Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg.11 geg.18

geg. 25

bir.01 English bir.08 bir.15 bir.22 bir.29 lie.06 lie.13
lie.20 lie.27 rugp.03 rugp.10 rugp.17 rugp.24 rugp.31 rugs.07 rugs.14 rugs.21 rugs.28 spalio05
spalio12 spalio19 spalio26 lapk.02 lapk.09 lapk.16            

Lapkričio 22 - 23 d. 2014 m.

 

     Šios savaitės ketvirtadienis – Padėkos diena – šventė, skirta sustoti valandėlei ir padėkoti Dievui už visą, ką turime. Per dažnai sau leidžiame būti kritikais ir bumbekliais. Atrodo, jog žiūrėdami į mūsų visuomenę ar į mūsų Bažnyčią, visuomet randame apie ką skųstis ir ką kritikuoti. Padėkos dieną reikalinga prisiminti žiūrėti plačiau – nesustoti vien ties savo bėdomis ir vargais, bet verčiau įvertinti tai, ką turime. Net mūsų didžiausi vargšai turi vietą gyventi ir ką pavalgyti. Turime galimybę būti aprūpinti sveikatos priežiūra; turime balsą valdžioje. Kaip tikintieji, turime už daug ką dėkoti. Turime laisvę išpažinti mūsų tikėjimą ir esame globojami mus mylinčio Dievo.

    Šią Padėkos dieną, skirkime laiko padėkoti Dievui už visas Jo mums suteiktas dovanas ir prisiminti tuos, kurie turi mažiau už mus. Atnaujinkime ryžtą padėti visiems pagerinti jų būklę, kad galėtume kartu augti kaip žmonija ir kaip visuomenė, kuri vadovaujasi teisingumu, taika ir meile.

     Vienas iš geriausių būdų išreikšti padėką yra melstis kartu kaip tikinčiųjų bendruomenė. Šią Padėkos dieną kviečiu Jus visus rinktis kartu Mišių aukoje 9:00v.r.

                        Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

 

PARAPIJOS RAŠTINĖ BUS UŽDARYTA

 

Švenčiant Padėkos Dienos šventę, parapijos raštinė nedirbs šį ketvirtadienį ir penktadienį, lapkr. 27-28d.

 

CATHOLIC CAMPAIGN FOR HUMAN DEVELOPMENT

Mūsų Šventasis Tėvas, popiežius Pranciškus, yra pasakęs: “Bendruomenės didumas matuojamas pagal tai, kaip ji elgiasi su tais, kurie labiausia reikalingi pagalbos, ir su tais, kurie be savojo skurdo, nieko neturi.” Kviečiame visus jungtis į Bažnyčios misiją padėti labiausia nuskriaustiesiems ir duoti svarią auką Catholic Campaign for Human Development vajui.

EGLUTĖ ARTIMUI

Šventojo Vardo Draugija ir vėl šįmet globoja „Eglutę artimui“ sušelpti mūsų parapijoje esančias šeimas, kurios reikalingos „truputėlio pagalbos“ Kalėdų metu. Eglutės papuošalai turės prašymus nupirkti pinigines korteles (gift cards) po $5, $10 ir $25 maistui ir kitoms dovanoms. Parinkite eglutės papuošalą ir nupirkite dovanų kortelę. Dovanų kortelę sugrąžinkite į aukų krepšelį, atneškite į kleboniją, arba įteikite vienam iš Šventojo Vardo Draugijos narių iki gruodžio 14d. Jūsų dovanos bus išdalintos pagalbos reikalingoms šeimoms prieš Kalėdas.

MELSKIMĖS UŽ MIRUSUOSIUS

Prisiminkite maldose a.a. Jennie Simone, Ireną Rydelienę, Kęstutį Steponavičių ir Joseph Starman, kurie buvo palaidoti iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

 

PASTORACINĖS TARYBOS RINKIMAI

 

Pastoracinės Tarybos rinkimai prasideda šį savaitgalį ir tęsis iki gruodžio 7d. Kandidatų pasisakymai ir balsavimo lapai padėti bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Jei dėl kurios priežasties negalite patys atsiimti balsavimo lapelio, skambinkite į parapijos raštinę, ir jį jums atsiųsime paštu.

     Rinkimo lapelius sugrąžinkite į kleboniją, įmeskite į aukų krepšelį ar į rinkimo balsų dėžę (ji stovi prieky bažnyčios prie kun. Bacevičiaus klausyklos). Rinkimo lapus sugrąžinkite ne vėliau sekmadienio, gruodžio 7d., 2:00v.p.p. Raginame visus 16m. ir vyresnius parapijos registruotus narius balsuoti.

 

ADVENTO MIŠPARAI

Pirmadienį, gruodžio 1d., 7:00v.v. St. Jerome parapijoje vyks Advento vakarinės pamaldos (mišparai). Visi, mūsų parapijos telkinio parapijų nariai kviečiami dalyvauti. Pamaldoms vadovaus vyskupas Roger Gries. Joms užsibaigus bus pabendravimas mokyklos salėje.

ATGAILOS SAKRAMENTO PAMALDOS

Pirmadienį, gruodžio 15d., 7:00v.v. Holy Redeemer parapijoje vyks Collinwood parapijų telkinio Atgailos sakramento pamaldos. Visų telkinio parapijų kunigai dalyvaus ir klausys išpažinčių. Kviečiame visus pasinaudoti proga apmąstyti savo gyvenimus ir, per Atgailos sakramento malonę, pasiruošti priimti Kristų į savo širdis.

KALĖDINIS KONCERTAS
 

Clevelando Exultate choras kviečia visus į Kalėdinę popietę “MUŠKIM BŪGNAIS - Pa rum pum pum pum!” sekmadienį, gruodžio 14d., nuo 12:00-3:00 v.p.p. Lietuvių Namų viršutinėje salėje. Šilti pietūs/bufetas, kalėdinės giesmės, pasilinksminimas. Suaugusiems: (17m.+) $20, jaunimui: (12 - 16m.) $10, vaikams: (6 - 11m.) $5 ir iki 5 metų – veltui. Vietas prašome rezervuoti iki gruodžio 7d. pas Kristiną Petraitytę tel. (440) 749-3185.

PARAPIJOS ŽINYNAS

Turime ribotą skaičių parapijos žinyno egzempliorių. Kaina $10. Kreipkitės į parapijos raštinę juos įsigyti.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – LAPKRIČIO 23 d. 

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ –
LAPKRIČIO 30 d. 

23 Totoraičiai ir Rukšėnai

Skaitytoja/s

Živilė Vaitkienė

Vytas Kliorys
30 Švyturys 

Komunijos
dalintojai

Kristina ir  Albertas* Sušinskai,
Kęstutis Civinskas, Marius Laniauskas

Remigijus Belzinskas,
Živilė Vaitkienė*
Rauda Gelažienė, Kęstutis Civinskas

gr. 7 Civinskai/L.Stochl/O.Grigonytė/D.Zeledonis
14 Laniauskai/Šilgaliai/Giedraičiai/Biliūnai

Patarnautojai

Elzė Tarasevičiūtė,Kristoforas Čiurlionis

Audrelė Bielinytė, Tauras Vucianis