Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03 bir.10 bir.17 bir.24              
2016 m.                      
2017 m.                      

Birželio 30 - liepos 1 d. 2018 m.

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Penktadienį, liepos 6d. bus pirmojo mėnesio penktadienio Šventoji Valanda nuo 8:00-9:00v.r. Trečiadienį, liepos 11d., bus Eucharistijos garbinimas vakare, nuo 6:00-7:00v.v. Kviečiame visus praleisti valandėlę susikaupus maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą.

MISIJŲ PRAŠYMAS

Ateinantį savaitgalį kun. Bill Roland, SM iš Marijos (Marist) Misijų brolijos, bus atvykęs į mūsų parapiją pravesti kasmetinio misijų savaitgalio. Nuo 1836 metų, Marijos kunigai ir broliukai dirba misijonieriais Ramiojo vandenyno pietvakarių srityse. Nuo to laiko jie yra praplėtę jų veiklą į Afrikos, Azijos ir Pietų Amerikos žemynus. Šiandien beveik 230 kunigų ir broliukų dirba “miško stotelėse” mokydami žmones, jiems tarnaudami ir tiesiogiai padėdami vargšams, prislėgtiesiems ir atmestiesiems, dirbdami pagerinti jų būklę ir visuomenę, bei stiprindami jų ryšius su Bažnyčia.

     Jūsų aukos šioms misijoms padės Marijos misijonieriams liudyti Evangeliją, tarnauti pagalbos reikalingiems, ir užtikrinti ten esančių vietinių Bažnyčių šviesią ateitį. Dėkojame už bet kokio dydžio auką, kuri padės jiems toliau dirbti jų viso gyvenimo pasiaukojantį darbą. Specialius vokus šiam tikslui rasite padėtus ant staliukų ties bažnyčios įėjimais.

FESTivalis

Geriausia dovana, kurią galite dovanoti yra skirti laiko pabūti kartu. Todėl, šį Tėvo Dienos savaitgalį, pakvieskite savo tėvą (ir kitus šeimos narius) praleisti laiko kartu FESTivalyje, sekmadienį, rugpiūčio 5d. Tai puiki diena visai šeimai, kupina linksmos muzikos bei kitų smagių užsiėmimų, ir visa tai nemokamai. Dienos kulminacinis taškas – Mišios lauke 8:00v.v., atnašaujamos vysk. Perez. Ir jums ir jūsų tėvui bus nepakar-tojama proga , tad laukiame visų Center for Pastoral Leadership, Wickliffe smagiai praleisti dieną su draugais ir švenčiant tikėjimą. Dėl platesnės informacijos žiūrėkite www.TheFest.us


     Trečiadienis yra liepos 4-osios diena, JAV-bių Nepriklausomybės šventė. Ruošdamiesi švęsti šią šventę, svarbu prisiminti, kad mūsų, kaip piliečių, brangiausia dovana yra laisvė, ir kad toji laisvė buvo iškovota milžiniška kaina. Švęsdami šią šventę nepamirškime skirti laiko padėkoti Dievui už laisvės dovaną ir pasimelsti už visus tuos, kurie paaukojo savo gyvybes, kad mes galėtume gyventi laisvėje.

     Prisiminkime taip pat, kad norint išsaugoti laisvę svarbu būti budriems. Šių dienų technologija seka beveik kiekvieną mūsų gyvenimo žingsnį, ir politiniai veiksmai kelia grėsmes mūsų tikėjimo laisvei. Jei nekreipsime dėmesio į šiuos reiškinius, plintančius mūsų bendruo-menėje, turima laisvė po truputi vis mažės, ir gal net visai bus prarasta.

    Melskimės ir dėkime pastangas užtikrinti turimas laisves, kad jos niekada nebūtų sukompromituotos.

                              Dievas jus visus telaimina
!  kun. Juozas Bacevičius

RINKLIAVA ŠVENTAJAM TĖVUI

Šį savaitgalį priimsime jūsų aukas Šventajam Tėvui. Rinkliava, daugelį metų vadinama „Petro Skatiko“ rinkliava, remia popiežiaus sosto vykdomus artimo meilės darbus pasaulyje. Būkite dosnūs.  

NEBUS SEKMADIENIO KAVUTĖS

Primename visiems, jog visą liepos mėnesį 10:00 val. Mišių kavutės nebus. Kavutė vėl pradės veikti ir sugrįš į svetainę rugpiūčio pradžioje.

GEGUŽINĖ PARAPIJIEČIAMS

Šventojo Vardo Draugija kviečia visus parapijiečius atsilankyti jų kasmet ruošiamoje gegužinėje, trečiadienį, liepos 25d., nuo 5:00 iki 8:00v.v., šiais metais naujoje vietoje – East Shore Park pavilijone,  East Park ir Dorchester gatvių sankryžoje. Pasigardžiuosite ant grotelių keptomis dešrelėmis ir mėsainiais, bus įvairių užkandžių ir gaivių gėrimų. Gegužinė nemokama, Šventojo Vardo Draugija padengia visas išlaidas. Atvykite į gegužinę – tai puiki proga susitikti su bendraparapijiečiais ir susipažinti su Šventojo Vardo Draugijos veikla. Lauksime jūsų.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - liepos 1 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - liepos 8 d.

liepa Atostogos - nebus kavutės

Skaitytoja/s

Agnė Petrošiūtė Vilija Klimienė

Komunijos
dalintojai

Remigijus Belzinskas, Živilė*
Amanda Muliolienė,
Arv Valiukas

Dan Margevičius, Živilė*
Lana Margevičienė,
Aurelija Jucaitienė

Patarnautojai

Justas ir Domas Šilgaliai Emilė ir Daina Dicevičiūtės