Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03 bir.10 bir.17                
2016 m.                      
2017 m.                      

Birželio 23 - 24 d. 2018 m.

SEKMADIENIO KAVUTĖS PAKEITIMAI

Mūsų svetainė remontuojama ir bus uždaryta iki rugpiūčio pradžios. Šį sekmadienį, kavutė veikianti po 10:00 Mišių, vyks didžiojoje salėje. Visą liepos mėnesį kavutės nebus. Kavutė vėl pradės veikti ir sugrįš į svetainę rugpiūčio pradžioje.

RINKLIAVA ŠVENTAJAM TĖVUI

Ateinantį savaitgalį priimsime jūsų aukas Šventajam Tėvui. Rinkliava, daugelį metų vadinama „Petro Skatiko“ rinkliava, remia popiežiaus sosto vykdomus artimo meilės darbus pasaulyje. Būkite dosnūs.

VYSKUPAS PEREZ RAŠO 

     Religinė laisvė yra viena svarbiausių mūsų krašto turtų. Šioji laisvė mums suteikia galimybę įvairiai tarnauti artimui Dievo meilėje: švietimo ir sveikatos priežiūros srityse, padedant pabėgėliams ir emigran-tams, įvaikinimo ir vaikų globos srityse. Popiežiaus Pranciškaus žodžiais: „visi esame pašaukti būti budriais ir, būdami geri piliečiai, turime išlaikyti ir ginti tą laisvę nuo visko, kas jai gręsia ar kelia pavojų ją sukompromituoti.“

     Aš raginu mūsų vyskupijos katalikus jungtis su visais JAV-bių katalikais melstis ir veiksmingai remti religinę laisvę mūsų krašte bei pasaulyje. Kviečiu tai daryti „2018 Religinės Laisvės – Tarnauti Kitiems Dievo Meilėje – savaitę,“ prasidedančią birželio 22d., Šventų Tomo More ir Jono Fisher šventės dieną, ir užsibaigiančią birželio 29d., Šventų Petro ir Povilo šventės dieną. Šventieji Tomas More ir Jonas Fisher drąsiai stojo ginti santuokos sakramento šventumą bei laisvę Anglijos karaliaus Henriko VIII-ojo laikais. Jie mums parodė kaip likti ištikimais tikėjimui kuomet politinių viršūnių galiūnai siekia nustatyti visuomenės veikimo kryptį ir reikalauja, kad žmonija ją sektų.

     Religinės Laisvės savaitė suteikia progą katalikiškajai bendruomenei susikaupti maldoje ir apmąstyti kaip galime likti ištikimais tikėjimui, nors ir kasdien susidurdami su šių laikų iššūkiais. Praleisdami laiko mąstant apie religinę laisvę didinsime mūsų supratimą kaip tarnauti artimui, nepaneigdami mūsų tikėjimo.

     Svarbu nuolat kelti moralės klausimą įvairiuose mūsų krašte  vykstančiuose reikaluose. Todėl jungiuosi kartu su arkivyskupu Joseph E. Kurtz, USCCB (JAV Vyskupų Tarybos) Religinės Laisvės komiteto pirmininku, kuris yra pasakęs: „Raginame visus tikinčiuosius apmąstyti religinės laisvės svarbą, įdant galėtume vykdyti mūsų misiją tarnauti ir būti gailestingiems.“ Tuo pačiu, kviečiu visus geros valios žmones jungtis kartu su manimi ir melstis už pasaulyje persekiojamus mūsų brolius ir seseris.

     Kasdienes maldas ir mąstymus, platesnę informaciją apie Religinės Laisvės savaitę, bei pridėtinę medžiagą rasite vyskupijos tinklapyje: dioceseofcleveland.org

          Vasaros metu daugelis mūsų praleidžiame laiką lauke ir keliaujame. Linkime visiems gražios vasaros, ir taip pat primename visiems neužmiršti dalyvauti Mišių aukoje kas savaitgalį, kad ir būtumėte kitur iškeliavę. Tuo pačiu, primename neužmiršti jūsų pareigos remti savąją parapiją. Mūsų finansinė būklė nelengva, todėl visų jūsų finansinė parama mums labai reikalinga. Todėl prašau visų, jei esate išvyke, neužmiršti įteikti praleistas aukas kai sugrįžtate atgal.

