Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24 kovo03 kovo10
2014 m. 2018 m. kovo17 kovo24 kovo31 bal.07 bal.14 bal.21 bal.28 geg.05 geg.12 geg.19 geg.26
2015 m.   bir.02 bir.09 bir.16 bir.23              
2016 m.                        
2017 m.                        

Birželio 29 - 30 d. 2019 m.

RINKLIAVA ŠVENTAJAM TĖVUI

Ateinantį savaitgalį priimsime jūsų aukas Šventajam Tėvui. Rinkliava, daugelį metų vadinama „Petro Skatiko“ rinkliava, remia popiežiaus sosto vykdomus artimo meilės darbus pasaulyje. Būkite dosnūs.

ŠVENTOJI VALANDA

Penktadienis, liepos 5d. yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną, užsibaigus 7:30v.r. Mišioms ir iki 9:00v.r. bus Eucharistijos garbinimas. Trečiadienį, liepos 10d. Šventoji Valanda neįvyks. Kviečiame visus liepos 5d. rytą ateiti į bažnyčią ir praleisti valandėlę tylioje maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą.

DĖKOJAME

Jų 50m. vedybų sukakties (birž. 28d.) proga, Aurelija ir Antanas Jucaičiai davė dosnią auką Altoriaus Draugijai. Jų dėka, abu šoniniai altoriai dabar puošiasi naujomis gėlių puokštėmis. Sveikiname ir tariame ačiū!

SEKMADIENIO KAVUTĖ

Liepos mėnesį nebus kavutės po 10:00val. Mišių. Šiuo vasaros metu mūsų kavutės šeimininkėms bus proga pailsėti.

GEGUŽINĖ PARAPIJIEČIAMS

Šventojo Vardo Draugija kviečia visus parapijiečius atsilankyti jų kasmet ruošiamoje gegužinėje, trečiadienį, liepos 31d., nuo 5:00 iki 8:00v.v., East Shore Park pavilijone, East Park ir Dorchester gatvių sankryžoje, Erie ežero pakrantėje. Gardžiuositės ant grotelių keptomis dešrelėmis ir mėsainiais, bus įvairių užkandžių ir gaivių gėrimų. Gegužinė nemokama, Šventojo Vardo Draugija padengia visas išlaidas. Atvykite į gegužinę – tai puiki proga susitikti su bendraparapijiečiais ir susipažinti su Šventojo Vardo Draugijos veikla. Lauksime jūsų.

PAMĄSTYMAS ŠEIMOMS

Šiandienos Evangelijoje Jėzus taria žmonėms: „Nė vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei.“ Aiškiai, Jėzus nenori, kad šeimos būtų paskendusios liūdesy, neapykantoje, rūpesčiuose, ar priklausomumams, kurie joms sukeltų neviltį ir dėl kurių šeimos pasimestų. Atsakymas yra siekti Dievo pirma, ir palikti visa kita šalia. Tuomet rasime jėgų ir supratimo atlikti įsipareigojimus ir eiti per gyvenimą su džiaugsmu, nežiūrint su kokiomis kliūtimis susidurtume.

FESTivalis

Ateinančią savaitę sueisime kartu šeimos bei draugų rateliuose švęsti nepriklausomybės šventę. Tai visos vasaros ryškiausias įvykis. Kitas vasaros svarbus renginys bus FESTivalis, sekmadienį, rugpiūčio 4d. Tai diena kupina tikėjimo liudijimo, ir smagių užsiėmimų visai šeimai – ir visa tai NEMOKAMAI. Išgirsite muzikos atlikėjus Jordan Feliz, Tenth Avenue North, Matt Maher, and Casting Clowns. Gardžiuositės Johnsonville dešrelėmis, ir užsibaigus Mišioms su vyskupu Perez, stebėsitės nuostabia American Fireworks programa! Mamos – sutaupykite laiką FESTivalio dieną ir užsiregistruokite iš anksto gauti “Marc’s Mom Bag” dovanų maišelį, kupina NEMOKAMŲ dovanėlių (bei 100 dovanų krepšių laiminių). Visa tai dėka Marc’s. Užsiregistruoti žiūrėkite: www.theFEST.us/moms

DIDESNĖS IR MAŽESNĖS ŽINIOS
 

     Pirmadienį, liepos 1d. mūsų apylinkėje prasidės dideli kanalizacijos kasimo darbai. 48 colių platumo vamzdyno linija bus vedama Marcella Rd., nuo Lake Shore Blvd. į rytus iki E.185 St. Iš ten ji bus tęsiama į šiaurę pagal E.185 St. iki Euclid miesto ribos ties Pawnee Ave. Šis projektas tęsis iki 2020m. birželio.

