Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m. geg.28 bir.04 bir.11 bir.18 bir.25 lie.02          
2016 m.                      

Liepos 8 - 9 d. 2017 m.

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Trečiadienį, liepos 12d., bus Eucharistijos garbinimas vakare nuo 6:00 iki 9:00v.v. Kviečiame visus praleisti valandėlę tyloje ir maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą. Jei galite pasižadėti budėti bažnyčioje specifiniu laiku, užsirašykite į sąrašą Knygų kambaryje.

ĮĖJIMAS Į SVETAINĘ

Nuo šeštadienio, liepos 1d. iki pirmadienio, rugpiūčio 7d. į svetainę bus galima įeiti TIKTAI iš Marcella gatvės pusės. Tuo metu vyks statybos darbai sename dušų kambaryje, senoje drabužinėje ir jaunimo kambaryje ir todėl šis praėjimas bus uždarytas. Šie darbai daugiausia lies tuos, kurie dalyvauja 10:00val. Mišiose ir ateina į svetainę kavutei. Priėjimas bus uždarytas tuo metu visų saugumo dėliai.

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJA KVIEČIA

Šventojo Vardo Draugija kviečia visus parapijiečius atsilankyti jų kasmet ruošiamoje gegužinėje, trečiadienį, liepos 26d., nuo 5:00 iki 8:00v.v. mūsų vienuolyno sodelyje. Pasigardžiuosite ant grotelių keptomis dešrelėmis ir mėsainiais, bus įvairių užkandžių ir gaivių gėrimų. Praėjusiais metais gegužinės dalyviai džiaugėsi gyva muzika; viliamės tai pakartoti ir vėl šįmet. Gegužinė nemokama, Šventojo Vardo Draugija padengia visas išlaidas. Lietaus atveju, gegužinė vyks svetainėje. Atvykite į gegužinę – tai puiki proga susitikti su bendraparapijiečiais ir susipažinti su Šventojo Vardo Draugijos veikla.

FESTivalis

Ar ieškote kaip smagiai praleisti dieną su šeima ir augti tikėjime? Atvykite į 17-ąjį metinį FESTivalį, sekmadienį, rugpiūčio 6d., nuo 12:00v.p.p. Center for Pastoral Leadership, Wickliffe. Mišios lauke, progos melstis ir švęsti tikėjimą – visa tai padės išgyventi PILNUTINĮ GYVENIMĄ, kurį tik Kristus gali jums suteikti. Dėl informacijos žiūrėkite www.TheFest.us

Liepos 1-oji buvo pirmoji, naujųjų parapijos finansinių metų, diena. Birželio 30d. uždarėme praėjusių metų finansų knygą – pateiksime tų metų ataskaitą visiems rugsėjo mėnesį – ir laukiame žengti į naujus metus. Prasidėjus naujiems kalendoriniams metams, daugelis sustoja peržvelgti praėjusių metų sėkmes ir nesėkmes, ir sudaro planus kaip pagerinti ateinančiuosius. Žengdami į naujuosius parapijos finansinius metus, mes tą patį darome.

     Pradedame ketvirtuosius metus, kai nuomuojame mokyklos pastatą, ir mūsų nuomininkas pradeda naują pataisymų ratą pastatui. Mokykla pasitraukė iš Breakthrough Schools organizacijos tinklo, ir tariamės su ja kaip pervesti nuomos sutartį į naująją organizaciją. Esame įdėję daug laiko ir darbo šiose derybose ir viliamės neužilgo turėti naują sutartį.

     Kaip pranešėme jums anksčiau, Notre Dame vienuolės neatnaujino nuomavimo sutarties ir yra išėjusios iš vienuolyno pastato. Tačiau, mokykla domisi nuomuoti vienuolyno patalpas. Mes dar vis gauname nuompinigų iš parapijos turimų dviejų gyvenamų namų. Nuompinigai mums teikia lėšas, reikalingas toliau išlaikyti parapiją, ir padeda atlikti kai kuriuos pastatų pagerinimų darbus. Prieš pradedant pataisyti bažnyčios ir klebonijos laiptus, dar turime atlikti kai kuriuos mūro darbus bažnyčios priekyje.

     Naujieji finansiniai metai mums atneš naujų iššūkių, skirtingus nuo tų, su kuriais susidūrėme praeityje. Dabar mūsų, kaip parapijos, didžiausias iššūkis yra augti skaičiumi. Turime surasti būdus kaip pritraukti naujų narių į mūsų parapiją, ir kaip vėl įžiebti tikėjimo liepsnelę tuose, kuriuose ji yra išblėsusi. Tai siekiai, kurie užtruks ne vienerius metus įvykdyti, ir todėl mes visi turime ryžtis atnaujinti savo įsipareigojimą būti tikrais Kristaus pasiuntiniais. Galime džiaugtis, jog praėjusių metų bėgyje esame sulaukę kelių naujų parapijiečių

     Mano akimis - turime stiprią ir gyvuojančią parapiją. Esame viena tik 16-kos parapijų JAV-bėse, kurioje Mišios pastoviai aukojamos lietuvių kalba. Esame pasiekę pastovų finansinį stovį ir galime padengti einamąsias išlaidas, tačiau turime sunkumų sukelti lėšas, reikalingas atlikti pastatų remontus.     
      Šiandien, galime drąsiai žengti pirmyn ir toliau ugdyti mūsų bendruomenę, ir galime pakeisti Clevelando lietuviškosios bendruomenės ir parapijos narių gyvenimus į gera. Tai kiekvieno ir visų mūsų mūsų užduotis.

 

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – birželio 9 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- birželio 16 d.

9 d. Lietuvių Bendruomenė

Skaitytoja/s

Vilija Klimienė Živilė Vaitkienė
16 d. Tik kava

Komunijos
dalintojai

Rauda Gelažienė, Živilė*
Gražina Kampe,
Kęstutis Civinskas

Kristina Sušinskienė, Albertas Sušinskas*
Amanda Muliolienė,
Živilė Vaitkienė

23 d. Vaitkų šeima
30 d. Tik kava

Patarnautojai

Audrelė Bielinytė, Anika Muliolytė Elzė Tarasevičiūtė, Lukas Milevičius