Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg.11 geg.18

geg. 25

bir.01 English bir.08 bir.15 bir.22 bir.29 lie.06 lie.13
lie.20 lie.27 rugp.03 rugp.10 rugp.17 rugp.24 rugp.31 rugs.07 rugs.14 rugs.21 rugs.28 spalio05
spalio12 spalio19 spalio26 lapk.02 lapk.09 lapk.16 lapk.23          

Lapkričio 29 - 30 d. 2014 m.

 

      Šiandien pradedame naujuosius liturginius metus ir žengiame į Adventą. Adventas yra tasai metų laikas, kuomet esame raginami ruoštis Viešpaties atėjimui. Advento Šventojo Rašto skaitiniai pasakoja apie įvairius laikotarpius mūsų tikėjimo istorijoje, kai žmonės laukė išvadavimo ir ilgėjosi būti su Dievu. Atpasakodami nuodėmingą žmonijos praeitį Šventraščio autoriai tuo pačiu mus ragina daryti atgailą kaip sąlygą išgelbėjimui.

     Šiuo metų laiku esame raginami permąstyti praėjusias dienas, dėti pastangas atitaisyti gyvenime darytas klaidas, ir nekantriai laukti mūsų pačių išvadavimo. Laukdami Viešpaties atėjimo, rūpinkimės tai daryti su kantrumu, meile, atgaila ir nuolankumu.

                        Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

 

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS
 

Penktadienis, gruodžio 5d. yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną bus Eucharistijos adoracija nuo 8:00 iki 9:00v.r. Kviečiame visus praleisti valandėlę tyloje ir maldoje priešais Švč. Sakramentą.

 

 

PRIVALOMA ŠVENTĖ
 

Pirmadienis, gruodžio 8d. yra Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo šventė, privaloma Bažnyčios šventė. Šventės proga Mišios bus aukojamos mūsų parapijoje pirmadienį, gruodžio 8d., 7:30v.r. ir 7:00v.v.

 

DĖKOJAME
 

Dėkojame visiems, kurie davė auką Catholic Campaign for Human Development (CCHD) vajui. Jūsų aukos padės CCHD kovoti su skurdu Amerikoje teikiant geresnes apsigyvenimo sąlygas, gerinant vargšų ekonominį stovį ir puoselėjant švietimą. Remdami CCHD veiklą, įgyvendiname katalikišką mokymą skatinantį mus sekti Jėzaus pavyzdžiu nešti “gerąją naujieną vargdieniams…skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems – regėjimo;vaduoti prislėgtųjų.” (Lk 4,18)

 

ADVENTO MIŠPARAI

Pirmadienį, gruodžio 1d., 7:00v.v. St. Jerome parapijoje vyks Advento vakarinės pamaldos (mišparai). Visi mūsų parapijos telkinio parapijų nariai kviečiami dalyvauti. Pamaldoms vadovaus vyskupas Roger Gries. Joms užsibaigus bus pabendravimas mokyklos salėje.

ATGAILOS SAKRAMENTO PAMALDOS

Pirmadienį, gruodžio 15d., 7:00v.v. Holy Redeemer parapijoje vyks Collinwood parapijų telkinio Atgailos sakramento pamaldos. Visų telkinio parapijų kunigai atvyks klausyti išpažinčių. Kviečiame visus pasinaudoti proga apmąstyti savo gyvenimus ir, per Atgailos sakramento malonę, pasiruošti priimti Kristų į savo širdis.

KALĖDINĖ KAVUTĖ
 

Sekmadienį, gruodžio 28d., kviečiame visus įsijungti į šeimynišką Kalėdų Kavutę. Prašome visas parapijos šeimas atnešti lėkštę švenčių sausainių į svetainę. Bus maloni proga su visais pasidalinti šventės gėrybėmis.

 

PASTORACINĖS TARYBOS RINKIMAI

 

Pastoracinės Tarybos rinkimai prasideda šį savaitgalį ir tęsis iki gruodžio 7d. Kandidatų pasisakymai ir balsavimo lapai padėti bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Jei dėl kurios priežasties negalite patys atsiimti balsavimo lapelio, skambinkite į parapijos raštinę, ir jį jums atsiųsime paštu.

     Rinkimo lapelius sugrąžinkite į kleboniją, įmeskite į aukų krepšelį ar į rinkimo balsų dėžę (ji stovi prieky bažnyčios prie kun. Bacevičiaus klausyklos). Rinkimo lapus sugrąžinkite ne vėliau sekmadienio, gruodžio 7d., 2:00v.p.p. Raginame visus 16m. ir vyresnius parapijos registruotus narius balsuoti.

