Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m. geg.28 bir.04 bir.11 bir.18 bir.25 lie.02 lie.09        
2016 m.                      

Liepos 15 - 16 d. 2017 m.

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJA KVIEČIA

Šventojo Vardo Draugija kviečia visus parapijiečius atsilankyti jų kasmet ruošiamoje gegužinėje, trečiadienį, liepos 26d., nuo 5:00 iki 8:00v.v. mūsų vienuolyno sodelyje. Pasigardžiuosite ant grotelių keptomis dešrelėmis ir mėsainiais, bus įvairių užkandžių ir gaivių gėrimų. Praėjusiais metais gegužinės dalyviai džiaugėsi gyva muzika; viliamės tai pakartoti ir vėl šįmet. Gegužinė nemokama, Šventojo Vardo Draugija padengia visas išlaidas. Lietaus atveju, gegužinė vyks svetainėje. Atvykite į gegužinę – tai puiki proga susitikti su bendraparapijiečiais ir susipažinti su Šventojo Vardo Draugijos veikla.

TAPKITE HOSPICE SAVANORIU

Prisilieskite prie žmogaus gyvybės, tapkite hospice savanoriu. Hospice priežiūra yra slaugymo filosofija, o ne vieta. Ligoniai slaugomi toje vietoje, kurioje jie jaučiasi esą namuose ir patogiai. Mums talkina įvairių profesijų savanoriai, turintys skirtingus talentus ir sugebėjimus. Jų talka mums yra gyvybiškai svarbi. Darbeliai įvairūs: ligonių ir jų šeimų lankymas juos palaikyti ir paguosti, budėjimas prie merdinčio ligonio, nuvežimas automobiliu kur reikalinga, padėti su lengva namų ruoša, valgio ruoša, pasiuntinio paslaugų atlikimas, talkinimas rašto darbuose, darbas raštinėje, dalinimasis muzikiniais sugebėjimais ir tt.  

     Savanorių apmokymas teikiamas dažnai įvairiose šiaurės Ohio vietovėse. Savanoriams, nedirbantiems tiesiogiai su ligoniais, reikalinga 4 valandos apmokymo, o tiems, dirbantiems su ligonmiais reikalinga 16 valandų. Tapti hospice savanoriu ir dėl platesnės informacijos žiūrėkite Hospice of Western Reserve tinklapį: www.hospicewr.org/volunteer arba skambinkite:
216-255-9090.

FESTivalis

Kasmet, užsibaigus metiniam katalikų šeimų FESTivaliui, gauname daug e-pašto laiškų iš šventėje dalyvavusių, kuriuose jie džiaugiasi dalyvavę puikiame metiniame katalikų šeimų renginyje. Nepralesikite progos dalyvauti šių metų FESTivalyje – sekmadienį, rugpiūčio 6d., nuo 12:00v.p.p. iki 10:00v.v. Center for Pastoral Leadership (28700 Euclid Ave., Wickliffe). Jungkitės su tūkstančiais dalyvių ir praleiskite dieną liudydami tikėjimą su šeima ir džiaugdamiesi puikia muzika, įvairiais užsiėmimais vaikams ir parodomis. Visa tai nemokamai. Bus daug vietos netoliese pastatyti automobilius ir skanaus maisto prieinama kaina (dėka Executive Caterers ir Marc‘s). Diena baigsis 8:00v.v. Mišių auka lauke ir, joms užsibaigus, bus nuostabi American Fireworks fejerverkų programa. Platesnę informaciją ir dienotvarkę rasite: www.theFEST.us Lauksime jūsų.

     Turbūt visi žinote, jog praėjusį antradienį popiežius Pranciškus paskyrė vyskupą Nelson J. Perez Clevelando vyskupu, tuo užbaigiant septynis mėnesius laukimo naujojo vyskupo mūsų vyskupijai.

     Vyskupas Perez gimė Miami, Floridoje 1961 metais Kubos immigrantų šeimoje ir užaugo šiaurės New Jersey. Baigęs mokslus universitete ir prieš įstojant į seminariją, jis dvejus metus dirbo Puerto Rico pradžios mokyklos mokytoju. Jis buvo įšventintas kunigu 1989 Philadelphia arkivyskupijoje ir ten tarnavo iki buvo pakeltas į vyskupus 2012 ir paskirtas tarnauti Rockville Centre, Long Island, New York vyskupijos vyskupu.

     Nesu asmeniškai sutikęs vyskupo Perez, tačiau iš jo viešų pasisakymų ir pasirodymų matosi, jog jis kupinas entuziazmo ir laukia atvykti į Clevelandą. Gimęs imigrantų šeimoje, jis supranta ir yra jautrus etninių bendruomenių poreikiams. Jis yra išsitaręs, jog pastaruosius penkeris metus jis - kubietis amerikietis vyskupas - gyveno lenkų parapijoje New York‘e. Esu tikras, jog vyskupas Perez bus nuoširdus draugas Clevelando lietuvių bendruomenei.

     Kviečiu jungtis kartu su manim ir nuoširdžiai priimti vyskupą Perez į mūsų vyskupiją, ir ryžtis bendradarbiauti su juo toliau ugdyti Kristaus Kūną - Bažnyčią Clevelando vyskupijoje.

 

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Frances Keck, mirusią praėjusią savaitę ir palaidotą iš mūsų parapijos. Lai ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys parapijos blynų pusryčiai bus sekmadienį, rugpiūčio 13d. nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Bilietus galite įsigyti po savaitgalio Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 Mišių svetainėje, ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Suaugusiems – $7, vaikams 12m. ir jaunesniems - $4. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Visas pelnas skiriamas parapijai.

ĮĖJIMAS Į SVETAINĘ

Nuo šeštadienio, liepos 1d. iki pirmadienio, rugpiūčio 7d. į svetainę bus galima įeiti TIKTAI iš Marcella gatvės pusės. Tuo metu vyks statybos darbai sename dušų kambaryje, senoje drabužinėje ir jaunimo kambaryje ir todėl šis praėjimas bus uždarytas. Šie darbai daugiausia lies tuos, kurie dalyvauja 10:00val. Mišiose ir ateina į svetainę kavutei. Priėjimas bus uždarytas tuo metu visų saugumo dėliai.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – birželio 9 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- birželio 16 d.

16 d. Bendruomenė

Skaitytoja/s

Živilė Vaitkienė Julija Čepulienė
23 d. Vaitkų šeima

Komunijos
dalintojai

Kristina Sušinskienė, Albertas Sušinskas*
Amanda Muliolienė,
Živilė Vaitkienė

Frank Lucas,  Živilė*
Remigijus Belzinskas,
Maria Hoffman

30 d. Tik kava
rugp.6 d Korp! Giedra

Patarnautojai

Elzė Tarasevičiūtė, Lukas Milevičius Justas ir Domas Šilgaliai