Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg.11 geg.18

geg. 25

bir.01 English bir.08 bir.15 bir.22 bir.29 lie.06 lie.13
lie.20 lie.27 rugp.03 rugp.10 rugp.17 rugp.24 rugp.31 rugs.07 rugs.14 rugs.21 rugs.28 spalio05
spalio12 spalio19 spalio26 lapk.02 lapk.09              

Lapkričio 15 - 16 d. 2014 m.

 

     Žengiant į paskutiniąsias bažnytinių metų dienas Šventraščio skaitiniai kreipia mūsų dėmesį į pasaulio pabaigą. Šventasis Paulius mus įspėja, kad Viešpaties diena užklups lyg vagis naktį.” Įdomu pastebėti, kad “eilinių sekmadienių” laikotarpis prasideda sausio mėnesį kuomet Jonas Krikštytojas pažvelgė į Jėzų ir visiems jį paskelbė esantį “Dievo Avinėliu.” Nuo tos Jono paskelbimo akimirkos, Viešpats Jėzus mums vadovauja ir veda mus į didesnę ir platesnę mokinystę.

     Šiandien Jis liepia mums neužkasti to turto, kuris buvo mums patikėtas Krikšto metu, o verčiau, investuoti ir didinti tą turtą – dovanas ir talentus – kad palaikyti Dievo viešpatiją. Kartais užmirštame savo vaidmenį Kristaus Kūno ir Dievo viešpatijos palaikymo darbuose. Paklauskite savęs – ar galiu įvardinti bent vieną būdą ar atvejį kai panaudojau Dievo man duotą dovaną ar talentą palaikyti ir platinti Viešpaties darbus žemėje?

                        Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

CATHOLIC CAMPAIGN FOR HUMAN DEVELOPMENT

Ateinantį savaitgalį Catholic Campaign for Human Development (CCHD) organizacija prašys jūsų paramos. CCHD gerina vargšų žmonių gyvenimo sąlygas teikdami pastogę, puoselėdami švietimą, skatindami ekonominį plėtojimą ir, tokiu būdu, vykdo teigiamą pažangą visame mūsų krašte. Prašome visų įgyvendinti katalikų tikėjimo dėsnius ir Jėzaus mokymus „nešti gerąją naujieną varg-dieniams…skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems – regėjimo, vaduoti prislėgtųjų.”(Lk 4,18) Kovokime su skurdu Amerikoje. Išsaugokime žmogiškąjį orumą. Aukokite dosniai CCHD vajui.

 

PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI

 

Popiežius Pranciškus skelbia Pašvęstojo Gyvenimo metus, prasidėsiančius š.m. lapkritį. Jis kviečia visus tikinčiuosius juose dalyvauti, prisiminti praeitį ir žiūrėti į ateitį su viltimi. Perskaitykite biuletenyje įdėtą pridėtinį lapą paaiškinantį šių metų svarbą ir kviečiantį jus dalyvauti. Pašvęstojo Gyvenimo metai prasidės iškilmėmis ir Mišiomis katedroje š.m. lapkričio 21d. Kviečiame visus dalyvauti.

Spragtelėkite čia daugiau pasiskaityti apie tai.
Pašvęstojo gyvenimo metų tinklapis:

http://www.vitaconsecrata.lt/pasvestojo-gyvenimo-metai

PASTORACINĖS TARYBOS RINKIMAI

Sekantys paprapijiečiai įteikė kandidatų pareiškimus ir siekia tarnauti mūsų parapijai Pastoracinėje Taryboje: Maureen Anderson, Nijolė Balčiūnienė, Giedrė Matienė, Steponas Matas ir Jackie Caruso -Taylor.
        Rinkimų laikotarpiu, nuo lapkričio 22d. iki gruodžio 7d., vyks balsavimai išrinkti 4 Pastoracinės Tarybos narius.  Ateinantį savaitgalį kandi-datų pasisakymai ir balsavimo lapai bus padėti ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu. Jei dėl kurios priežasties negalite patys atsiimti lapelio ir norėtumėte jį gauti paštu, kreipkitės į parapijos raštinę. Visi parapijos nariai, 16m. ir vyresni, turi teisę balsuoti.
           Rinkimo lapelius sugrąžinkite į kleboniją arba įmeskite į aukų krepšelį ar į rinkimo balsų dėžę (ji stovės prieky bažnyčios prie kun. Bacevičiaus klausyklos). Rinkimo lapus sugrąžinkite ne vėliau sekmadienio, gruodžio 7d., 2:00v.p.p. Raginame visus parapijos registruotus narius balsuoti.

ZECHARIAH HOUSE

Artėja Kalėdos, ir Zechariah House darbuotojai nori suteikti Kalėdų džiaugsmo jų namuose gyvenančioms motinoms. Jie kviečia jus į talką - nupirkti dovanėlių, jas suvynioti, sukurti papuošimus ir atlikti įvairius darbelius. Jei norite suteikti motinoms Kalėdų džiaugsmo ir galite padėti, skambinkite į Maggie‘s Place/Zechariah House 440-886-2620.
 

ARCHDIOCESE FOR THE MILITARY SERVICES (AMS)
(ARKIVYSKUPIJA KARINĖMS PAJĖGOMS)

   Šeštadienį, lapkričio 29d., 4:30v.v., melsdamas taikos pasaulyje, arkivyskupas Timothy Broglio, JCD aukos Mišias katedroje. Kviečiame ir raginame visus jose dalyvauti. Užsibaigus Mišioms bus labdaros priėmimas English Oak Room, Tower City Center (230 W. Huron Rd #7273). Dėl informacijos ir bilietų žiūrėkite www.milarch.org/events

    AMS teikia katalikų Bažnyčios pastoracinius bei dvasinius patarnavimus visiems katalikams ir jų šeimoms, priklausantiems JAV karinių pajėgų daliniams, ir tiems, esantiems veteranų ligoninėse. AMS taip pat aptarnauja katalikus civilius darbuotojus ir rangovus, dirbančius federalinei valdžiai už mūsų krašto ribų.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Dėkojame visiems, dalyvavusiems parapijos blynų pusryčiuose. 101 parapijiečių gardžiavosi skaniausiais blynais ir lietiniais visoje Collinwood apylinkėje. Užmokėjus sąskaitas parapijai atiteko $479.28 pelno.

PARAPIJOS ŽINYNAS

Turime ribotą skaičių parapijos žinyno egzempliorių. Kaina $10. Kreipkitės į parapijos raštinę juos įsigyti.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – LAPKRIČIO 16 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ –
LAPKRIČIO 23 d. 

16 Exultate

Skaitytoja/s

Maris Kampe

Živilė Vaitkienė

23 Totoraičiai ir Rukšėnai

Komunijos
dalintojai

Rauda Gelažienė, Gražina Kampe*
Maria Hoffman, Aurelija Jucaitienė

Kristina ir  Albertas* Sušinskai,
Kęstutis Civinskas, Marius Laniauskas

30 Švyturys 
gr. 7 Civinskai/L.Stochl/O.Grigonytė/D.Zeledonis

Patarnautojai

Amanda Newberry, Emilė Dicevičiūtė

Elzė Tarasevičiūtė,Kristoforas Čiurlionis