Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24 kovo03 kovo10
2014 m. 2018 m. kovo17 kovo24 kovo31 bal.07 bal.14 bal.21 bal.28 geg.05 geg.12 geg.19 geg.26
2015 m.   bir.02                    
2016 m.                        
2017 m.                        

Birželio 8 - 9 d. 2019 m.

IEŠKOME PAGELBININKŲ

Ieškome kelių žmonių, kurie galėtų talkinti parapijos darbuose. Mums reikia daugiau bažnyčios tvarkos prižiūrėtojų (ushers), kurie pasitiktų ir pasveikintų žmones, surinktų rinkliavą ir, įvykus nelaimei Mišių metu, pirmieji ateitų padėti. Tikimės jiems parūpinti greitosios pagelbos apmokymą ir paaaiškinti ką daryti nelaimės atveju. Mums trūksta pagelbininkų visoms Mišioms. Jei yra galinčių ateiti į talką, susisiekite su kun. Bacevičiumi.

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJOS ŽINIOS

     Sveikiname Jeanette Fisher laimėjusį gegužės mėnesio 50-50 loterijos laimikį. Sekantis laimingo bilieto traukimas vyks birželio mėnesio susirinkimo metu, trečiadienį, birželio 27d., 7:00v.v. Vilties Namuose. Bilietas kainuoja tik $1; nenupirkę bilieto, neturėsite galimybės laimėti.

    Mūsų vyskupijos Šventojo Vardo Draugijos, norėdamos aprūpinti mūsų apylinkių benamius būtiniausia apranga, globoja “Vyriškų apatinių ir kojinių vajų.” Jos kviečia visus įsijungti į šį vajų duodant piniginę auką šiam tikslui šį arba ateinantį savaitgalį. Auką įdėkite į voką, jį pažymėdami “Holy Name Sock Drive” ir įmeskite į aukų krepšelį.

NEBIJOKITE

Švęsdami Sekmines esame kviečiami eiti pasaulin ir skelbti Gerąją Naujieną! Įgyvendinkite tikėjimą ir jungkitės su tūkstančiais mūsų vyskupijos tikinčiųjų praleisdami dieną FESTivalyje. FESTivalis suteikia progų visai šeimai atsinaujinti dvasioje – išpažintis, adoracija, nuostabios Mišios lauke gale dienos. Ateikite išgirsti krikščioniškos muzikos atlikėjus: Jordan Feliz, Tenth Avenue North, Matt Maher ir Casting Crowns. sekmadienį, rugpiūčio 4d., Center for Pastoral Leadership. Visą informaciją rasite: www.theFEST.us  Ateikite, sustiprėkite dvasioje FESTivalyje.

PAMĄSTYMAS ŠEIMOMS

Rūpinimasis kiekvienu šeimos ir bažnyčios nariu, idant jis ar ji realizuotų jo/s galimybes, yra svarbi šeimos ir Bažnyčios užduotis. Ar mes atpažįstame, patvirtiname, ir puose-lėjame mūsų šeimos narių gabumus? Ar brandiname savo pačių gabumus ir dėkojame Dievui už juos? Jie yra mums duoti, kad jais dalintumėmės su kitais! Kaip dalinamės mums duotomis dovanomis, kad stiprinti Dievo karalystę žemėje? Šią Sekminių dieną prašykime Šventosios Dvasios atnaujinti žemės veidą – per mus!

 

KARO SIAUBAS
 

     Šį savaitgalį prisimename 79-ąsias Baltų tautų okupacijos metines. Prisimename taip pat ir antrojo Pasaulinio karo pradžioje Sovietų Sąjungos vykdytus masinius lietuvių, latvių ir estų tautų trėmimus į Sibirą ir jų 78-ąsias metines.

     Mažai yra likę tų tragiškų įvykių liudininkų. Tačiau yra daug žmonių, kurie girdėjo ir prisimena jų tėvų ir senelių pasakojimus apie tuos laikus ir jų pergyvenimus. Su kiekviena gimstančia karta šie įvykiai grimzta gilyn į istorijos lapus ir jie gali būti užmiršti. Visa tai užmiršti būtų tragedija ne vien tiems, kurie prarado savo ar šeimos narių gyvybes, bet ir ateisiančioms kartoms, kurios nežinotų ir nesuprastų karo ir jo siaubingų įvykių.

     Tie tragiški įvykiai, prasidėję prieš 78 metus, tęsėsi iki Sovietų Sąjungos susiskaldymo prieš truputį daugiau negu 28 metų. Prisimindami praeities įvykius, neužmirškime būti budrūs - ir asmeniškai, ir kaip tauta - įdant užtikrintume, kad jie nepasikartotų ateityje.

     Šį sekmadienį, 2:00v.p.p. mūsų bažnyčioje, bus ekumeninės pamaldos paminėti šiuos įvykius. Kviečiame visus dalyvauti.
 

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

ŠVENTOJI VALANDA

Kviečiame visus praleisti valandėlę tylioje maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą trečiadienį, birželio 12d., nuo 6:00-7:00v.v. Melsdamiesi tyloje priešais Švenčiausiąjį būsite apsupti ramybės.

MISIJŲ SAVAITGALIS

ŠĮ savaitgalį kun. Nicholas Mtey, atvykęs iš Moshi, Tanzanijos vyskupijos lankosi mūsų parapijoje. Jis paaiškina jo vyskupijos Afrikoje rūpesčius visų savaitgalio Mišių metu ir prašo jūsų pagelbos. Tuo tikslu pravesime antrą rinkliavą. Prašome visus dosniai aukoti.

BALTŲ TAUTŲ MINĖJIMAS

Sekmadienį, birželio 9d., 2:00v.p.p. mūsų Šv. Kazimiero parapijoje Clevelando Baltų Tautų komitetas minės 78-ąsias baltų tautų okupacijos metines ir pagerbs 1941m. birželio 14-15 dienų trėmimų išvežtuosius. Užsibaigus apeigoms bažnyčioje Lietuvių Namuose bus vaišės ir meninė programa. Kviečiame visus jungtis kartu su broliais estais ir latviais ir dalyvauti šiame minėjime.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

  ŠĮ SEKMADIENĮ
birželio 9 d.

KITĄ SEKMADIENĮ
birželio 16 d.

9 d. Auksiniai žiedai

Skaitytoja/s

Liutauras Milevičius Saulė Narbutaitienė
16 d. Vaitkų šeima

Komunijos
dalintojai

Amanda Muliolienė, Frank Lucas*
Marius Laniauskas,
Kęstutis Civinskas

Rauda Gelažienė, Živilė*
Kristina ir Albertas Sušinskai

23 d. Aukštuolių šeima ir draugai
30 d. Čepulių/Palubinskų šeimos

Patarnautojai

Amanda Newberry Anika Muliolytė