Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg.11 geg.18

geg. 25

bir.01 English bir.08 bir.15 bir.22 bir.29 lie.06 lie.13
lie.20 lie.27 rugp.03 rugp.10 rugp.17 rugp.24 rugp.31 rugs.07 rugs.14 rugs.21 rugs.28 spalio05
spalio12 spalio19 spalio26 lapk.02                

Lapkričio 8 - 9 d. 2014 m.

 

Džiaugiamės galėdami su šios savaitės biuleteniu jums pateikti mūsų parapijos finansinę ataskaitą, apimančią laikotarpį nuo 2013m. liepos 1d. iki 2014m. liepos birželio 30d. Kartu su ataskaita pateikiame palyginimui ir praėjusių finansinių metų skaičius bei biudžeto apskaičiavimus.

Ši ataskaita parodo kaip parapija naudoja jūsų mums patikėtas lėšas ir, tuo pačiu, kokie finansiniai iššūkiai laukia mūsų parapijos bendruo-menės ateityje. Esame įdėję daug darbo sumažinti einamąsias išlaidas ir padidinti įplaukas, kad suvestume galą su galu.

Finansiniams metams einant prie pabaigos, vos buvome pradėję didžiuosius remonto darbus ir ką tik buvome gavę $75,000 paskolą iš vyskupijos, reikalingą pradėti tuos darbus. Remonto darbai turėtų būti užbaigti sausio mėnesį, užsibaigus darbams didžiojoje salėje. Prasidėjus šiems finansiniams metams, kas mėnesį gauname didoką sumą iš nuompinigių; ši suma neįrašyta ir dar nepasirodo šioje ataskaitoje.

Finansų Taryba ir aš dirbame sudaryti sąrašą visų reikalingų pridėtinių remonto darbų, surikiuoti juos pagal svarbą ir apytikriai apskaičiuoti jų galimą kainą. Sausio mėnesį Pastoracinė Taryba įsijungs į šias disku-sijas. Iki pavasario tikimės sudaryti galutinį sąrašą reikalingų pataisymo ir remonto darbų pagal svarbą ir jų kaina. Tai padarę, sąrašą ir lėšų telkimo planus, reikalingus įvykdyti tuos darbus, pateiksime visai parapijai.

Jei turite bet kokių klausimų apie šią ataskaitą, susisiekite su manim. Aš mielai atsakysiu į visus klausimus ir atsiliepsiu į jūsų rūpesčius.

                                              Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

Spragtelėkite čia parsisiųsti financinę ataskaitą.

 

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Trečiadienį, lapkričio 12d., nuo 6:00 iki 9:00v.v. vyks šio mėnesio Eucharistijos garbinimas. Kviečiame visus praleisti valandėlę tylioje maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą.

PASKUTINĖ PROGA KANDIDATUOTI
Į PASTORACINĘ TARYBĄ

Šis savaitgalis yra paskutinysis savaitgalis kandida-tuoti į Pastoracinę Tarybą. Prašome sugrąžinti kandi-datų pareiškimus į kleboniją iki šio sekmadienio, 3:00v.p.p.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Šį sekmadienį, lapkričio 9d. nuo 8;30v.r. iki 1:30v.p.p. kviečiame visus pasigardžiuoti skaniausiais blynais ir lietiniais visoje Collinwood apylinkėje. Bilietus galite įsigyti svetai-nėje: suaugusiems - $7, vaikams nuo 6 iki 13- $4, jaunes-niems negu 6m. - nemokamai. Laukiame jūsų visų!

 

CATHOLIC CAMPAIGN FOR HUMAN DEVELOPMENT

„Bažnyčios meilę varguoliams ... rodo visa jos tradicija.“(Katalikų Bažnyčios katekizmas #2444)

Catholic Campaign for Human Development (CCHD) vajus teikia finansinę paramą grupėms, kurios rūpinasi vykdyti ilgalaikius pagerinimus vargšų gyvenimuose JAV-bėse. CCHD rūpinasi tobulinti švietimą, gerinti vargšų žmonių apsigyvenimo sąlygas ir skatinti ekonominį plėtojimą. Padėkite kovoti su skurdu Amerikoje. Palaikykite žmogiškąjį orumą. Aukokite kas metais lapkričio mėnesį vykstančiam CCHD vajui.

 

PARAPIJOS ŽINYNAS

Turime ribotą skaičių parapijos žinyno egzempliorių. Kaina $10. Kreipkitės į parapijos raštinę juos įsigyti.


VYSKUPIJOS PERŽIŪROS (REVIEW) KOMISIJA

Clevelando vyskupijos peržiūros komisijai reikalingi du nauji nariai: vienas, turintis patyrimo nusikaltimų tyrinėjime ir kitas, vaikystėje patyręs lytinius tvirkinamuosius veiksmus ir gavęs profesionalios pagelbos susitaikyti su padaryta žala. Komisijos nariai pataria vyskupui kaip apsaugoti vaikus nuo lytinio prievartavimo ir tiria dvasininkams mestus kaltinimus dėl nepilnamečių tvirkinimo.

Jei nuoširdžiai domitės jaunuomenės gerove, jei sugebate mąstyti savarankiškai ir niekieno neraginami patys imatės iniciatyvos, jei galite skirti nemažą skaičių valandų darbui, pagalvokite apie darbą komisijoje. Kandidatų anketas įteikite iki š.m. gruodžio 1d. Jei turite klausimų, kreipkitės į komisijos pirmininkę, Patricia Ritzert: 330-472-2158.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – LAPKRIČIO 9 d. 

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ –
LAPKRIČIO 16 d. 

9 Blynų Pusryčiai

Skaitytoja/s

Vita Aukštuolienė Maris Kampe
16 Exultate

Komunijos
dalintojai

Amanda Muliolienė, Živilė Vaitkienė*
Remigijus Belzinskas, Kęstutis Civinskas

Rauda Gelažienė, Gražina Kampe*
Maria Hoffman, Aurelija Jucaitienė

23 Totoraičiai ir Rukšėnai
30 Švyturys

Patarnautojai

Anika Muliolytė, Justas Šilgalis

Amanda Newberry, Emilė Dicevičiūtė