Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24 kovo03 kovo10
2014 m. 2018 m. kovo17 kovo24 kovo31 bal.07 bal.14 bal.21 bal.28 geg.05 geg.12 geg.19 geg.26
2015 m.   bir.02 bir.09 bir.16 bir.23 bir.30            
2016 m.                        
2017 m.                        

Liepos 6 - 7 d. 2019 m.

SEKMADIENIO KAVUTĖ

Primename kad liepos mėnesį nebus kavutės po 10:00val. Mišių. Šiuo vasaros metu mūsų kavutės šeimininkėms bus proga pailsėti.

GALIMYBĖ AUKOTI IŠ JŪSŲ IRA SĄSKAITOS

Jei esate 70˝m. ar vyresni, galite sumažinti jūsų mokesčių sumą aukodami labdaringai organizacijai, kaip pvz. jūsų parapijai, tiesiogiai iš jūsų IRA sąskaitos. Jūsų buhalteris arba IRA administratorius gali jums padėti suprasti kaip “IRA Charitable Rollover” veikia, ir kokius žingsnius reikalinga imti, kad sumažinti mokesčių sumą ir, tuo pačiu, padėti Šv. Kazimiero parapijai. Turite klausimų? Kreipkitės į kun. Bacevičių parapijos klebonijoje. Daugiau informacijos jums taip pat suteiks Sandy Lucas iš Catholic Community Foundation skambinant 216-696-6525 x1640.

50m. VEDYBŲ JUBILIEJAUS MIŠIOS

Šių metų 50m. vedybų jubiliejaus Mišios, vadovaujant vysk. Perez, bus šeštadienį, spalio 12d., 10:00v.r. Registracija internetu dabar vykdoma. Dėl platesnės informacijos kreipkitės į Laura parapijos raštinėje arba į Jason Lewis jrlewis@ccdocle.org arba 216-334-3974.

PAMĄSTYMAS ŠEIMOMS

Švęsdami laisvę, dėkokime Dievui už visas Jo mums suteiktas gausias malones. Prisiminkime taip pat, kad Dievo Karalystė statoma čia žemėje, ir mums joje skirta vieta. Esame siunčiami į pasaulį taip kaip šiandienos Evangelioje septyniasdešimt du vyrai buvo pasiųsti. Jėzus nori, kad mes neštumėme gerąją naujieną į šeimas, apylinkes, darbovietes, ir bet kur eitume. Popiežius Pranciškus enciklikoje Meilės Džiaugsmas (#289) rašo: „Perdavimas tikėjimo vaikams, padedant jam augti, padeda visai šeimai jos evangelizacijos misijoje. Tuomet tikėjimas natūraliai pradeda skleistis aplink visus, net už šeimos ratelio ribų.“

FESTivalis

Šių metų FESTivalio tema yra Generations of Faith and Family – koks gali būti geresnis būdas įgyvendinti šeimos ir tarnystės vertybes negu praleisti laiką kartu su šeima savanoriaujant? Ruošdamiesi praleisti nuostabią dieną, kupiną tikėjimo liudijimoir smagių užsiėmimų FESTivalyje, sekmadienį, rugpiūčio 4d., pamąstykite apie galimybę savanoriauti su visa šeima. Yra daug būdų kaip visiems prisidėti prie šventės ruošos. Gauti platesnės informacijos ir užsirašyti žiūrėkite: www.theFEST.us/volunteer  Sužinoti daugiau apie muzikos atlikėjus ir virš 150 užsiėmimų ir parodų žiūrėkite www.theFest.us  Festivalyje rasite kažką įdomaus ir tinkančio visiems amžiams ir kiekvienai kartai.

     Šiomis karštomis ankstyvos liepos dienomis, neįskaitant vykstančių gatvės kasimo darbų, gyvenimas čia gana ramus. Daugelis žmonių yra išvykę atostogoms, ir orams esant nemaloniai karštiems, Mišių lankomumas gerokai sumažėjęs. Atrodytų, jog dabar yra puikus laikas mums visiems atsipūsti.

     Šiuo vasaros pertraukos metu praleidžiu laiko mąstydamas apie mūsų parapijos ateitį, ir bandydamas nuspėti kaip mūsų parapija atrodys už penkerių, dešimties, ar net dvidešimties metų. Kasmet mes, kaip parapija, esame pergyvenę kelis pasikeitimus. Nors žiūrint į juos atskirai, jie atrodo nežymūs, tačiau žiūrint į juos visus kartu matau, kad esame gerokai pasikeitę per paskutiniuosius kelerius metus, ir turime prisitaikyti prie naujų realybių. Mūsų narių skaičius yra gerokai sumažėjęs per praėjusius penkerius metus. Mūsų įplaukos iš Mišių aukų krepšelio yra gerokai sumažėjusios nuo praėjusių metų. Todėl po beveik dvejus metus trukusių svarstymų, įvesime naująjį Mišių tvarkaraštį š.m. gruodžio 1d. Rūpinamės sudaryti programą, kuri sukeltų atnaujintą dėmesį ir susidomėjimą mūsų parapija, ir kuri padėtų sugrąžinti senus narius bei pritrauktų naujų narių.

     Šią vasarą dedu pastangas peržiūrėti viską, ką darome kaip parapija idant matyti kaip galime geriau patenkinti jūsų visų reikmes, ir kaip galime ištiesti pagelbos ranką mūsų bendruomenės nariams, jos reikalingiems. Žadu mesti iššūkį visoms mūsų organizacijoms bei grupėms, kurios naudojasi mūsų patalpomis, įjungti katalikišką krikščionišką komponentą į jų veiklą, idant galėtume tikrai įgyvendinti mūsų katalikų parapijos misiją Clevelando vyskupijoje.      

     Kviečiu visus parapijoje jungtis ir dirbti kartu su manimi atnaujinti mūsų parapijos veidą, kad galėtume tikrai įgyvendinti mūsų misiją.
 

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a Ilario Ferenac ir a.a. Zenoną Dučmaną, neseniai mirusius ir palaidotus iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai ilsisi Dievo Karalystės ramybėje.

GEGUŽINĖ PARAPIJIEČIAMS

Šventojo Vardo Draugija kviečia visus parapijiečius atsilankyti jų kasmet ruošiamoje gegužinėje, trečiadienį, liepos 31d., nuo 5:00 iki 8:00v.v., East Shore Park pavilijone, East Park ir Dorchester gatvių sankryžoje, Erie ežero pakrantėje. Gardžiuositės ant grotelių keptomis dešrelėmis ir mėsainiais, bus įvairių užkandžių ir gaivių gėrimų. Gegužinė nemokama, Šventojo Vardo Draugija padengia visas išlaidas. Atvykite į gegužinę – tai puiki proga susitikti su bendraparapijiečiais ir susipažinti su Šventojo Vardo Draugijos veikla. Lauksime jūsų.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

  ŠĮ SEKMADIENĮ
liepos 7 d.

KITĄ SEKMADIENĮ
liepos 14 d.

Liepa atostogaujame

Skaitytoja/s

Vilija Klimienė Kęstutis Civinskas

Komunijos
dalintojai

Frank Lucas, Živilė*
Marius Laniauskas,
Amanda Muliolienė

Albertas Sušinskas
Kristina Sušinskienė,
Arv Valiukas

Patarnautojai

Daina ir Emilė Dicevičiūtės Justas Šilgalis