 

RINKLIAVA DVASININKIJOS PENSIJOS FONDUI

Ateinantį savaitgalį kviečiame visus paremti kunigų ir vienuolių pensijos fondą dosnia auka. Fondo aukos naudojamos mūsų vyskupijoje ir taip pat visame krašte šelpti į pensiją išėjusius kunigus, vienuoles ir broliukus. Jie visi ištikimai tarnavo Bažnyčiai visą gyvenimą ir palietė mūsų gyvenimus įvairiais būdais: mokytojaudami mokyklose, dirbdami ligoninėse ir našlaitynuose. Dabar jiems reikia mūsų pagalbos. Vokelių siuntoje rasite specialiai pažymėtą vokelį „Retirement Fund for Religious.“ BŪKITE DOSNŪS!

EGLUTĖ ARTIMUI

Šventojo Vardo Draugija ir vėl šįmet globoja „Eglutę artimui“ sušelpti mūsų parapijoje esančias šeimas, kurioms reikia „truputėli pagalbos“ Kalėdų metu. Eglutės papuošalai turi prašymus nupirkti pinigines korteles (gift cards) po $5, $10 ir $25 maistui ir kitoms dovanoms. Parinkite eglutės papuošalą ir nupirkite dovanų kortelę. Ją sugrąžinkite į aukų krepšelį, atneškite į kleboniją, arba įteikite vienam iš Šventojo Vardo Draugijos narių iki gruodžio 14d. Jūsų dovanos bus išdalintos pagalbos reikalingoms šeimoms prieš Kalėdas.

KALENDORIAI

2015 metų kalendoriai paruošti ir padėti bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Dėkojame mūsų draugams ir parapijiečiams, Jakubs laidotuvių namų savininkams, už jų parūpinimą ir vėl šiais metais.

 

2015m. KAVUČIŲ SĄRAŠAS
 

Kavučių Talkos Būrelis ruošia 2014m. kavučių ruošėjų sąrašą. Kviečiame organizacijas ir parapijos šeimas toliau ruošti kavutes . Laukiame ir naujų savanorių. Šeimos, draugai, bičiuliai – susiburkite kartu suruošti kavutę bent vieną kartą metuose. Parapija parūpina kavą ir reikmenis, jums tereikia atnešti vaišes, užkaisti kavą ir pašeimininkauti. Praneškite iki gruodžio 28d. Daliai Armonienei: jarmonas@sbcglobal.net Lorettai Gudėnienei: lgudenas@yahoo.com  (216-481-0465) arba Ingridai Civinskienei: icivinsk@yahoo.com (440-838-0652).

 

KALĖDINIS KONCERTAS
 

Clevelando Exultate choras kviečia visus į Kalėdinę popietę “MUŠKIM BŪGNAIS - Pa rum pum pum pum!” sekmadienį, gruodžio 14d., nuo 12:00 - 3:00 v.p.p. Lietuvių Namų viršutinėje salėje. Šilti pietūs/bufetas, kalėdinės giesmės, pasilinksminimas. Suaugusiems:(17m.+) $20, jaunimui:(12 - 16m.) $10, vaikams:(6 - 11m.) $5 ir iki 5 metų – veltui. Vietas prašome rezervuoti iki gruodžio 7d. pas Kristiną Petraitytę tel. (440) 749-3185.

KALĖDAIČIAI – PLOTKELĖS

Kalėdų plotkeles – kalėdaičius galite įsigyti po visų Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 Mišių svetainėje, arba klebonijoje savaitės bėgyje.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – LAPKRIČIO 30 d.  

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ –
GRUODŽIO 7 d.

30 Švyturys 

Skaitytoja/s

Vytas Kliorys Steponas Juodvalkis
gr. 7 Lietuvių Bendruomenė

Komunijos
dalintojai

Remigijus Belzinskas,
Živilė Vaitkienė*
Rauda Gelažienė, Kęstutis Civinskas

Maria Hoffman, Živilė Vaitkienė*
Aurelija Jucaitienė, Gražina Kampe

14 Civinskai/L.Stochl/O.Grigonytė/D.Zeledonis
21 Laniauskai/Šilgaliai/Giedraičiai/Biliūnai

Patarnautojai

Audrelė Bielinytė, Tauras Vucianis

Valentina Slechticovas, Lukas Milevičius