Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m. geg.28 bir.04 bir.11 bir.18 bir.25            
2016 m.                      

Liepos 1 - 2 d. 2017 m.

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJA KVIEČIA

Šventojo Vardo Draugija kviečia visus parapijiečius atsilankyti jų kasmet ruošiamoje gegužinėje, trečiadienį, liepos 26d., nuo 5:00 iki 8:00v.v. mūsų vienuolyno sodelyje. Pasigardžiuosite ant grotelių keptomis dešrelėmis ir mėsainiais, bus įvairių užkandžių ir gaivių gėrimų. Praėjusiais metais gegužinės dalyviai džiaugėsi gyva muzika; viliamės tai pakartoti ir vėl šįmet. Gegužinė nemokama, Šventojo Vardo Draugija padengia visas išlaidas. Lietaus atveju, gegužinė vyks svetainėje. Atvykite į gegužinę – tai puiki proga susitikti su bendraparapijiečiais ir susipažinti su Šventojo Vardo Draugijos veikla.

DVI SAVAITĖS UŽ LAISVĘ

„Fortnight for Freedom“ yra kvietimas praleisti dvi savaites meldžiantis, kaupiant žinias, ir veikiant su tikslu užtikrinti religijos laisvės klausimą mūsų krašte ir užjūryje. Šių savaičių metu liturginis kalendorius mini didžiųjų kankinių,– Šv. Tomo More, Šv. Jono Fisher, Šv. Jono Krikštytojo, Šv. Petro ir Povilo, ir pirmųjų Romos kankinių - išlikusių ištikimais tikėjimui politinio persekiojimo metu, šventes. JAV-bių Katalikų Vyskupų Taryba ragina visus katalikus nuo birželio 21d. iki liepos 4d., susikaupti maldoje ir apmąstyti tikėjimo laisvės dovaną. Pradedant birželio 21d ir baigiant liepos 4d. melsimės kasdien išlaikyti šią svarbią laisvę.

KRYŽIŲ KALNO KRYŽIUS

     Lietuvos 100 metų Nepriklausomybės paskelbimo jubiliejaus proga, š.m liepos 7d. JAV-bių Lietuvių Romos Katalikų Kunigų Vienybė pašventins ir pastatys kryžių Lietuvos Kryžių Kalne. Esame viena 16-kos lietuviškų parapijų JAV-bėse ir dalyvaujame šiame projekte. Tuo tikslu, kvečiame įsijungti ir įteikti paramos auką šią ir ateinančią savaitę. Čekius rašykite „St. Casimir Parish“ pažymėdami, kad auka Kryžių Kalnui; auką įmeskite į aukų krepšelį. Statomo kryžiaus replika bus išstatyta mūsų parapijoje kadanors šią vasarą. Dėkojame už jūsų paramą.

FESTivalis

Ar ieškote kaip smagiai praleisti dieną su šeima ir augti tikėjime? Atvykite į 17-ąjį metinį FESTivalį, sekmadienį, rugpiūčio 6d., nuo 12:00v.p.p. Center for Pastoral Leadership, Wickliffe. Mišios lauke, progos melstis ir švęsti tikėjimą – visa tai padės išgyventi PILNUTINĮ GYVENIMĄ, kurį tik Kristus gali jums suteikti. Dėl informacijos žiūrėkite www.TheFest.us

  Antradienis yra liepos 4-osios diena, JAV-bių Nepriklausomybės šventė. Ruošdamiesi švęsti šią šventę, svarbu prisiminti, kad mūsų, kaip piliečių, brangiausia dovana yra laisvė, ir kad toji laisvė buvo iškovota milžiniška kaina.

     Švęsdami šią šventę nepamirškime skirti laiko padėkoti Dievui už laisvės dovaną ir pasimelsti už visus tuos, kurie paaukojo savo gyvybes, kad mes galėtume gyventi laisvėje. Prisiminkime taip pat, kad norint išsaugoti laisvę svarbu būti budriems. Šių dienų technologija seka beveik kiekvieną mūsų gyvenimo žingsnį, ir politiniai veiksmai kelia grėsmes mūsų tikėjimo laisvei. Jei nekreipsime dėmesio į šiuos reiškinius, plintančius mūsų bendruo-menėje, turima laisvė po truputi vis mažės, ir gal net visai bus prarasta.

    Melskimės ir dėkime pastangas užtikrinti turimas laisves, kad jos niekada nebūtų sukompromituotos.

 

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Bronę Paulionienę, kuri neseniai mirė ir buvo palaidota iš mūsų parapijos. Lai ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Penktadienį, liepos 7d., bus pirmojo penktadienio Šventoji valanda nuo 8:00 iki 9:00v.r. Trečiadienį, liepos 12d., bus Eucharistijos garbinimas vakare nuo 6:00 iki 9:00v.v. Kviečiame visus praleisti valandėlę tyloje ir maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą. Jei galite pasižadėti budėti bažnyčioje specifiniu laiku, užsirašykite į sąrašą Knygų kambaryje.

ĮĖJIMAS Į SVETAINĘ

Nuo šeštadienio, liepos 1d. iki pirmadienio, rugpiūčio 7d. į svetainę bus galima įeiti TIKTAI iš Marcella gatvės pusės. Tuo metu vyks statybos darbai sename dušų kambaryje, senoje drabužinėje ir jaunimo kambaryje ir todėl šis praėjimas bus uždarytas. Šie darbai daugiausia lies tuos, kurie dalyvauja 10:00val. Mišiose ir ateina į svetainę kavutei. Priėjimas bus uždarytas tuo metu visų saugumo dėliai.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – birželio 2 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- birželio 9 d.

lie 2 d. Debbie Zeledonis ir draugai

Skaitytoja/s

Agnė Petrošiūtė Vilija Klimienė
9 d. Lietuvių Bendruomenė

Komunijos
dalintojai

Amanda Muliolienė, Živilė*
Remigijus Belzinskas,
Kęstutis Civinskas

Rauda Gelažienė, Živilė*
Gražina Kampe,
Kęstutis Civinskas

16 d. Tik kava
25 d. Vaitkų šeima

Patarnautojai

Emilė ir Daina Dicevičiūtės Audrelė Bielinytė, Anika Muliolytė