Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m. geg.29 bir.05 bir.12 bir.19 bir.26 lie.03 lie.10 lie.17      

Liepos 23 d. - 24 d. 2016 m.

CATHOLIC CHARITIES

Pirmame šių metų pusmetyje Catholic Charities organizacija yra susilaukusi svarios paramos 2016 metiniam vajui. Iki š.m. birželio 30d., 47,160 asmenys yra pasižadėję suaukoti $10,808,850. Tai sudaro 94% vyskupijos numatyto tikslo sukaupti $11,500,000. 104 parapijos, įskaitant ir mūsų, yra pasiekusios ar viršijusios joms užduotą sumą; 46 parapijos yra surinkusios 90-99% reikalingos sumos. Šv. Kazimiero parapijoje 111 parapijiečių pasižadėjo suaukoti $11,542, kas sudaro 106.5% mums užduotos sumos! Jūsų pasiryžimas dosniai aukoti suteikia vilties ir pagelbos arti 400,000 vyrams, moterims ir vaikams mūsų vyskupijoje. AČIŪ!

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys parapijos blynų pusryčiai bus sekmadienį, rugpiūčio 14d. nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Bilietus galite įsigyti po savaitgalio Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 Mišių svetainėje, ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Suaugusiems – $7, vaikams 12m. ir jaunesniems - $4. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Visas pelnas skiriamas parapijai.

FESTivalis

Vasara prasideda, tad laikas pažymėti kalendoriuose vasaros svarbiausią renginį – The FEST. Sekmadienį, rugpiūčio 7d., nuo 12:00 iki 10:00v.v. kviečiame jungtis kartu su tūkstančiais mūsų vyskupijos tikinčiųjų ir smagiai praleisti dieną kartu su šeima. 16-asis metinis FESTivalis vyks Center for Pastoral Leadership, Wickliffe. Programoje: krikščioniškos muzikos atlikėjai Newsboys, Michael W. Smith, Matthew West ir Lauren Daigle; įdomūs užsiėmimai ir parodos visai šeimai. FESTivalis nemokamas ir visi laukiami. Diena baigsis Mišiomis lauke 8:00v.v. Platesnę informaciją rasite: www.theFEST.us
 

KULTŪRINIAI DARŽELIAI

Clevelando Kultūrinių Darželių Federacija (CCGF) ruošia kasmet vykstančią šventę – “One World Day” – sekmadienį, rugpiūčio 28d., nuo 11:00v.r. iki 7:00v.v. kultūriniuose darželiuose, Rockefeller Parke. Šiais metais darželiai švenčia 100 metų jubiliejų nuo pirmojo darželio įsteigimo, ir mūsų lietuviškieji darželiai švenčia 80 metų jubiliejų. Daugelis kultūrinių darželių, įskaitant ir mūsiškį, siūlys pasigardžiuoti maistu ir bus paruošę eksponatus pasidomėjimui. Kviečiame visus apsilankyti kutūriniuose darželiuose ir pasidžiaugti šia Clevelandui unikalia vieta.

         Žiūrėdamas į parapijos veiklos kalendorių matau, jog ateinančiose savaitėse švęsime ir Krikšto ir Santuokos sakramentus mūsų parapijoje. Jų šventimas yra puiki proga apmąstyti šių sakramentų svarbą ir reikšmę Bažnyčios gyvenime.

     Krikštas yra pirmasis įkrikščioninimo sakramentas. Jis atleidžia gimtąją nuodėmę, suteikia pašvenčiamąją malonę ir padaro žmogų Dievo vaiku ir katalikų Bažnyčios nariu. Tėvai, atnešdami vaikelį pakrikštyti, pasižada jį auginti katalikų tikėjime vadovaujantis Bažnyčios mokymais. Tėvai yra pirmieji vaikų mokytojai tikėjimo reikaluose. Vėliau, atėjus laikui, per tikybos pamokų lankymą, jie formaliau paruošia jų vaiką priimti kitus įkrikščioninimo sakramentus: Pirmąją Komuniją ir Sutvirtinimo sakramentus. Tokiu būdu vaikeliui Krikšto sakramentas yra tikras dvasinis gimimas ir viso jo krikščioniškojo gyvenimo pradžia.

     Mūsų Tikėjimas veda mus toliau į pasišventimo sakramentus: Šventimų ir Santuokos sakramentus. Diakonai, kunigai ir vyskupai priima Šventimų sakramentą. Daugumas žmonių yra pašaukti vedybiniam gyvenimui ir priima Santuokos sakramentą. Per šį sakramentą sutuoktinių poros santykis su Dievu tampa ypatingu, ir Dievas jiems teikia pagalbą tęsėti santuokos testamentinius pažadus. Norint tuoktis, katalikams dera sekti „Kanoninę santuokos tvarką,“ ir santuokos apeigų žodžius tarti teisėtai įgalioto kunigo ir dviejų liudytojų akivaizdoje jų parapijos bažnyčioje. Bet koks variantas šiai eigai turi būti aprobuotas vyskupo, kitaip santuoka nėra galiojanti Bažnyčios akyse. Asmenys, susituokę ne pagal „Kanoninę santuokos tvarką,“ arba negavę dispensacijos iš vyskupo, yra atskirti nuo kitų sakramentų priėmimo.

     Laiks nuo laiko reikalinga kiekvienam iš mūsų prisiminti sakramentų reikšmę ir prasmę, iš naujo pasiryžti įgyvendinti mūsų tikėjimą ir pagal jį gyventi ir, tuo pačiu, vesti ir mokyti mūsų vaikus daryti tą patį.
 

                                             Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJA

Šventojo Vardo Draugija maloniai kviečia visus parapijiečius į jų ruošiamą gegužinę ir „cook-out“ trečiadienį, liepos 27d. nuo 5:00-8:00v.v. vienuolyno sodelyje. Vaišinsitės dešrelėmis, mėsainiais, įvairiais užkandžiais ir gaiviais gėrimais. Pereitais metais buvo gyvos muzikos, ir tikimės kad galėsime tai pakartoti vėl šįmet. Gegužinė nemokama; Šventojo Vardo Draugija padengia visas išlaidas. Lietaus atveju gegužinė vyks svetainėje. Gegužinė puiki proga susipažinti su bendraparapijiečiais ir sužinoti daugiau apie Šventojo Vardo Draugiją. Laukiame visų.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – liepos 24 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - liepos 31 d.
24 d. pp.Staškuvienė, Rociūnienė ir draugės

Skaitytoja/s

Julija Čepulienė Kęstutis Civinskas
31 d Civinskai, L.Stochl, O.Grigonytė, D.Zeledonis Komunijos dalintojai

Albertas Sušinskas, Živilė*
Kristina Sušinskienė,
Amanda Muliolienė

Aurelija Jucaitienė, Frank Lucas*
Frank Lucas,
Kęstutis Civinskas

rugp. 7 Korp! Giedra
 14 d Parapijos blynų pusryčiai Patarnautojai Valentina Slechticovas, Lukas Milevičius Justas ir Domas Šilgaliai