     Marcella Rd. iki mūsų aikštės bus prieinama tiktai iš Neff Rd. ir Reese Rd., nes gatvė bus uždaryta iš abiejų galų ties Lake Shore Blvd. ir ties 185 St. Eismas taip pat bus suvaržytas 185 St. Vamzdyno tunelis bus kasamas ties Marcella aikštės įvažiavimu. Vykstant darbams, aikštės tvora bus pašalinta ir padarytas naujas įvažiavimas. Šiokiadieniais mūsų apylinkėje bus galima tikėtis daug sutrukdymo; tikėkimės, jog savaitgaliais bus geriau.

     Atvažiuojant į Mišias raginu visus naudotis Neff Rd. aikšte ir vengti Marcella Rd. aikštės. Jei yra reikalas, Marcella aikštę galėsite pasiekti iš Reese Rd. arba ATSARGIAI naudotis parapijos aikštės tuneliu. Darbams vykstant, skirkite daugiau laiko atvažiuoti, kad nesivėluotumėte į Mišias.

     Linksmesnės žinios – dėkoju aukotojui (ne parapijiečiui, ir norėjusiam likti anonimu), įteikusiam $10,000 auką mūsų para-pijai, skirtą naudoti pastatų remontams. Taip pat dėkoju tiems, kurie dirba Progressive Insurance kompanijoje ir yra užsiregistravę jos „matching gifts“ programoje. Praėjusią savaitę gavome $2,261.85 čekį iš Progressive Foundation parapijos reikalams.

     Galiausia, praėjusį ketvirtadienį man padarė antrąją katarakto operaciją. Tikiuosi, kad kai skaitysite šias žinias, galėsiu jums pranešti, kad viskas gerai pasisekė. Už kelių savaičių mano regėjimas turėtų būti sugrįžęs atgal į normos ribas, ir gal būti net geresnis negu yra buvęs metų metais. Dėkoju visiems už maldas ir linkėjimus.

     Linkiu visiems gražios liepos 4-tos šventės. Būkite sveiki ir saugūs, ir iki pasimatymo bažnyčioje.

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

LIEPOS 4-oji

     Ketvirtadienis yra liepos 4-osios diena, JAV-bių Nepriklau-somybės šventė. Ruošdamiesi švęsti šią šventę, svarbu prisiminti, kad mūsų, kaip piliečių, brangiausia dovana yra laisvė, ir kad toji laisvė buvo iškovota milžiniška kaina. Švęsdami šią šventę nepamirškime skirti laiko padėkoti Dievui už laisvės dovaną ir pasimelsti už visus tuos, kurie paaukojo savo gyvybes, kad mes galėtume gyventi laisvėje.
     Prisiminkime taip pat, kad norint išsaugoti laisvę svarbu būti budriems. Šių dienų technologija seka beveik kiekvieną mūsų gyvenimo žingsnį, ir politiniai veiksmai kelia grėsmes mūsų tikėjimo laisvei. Jei nekreipsime dėmesio į šiuos reiškinius, plintančius mūsų bendruo-menėje, turima laisvė po truputi vis mažės, ir gal net visai bus prarasta.Melskimės ir dėkime pastangas užtikrinti turimas laisves, kad jos niekada nebūtų sukompromituotos.
     Šventės proga, parapijos raštinė bus uždaryta ketvirtadienį ir penktadienį.

PAMĄSTYMAS ŠEIMOMS

Šiandienos Evangelijoje Jėzus taria žmonėms: „Nė vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei.“ Aiškiai, Jėzus nenori, kad šeimos būtų paskendusios liūdesy, neapykantoje, rūpesčiuose, ar priklausomumams, kurie joms sukeltų neviltį ir dėl kurių šeimos pasimestų. Atsakymas yra siekti Dievo pirma, ir palikti visa kita šalia. Tuomet rasime jėgų ir supratimo atlikti įsipareigojimus ir eiti per gyvenimą su džiaugsmu, nežiūrint su kokiomis kliūtimis susidurtume.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

  ŠĮ SEKMADIENĮ
birželio 30 d.

KITĄ SEKMADIENĮ
liepos 7 d.

30 d. Čepulių/Palubinskų šeimos

Skaitytoja/s

Agnė Petrošiūtė Vilija Klimienė
Liepa atostogaujame

Komunijos
dalintojai

Aurelija Jucaitienė, Živilė*
Gražina Kampe,
Frank Lucas

Frank Lucas, Živilė*
Marius Laniauskas,
Amanda Muliolienė

Patarnautojai

Vilnė Zulkutė Daina ir Emilė Dicevičiūtės