Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m. geg.29 bir.05 bir.12 bir.19 bir.26 lie.03 lie.10 lie.17 lie.24    

Liepos 30 d. - 31 d. 2016 m.

ROOTED IN FAITH VAJUS

Praėjusią savaitę gavome šių metų ketvirčio išmoką iš Rooted in Faith vajaus $1,542.00 sumoje. Lig šiol nuo vajaus pradžios esame gavę $48,906.00. Tai yra truputėlis daugiau negu pusė pilnutinės sumos, kurią gausime kai visų pažadėtos sumos bus įmokėtos. Kiekviena jūsų pažadėta auka padeda mūsų parapijai ir mūsų vyskupijai. 30% jūsų suaukotų pinigų sugrįžta tiesiogiai atgal į mūsų parapiją ir padeda mums vykdyti parapijos pagerinimo darbus. Dėkoju visiems, kurie aukoja vajui. Jei esate atsilikę įmokėjimuose, malonėkite pasistengti vėl laiku juos įduoti. Jei dar nesate aukoję šiam vajui ir norėtumėte į jį įsijungti, žiūrėkite: www.catholiccommunity.org/rif/newgift  arba kreipkitės į Angie Pavlik Catholic Community Foundation raštinėje: 216-696-6525, ext. 1303.

FESTivalis

Vasara prasideda, tad laikas pažymėti kalendoriuose vasaros svarbiausią renginį – The FEST. Sekmadienį, rugpiūčio 7d., nuo 12:00 iki 10:00v.v. kviečiame jungtis kartu su tūkstančiais mūsų vyskupijos tikinčiųjų ir smagiai praleisti dieną kartu su šeima. 16-asis metinis FESTivalis vyks Center for Pastoral Leadership, Wickliffe. Programoje: krikščioniškos muzikos atlikėjai Newsboys, Michael W. Smith, Matthew West ir Lauren Daigle; įdomūs užsiėmimai ir parodos visai šeimai. FESTivalis nemokamas ir visi laukiami. Diena baigsis Mišiomis lauke 8:00v.v. Platesnę informaciją rasite: www.theFEST.us
 

KULTŪRINIAI DARŽELIAI

Clevelando Kultūrinių Darželių Federacija (CCGF) ruošia kasmet vykstančią šventę – “One World Day” – sekmadienį, rugpiūčio 28d., nuo 11:00v.r. iki 7:00v.v. kultūriniuose darželiuose, Rockefeller Parke. Šiais metais darželiai švenčia 100 metų jubiliejų nuo pirmojo darželio įsteigimo, ir mūsų lietuviškieji darželiai švenčia 80 metų jubiliejų. Daugelis kultūrinių darželių, įskaitant ir mūsiškį, siūlys pasigardžiuoti maistu ir bus paruošę eksponatus pasidomėjimui. Kviečiame visus apsilankyti kutūriniuose darželiuose ir pasidžiaugti šia Clevelandui unikalia vieta.

       Sunku patikėti, kad už kelių savaičių daugelis mūsų vaikų sugrįš į mokyklos suolus. Man sekančios kelios savaitės duoda progą suplanuoti ateinančių metų parapijos tikybos pamokų programą.
     Tėvai yra pirmieji jų vaikų mokytojai ir yra geriausi jų mokytojai. Nuo pirmųjų vaiko dienų, tėvai jiems diegia tikėjimą ir gyvenimo vertybes, ir vaikai visa tai pasisavina stebėdami savo tėvus ir juos mėgdžiodami.
     Pradėjus lankyti mokyklą, vaikai turėtų būti formaliai mokomi tikėjimo tiesų. Vaikai, kurie eina į katalikiškas mokyklas ten pat lanko tikybos pamokas, o vaikai, kurie lanko valdiškas mokyklas, turėtų lankyti tikybos pamokas jų parapijoje. Nuo to laiko, kai prieš beveik septynerius metus atidarėme Šv. Kazimiero parapijos duris, kasmet vedame parapijos tikybos pamokų (Parish School of Religion – PSR) programą. Šios programos pamokos apima pradžios mokyklos metus, pradedant nuo priešmokyklinių metų iki aštunto skyriaus ir priėmimą Sutvirtinimo sakramento.
      Tėvai, kurių vaikai turėtų lankyti tikybos pamokas, prašomi susisiekti su kun. Bacevičiumi ir prirašyti vaikus PSR pamokoms ateinantiems mokslo metams. Prašome užregistruoti vaikus kiek įmanoma anksčiau, kad galėtume pritaikyti mokymo planą pamokas lankantiems vaikams.
       Tėveliai – padėkite mums padėti jums sudaryti sąlygas mokyti jūsų vaikus tikėjimo tiesų ir užregistruokite juos PSR pamokoms mūsų parapijoje. Lauksiu jūsų.

                                             Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius


ŠIO MĖNESIO EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Penktadienis, rugpiūčio 5d. yra šio mėnesio pirmasis penktadienis. Tą dieną bus Eucharistijos šventoji valanda nuo 8:00 iki 9:00v.r. Kviečiame visus praleisti valandėlę priešais Švč. Sakramentą tyloje ir maldoje. Trečiadienį, rugpiūčio 10d. bus Eucharistijos garbinimas vakare nuo 6:00 iki 9:00v.v. Jei galite pasižadėti budėti maldoje specifiniu laiku, užsirašykite į sąrašą; jį rasite bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys parapijos blynų pusryčiai bus sekmadienį, rugpiūčio 14d. nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Bilietus galite įsigyti po savaitgalio Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 Mišių svetainėje, ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Suaugusiems – $7, vaikams 12m. ir jaunesniems - $4. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Visas pelnas skiriamas parapijai.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – liepos 31 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - rugpiūčio 7 d.
31 d. Civinskai, L.Stochl, O.Grigonytė, D.Zeledonis

Skaitytoja/s

Kęstutis Civinskas Vytas Kliorys
rugp. 7. Korp! Giedra Komunijos dalintojai

Aurelija Jucaitienė, Frank Lucas*
Frank Lucas,
Kęstutis Civinskas

Kristina Sušinskienė,
Marius Laniauskas
*
Albertas Sušinskas, Marius Laniauskas

 14 d. Parapijos blynų pusryčiai
 21 d. Grandinėlės veteranai Patarnautojai Justas ir Domas Šilgaliai

Lukas Milevičius, Daina Dicevičiūtė