Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03 bir.10 bir.17 bir.24 liepa01            
2016 m.                      
2017 m.                      

Liepos 8 d. 2018 m.

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Trečiadienį, liepos 11d., bus Eucharistijos garbinimas vakare, nuo 6:00-7:00v.v. Kviečiame visus praleisti valandėlę susikaupus maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą.

MISIJŲ PRAŠYMAS

Ateinantį savaitgalį kun. Bill Roland, SM iš Marijos (Marist) Misijų brolijos, bus atvykęs į mūsų parapiją pravesti kasmetinio misijų savaitgalio. Nuo 1836 metų, Marijos kunigai ir broliukai dirba misijonieriais Ramiojo vandenyno pietvakarių srityse. Nuo to laiko jie yra praplėtę jų veiklą į Afrikos, Azijos ir Pietų Amerikos žemynus. Šiandien beveik 230 kunigų ir broliukų dirba “miško stotelėse” mokydami žmones, jiems tarnaudami ir tiesiogiai padėdami vargšams, prislėgtiesiems ir atmestiesiems, dirbdami pagerinti jų būklę ir visuomenę, bei stiprindami jų ryšius su Bažnyčia.
    
Jūsų aukos šioms misijoms padės Marijos misijonieriams liudyti Evangeliją, tarnauti pagalbos reikalingiems, ir užtikrinti ten esančių vietinių Bažnyčių šviesią ateitį. Dėkojame už bet kokio dydžio auką, kuri padės jiems toliau dirbti jų viso gyvenimo pasiaukojantį darbą. Specialius vokus šiam tikslui rasite padėtus ant staliukų ties bažnyčios įėjimais.

GEGUŽINĖ PARAPIJIEČIAMS

Šventojo Vardo Draugija kviečia visus parapijiečius atsilankyti jų kasmet ruošiamoje gegužinėje, trečiadienį, liepos 25d., nuo 5:00 iki 8:00v.v., šiais metais naujoje vietoje – East Shore Park pavilijone,  East Park ir Dorchester gatvių sankryžoje. Pasigardžiuosite ant grotelių keptomis dešrelėmis ir mėsainiais, bus įvairių užkandžių ir gaivių gėrimų. Gegužinė nemokama, Šventojo Vardo Draugija padengia visas išlaidas. Atvykite į gegužinę – tai puiki proga susitikti su bendraparapijiečiais ir susipažinti su Šventojo Vardo Draugijos veikla. Lauksime jūsų.

FESTivalis

Geriausia dovana, kurią galite dovanoti yra skirti laiko pabūti kartu. Todėl, šį Tėvo Dienos savaitgalį, pakvieskite savo tėvą (ir kitus šeimos narius) praleisti laiko kartu FESTivalyje, sekmadienį, rugpiūčio 5d. Tai puiki diena visai šeimai, kupina linksmos muzikos bei kitų smagių užsiėmimų, ir visa tai nemokamai. Dienos kulminacinis taškas – Mišios lauke 8:00v.v., atnašaujamos vysk. Perez. Ir jums ir jūsų tėvui bus nepakar-tojama proga , tad laukiame visų Center for Pastoral Leadership, Wickliffe smagiai praleisti dieną su draugais ir švenčiant tikėjimą. Dėl platesnės informacijos žiūrėkite www.TheFest.us
              

     Šiomis karštomis, ankstyvo liepos mėnesio, dienomis, gyvenimas čia aprimęs, ypač šįmet. Vykstant šimtmečio renginiams Lietuvoje, žmonėms išvykus atostogų, ir užėjus nemaloniems karščiams, Mišių lankytojų skaičius sumažėjęs. Atrodo, jog dabar puikus metas mums visiems atsipalaiduoti.     

     Šiomis dienomis turiu laiko pagalvoti apie mūsų parapijos ateitį ir kokia ji bus už penkerių, už dešimt, ar net už dvidešimt metų. Kasmet mes, kaip parapija, esame išgyvenę keleta pakeitimų. Paėmus kiekvieną jų atskirai jie neatrodo žymūs, tačiau sudėjus juos visus kartu matau, jog esame gerokai pasikeitę per kelerius metus.

     Visų pirma pastebiu, jog lankytojų skaičius visose savaitgalio Mišiose yra sumažėjęs, o šiokiadienių Mišių lankytojų skaičius padidėjęs. Nuo 2011-2012 finansinių metų pabaigos, parapijiečių duotų aukų suma kasmet mažėja. Bendra, ką tik užsibaigusių finansinių metų, aukų suma yra sumažėjusi net $31,000 nuo 2012 finansinių metų sumos. Visvien, nors aukų suma yra sumažėjusi, mūsų bendra įplaukų suma yra padidėjus – nuo $335,000 sumos 2012 finansiniais metais iki virš $499,000 užsibaigus šiems finansiniams metams. Paskutinius kelerius metus pastatų nuomavimo nuompinigių suma viršija parapijiečių duotų aukų sumą. Nors mūsų įplaukos didėja, mūsų išlaidų suma taip pat didėja. Per pastaruosius devynerius metus esame išleidę virš $652,000 vykdydami pagrindinius remontų darbus mūsų nuosavybei, ir dar visa eilė panašių didelių darbų laukia atlikimo. Per pastaruosius kelerius metus esame turėje atsisakyti atlikti kai kuriuos pagrindinius remontų darbus, nes trūksta pinigų.

     Ateinančiuose mėnesiuose Pastoracinės ir Finansų tarybų nariai ir aš aptarsime visas parapijos veiklos sritis. Esu jų paprašęs duoti man siūlymų kaip pagerinti parapijos veiklos gyvenimą. Tuo pačiu lauksiu siūlymų iš visų parapijiečių. Noriu aptarti visas sritis: Mišių dienotvarkes, dvasinio turinio programas, parapijos renginius, lėšų telkimą ir parapijos organizacijų veiklą, idant galėtume juos patobulinti ir labiau įjungti įvairaus amžiaus ir įvairių kilmių parapijos narius. Ir, kad tai darydami, galėtume toliau augti kaip gyvastinga parapija, aptarnaujanti savuosius narius, priimanti naujus narius, ir aktyviai dalyvaujanti mūsų North Collinwood apylinkėje.

                              Dievas jus visus telaimina
!  kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Antoinette Van Loozen, kuri neseniai mirė ir buvo palaidota iš mūsų parapijos. Lai ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

NEBUS SEKMADIENIO KAVUTĖS

Primename visiems, jog visą liepos mėnesį 10:00 val. Mišių kavutės nebus. Kavutė vėl pradės veikti ir sugrįš į svetainę rugpiūčio pradžioje.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - liepos 8 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - liepos 15 d.

liepa Atostogos - nebus kavutės

Skaitytoja/s

Vilija Klimienė Živilė Vaitkienė

Komunijos
dalintojai

Dan Margevičius, Živilė*
Lana Margevičienė,
Aurelija Jucaitienė

Kristina Sušinskienė, Živilė*
Kęstutis Civinskas,
Albertas Sušinskas

Patarnautojai

Emilė ir Daina Dicevičiūtės Daina Kampe