Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m. geg.28 bir.04 bir.11 bir.18 bir.25 lie.02 lie.09 lie.16      
2016 m.                      

Liepos 22 - 23 d. 2017 m.

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJA KVIEČIA

Šventojo Vardo Draugija kviečia visus parapijiečius atsilankyti jų kasmet ruošiamoje gegužinėje, ŠĮ TREČIADIENĮ, liepos 26d., nuo 5:00 iki 8:00v.v. mūsų vienuolyno sodelyje. Pasigardžiuosite ant grotelių keptomis dešrelėmis ir mėsainiais, bus įvairių užkandžių ir gaivių gėrimų. Praėjusiais metais gegužinės dalyviai džiaugėsi gyva muzika; viliamės tai pakartoti ir vėl šįmet. Gegužinė nemokama, Šventojo Vardo Draugija padengia visas išlaidas. Lietaus atveju, gegužinė vyks svetainėje. Atvykite į gegužinę – tai puiki proga susitikti su bendraparapijiečiais ir susipažinti su Šventojo Vardo Draugijos veikla.

ĮĖJIMAS Į SVETAINĘ

Nuo šeštadienio, liepos 1d. iki pirmadienio, rugpiūčio 7d. į svetainę bus galima įeiti TIKTAI iš Marcella gatvės pusės. Tuo metu vyks statybos darbai sename dušų kambaryje, senoje drabužinėje ir jaunimo kambaryje ir todėl šis praėjimas bus uždarytas. Šie darbai daugiausia lies tuos, kurie dalyvauja 10:00val. Mišiose ir ateina į svetainę kavutei. Priėjimas bus uždarytas tuo metu visų saugumo dėliai.

LIETUVIŲ KLUBO GOLFO IŠVYKA

Lietuvių Klubas kviečia visus dalyvauti jų metinėje golfo išvykoje šeštadienį, rugpiūčio 19d. Pine Ridge Country Club. Visas pelnas skiriamas Klubo Kapitaliniam Fondui. Nedelskite užsiregistruoti; registracija baigiasi rugpiūčio 15d. Registruotis kreipkitės į John Sarkauska (440-725-7110) arba Leonardą Kedį (216-215-4069).

FESTivalis

Kasmet, užsibaigus metiniam katalikų šeimų FESTivaliui, gauname daug e-pašto laiškų iš šventėje dalyvavusių, kuriuose jie džiaugiasi dalyvavę puikiame metiniame katalikų šeimų renginyje. Nepralesikite progos dalyvauti šių metų FESTivalyje – sekmadienį, rugpiūčio 6d., nuo 12:00v.p.p. iki 10:00v.v. Center for Pastoral Leadership (28700 Euclid Ave., Wickliffe). Jungkitės su tūkstančiais dalyvių ir praleiskite dieną liudydami tikėjimą su šeima ir džiaugdamiesi puikia muzika, įvairiais užsiėmimais vaikams ir parodomis. Visa tai nemokamai. Bus daug vietos netoliese pastatyti automobilius ir skanaus maisto prieinama kaina (dėka Executive Caterers ir Marc‘s). Diena baigsis 8:00v.v. Mišių auka lauke ir, joms užsibaigus, bus nuostabi American Fireworks fejerverkų programa. Platesnę informaciją ir dienotvarkę rasite: www.theFEST.us Lauksime jūsų.

     Gale šio mėnesio bus didelis pasikeitimas mūsų parapijoje. Janet Verbyla, mūsų parapijos įrenginių vedėja ir sekretorė, ir daugelio mūsų draugė, išeina į pensiją. Janet dirba Šv. Kazimiero parapijoje nuo jos įsteigimo 2009 metais; prieš tai ji dirbo Šv. Jurgio parapijoje daugiau negu 25 metų. Prieš ateinant dirbti Bažnyčiai ji daugelį metų dirbo Lietuvių Klube. Janet yra dirbus tarp lietuvių vienokiu ar kitokiu būdu nuo ankstyvųjų 1970 dešimtmečio metų ir yra tapus daugelio parapijiečių ir lietuvių bendruomenės narių gera drauge.
 

     Daugelį metų Janet yra man daug padėjus man dirbant ir Šv. Jurgio ir Šv. Kazimiero parapijose. Ji visuomet nuoširdžiai ir noriai dirbo ir jungėsi į visus parapijos darbus – talkinant Bingo žaidimuose, uždarant Šv. Jurgio parapiją ir atidarant Šv. Kazimiero parapiją, dirbant su mūsų nuomininkais ir remontų rangovais, talkinant parapijos clambake renginyje. Atlikdama visus tuos darbus ji tapo mylima daugelio mūsų. Nėra buvę nei vieno didesnio darbo ar darbelio, kurio ji neapsiėmė ar neatliko iki galo. Aš jos tikrai pasigesiu, kaip manau ir daugelis jūsų. Jos paskutinioji darbo diena bus šį penktadienį, liepos 28d. Janet toliau mums talkins, dirbdama nepilną darbo laiką, dažniausia penktadieniais.

     Atsisveikindami su Janet, sveikiname jos dukrą Laura Verbyla, kuri perims jos darbą. Laura yra dirbusi mums parapijoje nepilną darbo laiką nuo šių metų pradžios. Vykstant šiems pasikeitimams, nebijokite užsukti į parapijos raštinę pasakyti Janet sudiev ir susipažinti su Laura.

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

MISIJŲ SAVAITGALIS

Rugpiūčio 5-6 savaitgalį kun. Fernando Caindec iš Sorsogon vyskupijos Filipinuose lankysis mūsų parapijoje papsakoti apie jo vyskupijos misijonierių veiklą. Jis dalyvaus visose savaitgalio Mišiose, pasakodamas apie jo vyskupijos misijonierių darbus ir reikmes, ir prašys jūsų paramos meldžiantis ir įteikiant auką. Būkite dosnūs abiejuose atvejuose.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys parapijos blynų pusryčiai bus sekmadienį, rugpiūčio 13d. nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Bilietus galite įsigyti po savaitgalio Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 Mišių svetainėje, ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Suaugusiems – $7, vaikams 12m. ir jaunesniems - $4. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Visas pelnas skiriamas parapijai.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – birželio 22 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- birželio 30 d.

23 d. Vaitkų šeima

Skaitytoja/s

Julija Čepulienė Kęstutis Civinskas
30 d. Tik kava

Komunijos
dalintojai

Frank Lucas,  Živilė*
Remigijus Belzinskas,
Maria Hoffman

Lana Margevičienė, Živilė*
Amanda Muliolienė,
Dan Margevičius

rugp.6 d Korp! Giedra
13 d. Parapijos blynų pusryčiai

Patarnautojai

Justas ir Domas Šilgaliai