     Vasaros metu oras gali būti nepaprastai karštas, drėgnas ir pavojingas, ypač mūsų vyresniesiems. Mūsų bažnyčia dažnai labai įkaista ir jos langai neatsidaro. Prašau visų, ypač vyresniųjų ir tų, kurie chroniškai negaluoja, būti atsargiems ateinant į bažnyčią. Apsirengkite lengvais drabužiais, pakankamai gerkite skysčių, ir jei jaučiate jog oro temperatūra ar drėgmė jus vargina, pasilikite namuose ar kurioje kitoje vietoje, kuri vėsinama. Dievas nesitiki iš mūsų neįmanomų dalykų. Tad vadovaukitės gera nuožiūra spręsdami ar atvykti į Mišias sekmadieniais.
     Ir galiausia, kalbant apie oro vėsinimą (air-conditioning), praėjusiais metais rašiau, kad jeigu atsirastų 12 parapijiečių, galinčių paaukoti po $5,000, galėtume įvesti oro vėsinimą į bažnyčią. Lig šiol keturi parapijiečiai yra pažadėję aukoti tam tikslui. Trūksta tik aštuonių, kad ateinančią vasarą šiuo metu galėtume dalyvauti sekmadienio Mišiose vėsioje bažnyčioje.

                              Dievas jus visus telaimina
!  kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOSE

Prisiminkite maldose a.a. Aleksandrą Petrauskį kuris neseniai mirė ir buvo palaidotas iš mūsų parapijos. Lai jis amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

FESTivalis

Geriausia dovana, kurią galite dovanoti yra skirti laiko pabūti kartu. Todėl, šį Tėvo Dienos savaitgalį, pakvieskite savo tėvą (ir kitus šeimos narius) praleisti laiko kartu FESTivalyje, sekmadienį, rugpiūčio 5d. Tai puiki diena visai šeimai, kupina linksmos muzikos bei kitų smagių užsiėmimų, ir visa tai nemokamai. Dienos kulminacinis taškas – Mišios lauke 8:00v.v., atnašaujamos vysk. Perez. Ir jums ir jūsų tėvui bus nepakar-tojama proga , tad laukiame visų Center for Pastoral Leadership, Wickliffe smagiai praleisti dieną su draugais ir švenčiant tikėjimą. Dėl platesnės informacijos žiūrėkite www.TheFest.us

50m. VEDYBŲ JUBILIEJAUS MIŠIOS

Šių metų auksinio vedybų jubiliejaus Mišios bus sekmadienį, liepos 29d., 2:30v.p.p. Šv. Jono Evangelisto katedroje; vysk. Amos atnaušaus Mišias. Naujovė šiais metais: prašome registruotis kompiuteriu: www.ccdocle.org/mfm Pagrindiniame puslapyje matysite mėlyną dėžutę su užrašu “Register for the 50th Wedding Anniversary Celebration – click here.” Spūstelėjus ženklą, atsidarys registracijos puslapis. Registracijos prašymai siųsti faksu, paprastu paštu ar elektroniniu būdu nebus priimami. Jei neturite kompiuterio ar kas jums galėtų tarpininkauti, kreipkitės į Laura mūsų raštinėje 216-481-3157.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - birželio 17 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - birželio 24 d.

24 Pollock šeima ir draugai

Skaitytoja/s

Danius Šilgalis Agnė Petrošiūtė
liepa Atostogos - nebus kavutės

Komunijos
dalintojai

Rauda Gelažienė, Živilė*
Maria Hoffman,
Gražina Kampe

Remigijus Belzinskas, Živilė*
Amanda Muliolienė,
Arv Valiukas

Patarnautojai

Amanda Newberry, Daina Kampe Justas ir Domas Šilgaliai