Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24 kovo03 kovo10
2014 m. 2018 m. kovo17 kovo24 kovo31 bal.07 bal.14 bal.21 bal.28 geg.05 geg.12 geg.19 geg.26
2015 m.   bir.02 bir.09 bir.16                
2016 m.                        
2017 m.                        

Birželio 22 - 23 d. 2019 m.

RELIGINĖS LAISVĖS SAVAITĖ

Religinės Laisvės savaitė bus birželio 22-29 dienomis. Ji prasideda Šventų Tomo More ir Jono Fisher šventės dieną, ir baigiasi Šventų Petro ir Povilo šventės dieną. Šių metų šūkio žodžiai, Strength in Hope, paimti iš Antrojo Vatikano Susirinkimo pasauliečių tarnystės dekreto.
    
Religinės Laisvės savaitė suteikia progą katalikiškajai bendruomenei susikaupti maldoje ir apmąstyti kaip galime likti ištikimais tikėjimui, nors ir kasdien susidurdami su šių laikų iššūkiais. Praleisdami laiko mąstant apie religinę laisvę, didinsime mūsų supratimą kaip tarnauti artimui, nepaneigiant mūsų tikėjimo dėsnių. Religinės Laisvės savaitės kasdienius mąstymus ir maldas rasite: www.dioceseofcleveland.org/-religiousfreedom

CATHOLIC CHARITIES ŽINIOS

     Ačiū! Jūsų aukos, duotos metiniam vajui, pakeičia žmonių gyvenimus. Jūsų dosnumo dėka alkstantys ir benamiai, narkomanai, vienišieji, ligoniai ir sužeistieji gaus pagelbos pakeisti jų gyvenimo kryptį ir vėl turėti vilties, kad ateitis bus šviesesnė.
     Iki gegužės 31d. iš viso 39,719 ištikimi aukotojai iš visos vyskupijos yra pažadėję suaukoti
daugiau negu $11 milijonų iš vajaus norimo $13.5 milijonų tikslo. Mūsų Šv. Kazimiero parapijoje 89 aukotojai pasižadėjo suaukoti $13,367, kas sudaro 85.09% mums užduoto $15,710 tikslo. Jūsų finansinė parama pakeičia žmonių gyvenimus. Catholic Charities vardu dėkojame.
     Jei dar nesate davę aukos, kreipkitės į Karen Joyce 216-696-6525, x1910 įteikti auką telefonu, arba aukokite saugiai internetu: www.CatholicCommunity.org/donate Perskaitykite vilties kupinus žmonių pasakojimus: www.CatholicCommunity.org/2019Appeal

FESTivalis

Tapkite nuostabaus renginio dalimi. FESTivalio ruošėjai nori sukviesti 350 žmonių į FESTivalio šventinį chorą, kuris vadovaus giesmėms ir tūkstantinei miniai Mišių metu sekmadienį, rugpiūčio 4d. Center for Pastoral Leadership, Wickliffe. Šimtai balsų jungsis kartu džiaugsmingoje giesmėje šlovinant Viešpatį. Tapkite šios nuostabios grupės žmonių dalimi! Dėl platesnės informacijos ir užsirašyti žiūrėkite: www.theFEST.us/volunteer  Ar norite būti savanoriu ar kantorium? Dėl platesnės informacijos kreipkitės į Matt Fodor: Mfodor@StAmbrose.us  Visų amžių daininkai mielai laukiami FESTivalio chore. Platesnę infrmaciją apie FEStivalį rasite: www.theFEST.us 

      Vasaros metu daugelis mūsų praleidžiame laiką lauke ir keliaujame. Linkime visiems gražios vasaros, ir taip pat primename visiems neužmiršti dalyvauti Mišių aukoje kas savaitgalį, kad ir būtumėte kitur iškeliavę. Tuo pačiu, primename neužmiršti jūsų pareigos remti savąją parapiją. Mūsų finansinė būklė nelengva, todėl visų jūsų finansinė parama mums labai reikalinga. Todėl prašau visų, jei esate išvyke, neužmiršti įteikti praleistas aukas kai sugrįžtate atgal.

     Nors lig šiol oras yra buvęs vėsus ir lietingas, vasaros metu oras gali būti nepaprastai karštas, drėgnas ir pavojingas, ypač mūsų vyresniesiems. Mūsų bažnyčia dažnai labai įkaista ir jos langai neatsidaro. Prašau visų, ypač vyresniųjų ir tų, kurie chroniškai negaluoja, būti atsargiems ateinant į bažnyčią. Apsirengkite lengvais drabužiais, pakankamai gerkite skysčių, ir jei jaučiate jog oro temperatūra ar drėgmė jus vargina, pasilikite namuose ar kurioje kitoje vietoje, kuri vėsinama. Dievas nesitiki iš mūsų neįmanomų dalykų. Tad vadovaukitės gera nuožiūra spręsdami ar atvykti į Mišias sekmadieniais.

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Oliver Forman Jr. ir Harry Chakirelis. Lai jie amžinai ilsisi Dievo Karalystės ramybėje.

RINKLIAVA ŠVENTAJAM TĖVUI

Ateinantį savaitgalį priimsime jūsų aukas Šventajam Tėvui. Rinkliava, daugelį metų vadinama „Petro Skatiko“ rinkliava, remia popiežiaus sosto vykdomus artimo meilės darbus pasaulyje. Būkite dosnūs.

GEGUŽINĖ PARAPIJIEČIAMS

Šventojo Vardo Draugija kviečia visus parapijiečius atsilankyti jų kasmet ruošiamoje gegužinėje, trečiadienį, liepos 31d., nuo 5:00 iki 8:00v.v., East Shore Park pavilijone, East Park ir Dorchester gatvių sankryžoje, Erie ežero pakrantėje. Gardžiuositės ant grotelių keptomis dešrelėmis ir mėsainiais, bus įvairių užkandžių ir gaivių gėrimų. Gegužinė nemokama, Šventojo Vardo Draugija padengia visas išlaidas. Atvykite į gegužinę – tai puiki proga susitikti su bendraparapijiečiais ir susipažinti su Šventojo Vardo Draugijos veikla. Lauksime jūsų.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

  ŠĮ SEKMADIENĮ
birželio 23 d.

KITĄ SEKMADIENĮ
birželio 30 d.

23 d. Aukštuolių šeima ir draugai

Skaitytoja/s

Danius Šilgalis Agnė Petrošiūtė
30 d. Čepulių/Palubinskų šeimos

Komunijos
dalintojai

Maria Hoffman, Živilė
Remigijus Belzinskas,
Lana Margevičienė

Aurelija Jucaitienė, Živilė*
Gražina Kampe,
Frank Lucas

Liepa atostogaujame

Patarnautojai

Audrelė Bielinytė Vilnė Zulkutė