina ir Albertas Sušinskai

Rauda Gelažienė, Živilė*
Maria Hoffman,
Gražina Kampe

liepa Atostogos - nebus kavutės

Patarnautojai

Justas ir Domas Šilgaliai Amanda Newberry, Daina Kampe