Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24 kovo03 kovo10
2014 m. 2018 m. kovo17 kovo24 kovo31 bal.07 bal.14 bal.21 bal.28 geg.05 geg.12 geg.19 geg.26
2015 m.   bir.02 bir.09 bir.16 bir.23 bir.30 lie.07 lie.14 lie.21      
2016 m.                        
2017 m.                        

Liepos 27 - 28 d. 2019 m.

SEKMADIENIO KAVUTĖ

Primename kad liepos mėnesį nebus kavutės po 10:00val. Mišių. Šiuo vasaros metu mūsų kavutės šeimininkėms bus proga pailsėti.

CATHOLIC CHARITIES

     Dėkojame! Jūsų aukos metiniam Catholic Charities vajui iškart padeda labiausia pagelbos reikalingiems Dievo žmonėms mūsų parapijoje, mūsų bendruomenėje ir mūsų vyskupijoje. Iki birželio 30d. iš viso 42,918 asmenų pasižadėjo suaukoti beveik $12 milijonų link metinio $13.5 milijonų tikslo. Jūs esate šio sėkmingos naujienos priežastis.

     Čia, Šv. Kazimiero parapijoje, 107 parapijiečių pasižadėjo suaukoti $15,662 link parapijai duoto $15,710 tikslo. Tai yra 99.69% mūsų tikslo! Jūsų parama pakeičia žmonių gyvenimus į gera. Mums trūksta tik $48 pasiekti tikslą, tad dar yra laiko duoti auką. Skambinkite Karen Joyce 216-696-6525 ext. 1910 arba aukokite internetu: www.catholiccommunity.org/donate

     Pamatyti jūsų dosnumo paveiktų žmonių pasakojimus žiūrėkite: www.catholiccommunity.org/2019/appeal

KATALIKŲ MOTERŲ KONFERENCIJA

Dėmesio visos moterys! Kviečiame jus į pirmąją metinę „Cleveland Catholic Women‘s“ Konferenciją šeštadienį, spalio 19d. St. Basil the Great parapijoje, Brecksville, OH. Išgirsite Patrick Schultz, Mary Bielski ir Laura Mary Phelps kalbant apie pašaukimą būti “Fearlessly Faithful.” Taip pat dienos programoje: Mišios su vysk. Perez, progos maldai, atlikti išpažintį, garbinti Eucharistiją, užmegzti draugystes su kitomis moterimis. Užsiregistruoti ir gauti informacijos žiūrėkite: www.clecatholicwomen.org

PAMĄSTYMAS ŠEIMOMS

„Jėzus meldėsi.“ Koks galingas mums pavyzdys! Jis žinojo, jog tai būdas būti vienybėje su Dievu Tėvu ir atrama nešant Jam skirtą naštą. Jėzus mus užtikrina, kad jei laikysime Dievą pirmoje vietoje, gausime visa, kas mums reikalinga, iš Dievo per Jo nesibaigiantį gerumą ir išmintį. Tačiau visų pirma turime skirti laiko sustoti, klausytis, ir ieškoti Dievo maldoje. Popiežius Pranciškus mums primena: “maldos akimirkos šeimoje ir pamaldūs veiksmai gali būti stipresni evagelizacijos įrankiai negu katekizmo pamokos ar pamokslai.” Skirkite laiko kasdien melstis su šeima.

FESTivalis

ATEINANTĮ sekmadienį, rugpiūčio 4d., nuo 12:00v.p.p. iki 10:00v.v. atvykite į FESTivalį Center for Pastoral Leadership (28700 Euclid Ave., Wickliffe). Jungkitės su tūkstančiais praleisdami dieną liudydami tikėjimą su šeima ir džiaugdamiesi puikia muzika. Kiekvienas rasite ką nors įdomaus. Diena baigsis 8:00v.v. Mišiomis lauke, kurias aukos vysk. Perez ir, joms užsibaigus, bus nuostabi American Fireworks fejerverkų programa. Automobilių statymas arti ir NEMOKAMAI. Ypatingai dėkojame Marc’s, Sherwood Foods, Dole, ir Baron’s Bus Line, sudarusiems sąlygas padaryti FESTivalį NEMOKAMĄ ir prieinamą visiems. Platesnę informaciją ir dienotvarkę rasite: www.theFEST.us  Pakvieskite draugus , praneškite visiems, ir atvykite į FESTivalį!

     Praėjusis savaitgalis buvo karščiausias kiek yra buvęs per daugelį metų. Norėdamas sutrumpinti Mišių eigą, idant mes visi neturėtume išbūti bažnyčioje ilgiau negu reikia, atšaukiau giedojimą ir vyno dalinimą Komunijos metu. Klimato mokslininkai mums aiškina, kad ateinančiuose metuose galime tikėtis dažnesnių panašių aukštos temperatūros atvejų.

     Dabar, rašydamas šiuos žodžius, džiaugiuosi vėsesniu oru, tačiau oro pranešėjai žada, kad šį sekmadienį temperatūra ir vėl bus pakilus iki 90 laipsnių ir daugiau. Tokia aukšta temperatūra kelia pavojų daugeliui iš mūsų. Todėl, spręsdami ar atvykti čia į Mišias, raginu visus atsižvelgti į oro temperatūrą ir daryti atitinkamai protingus sprendimus. Atsiminkite, Dievas iš mūsų nereikalauja neįmanomų dalykų

     Tuo pačiu, mes, kaip parapija turime rimtai pagalvoti apie oro vėsinimo (air conditioning) įvedimą į bažnyčią. Vis dažniau išgyvenant karštas ir drėgnas dienas, vėsinimas yra mažiau pasile-pinimas, o labiau reikalinga būtinybė. Norint kad parapija galėtų visus tinkamai aptarnauti, reikalinga sudaryti patogias sąlygas Dievą garbinti, ir šiandienos pasaulyje tai reikalauja oro vėsinimo.

     Tai yra didelis iššūkis, ir panašių didelių iššūkių turime daug. Tie, kurie čia buvo anksčiau mūsų, taip pat susidūrė su dideliais iššūkiais ir juos įveikė. Tai, kuo mes džiaugiamės šiandien, yra dėka jų pasiaukojimo ir darbo. Dabar atėjo mūsų eilė susidoroti su prieš mus stovinčiais iššūkiais ir, juos įveikus, palikti gražų palikimą tiems, kurie ateis po mūsų.

 

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Penktadienį, rugpiūčio 2d. bus Pirmojo mėnesio penktadienio Eucharistijos garbinimas nuo 8:00 iki 9:00v.r. Trečiadienį, rugpiūčio 14d. bus Eucharistijos garbinimas vakare nuo 6:00 iki 7:00v.v. Kviečiame visus praleisti valandėlę tyloje ir maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą.

GEGUŽINĖ PARAPIJIEČIAMS

Šventojo Vardo Draugija kviečia visus parapijiečius atsilankyti jų kasmet ruošiamoje gegužinėje, trečiadienį, liepos 31d., nuo 5:00 iki 8:00v.v., East Shore Park pavilijone, East Park ir Dorchester gatvių sankryžoje, Erie ežero pakrantėje. Gardžiuositės ant grotelių keptomis dešrelėmis ir mėsainiais, bus įvairių užkandžių ir gaivių gėrimų. Gegužinė nemokama, Šventojo Vardo Draugija padengia visas išlaidas. Atvykite į gegužinę – tai puiki proga susitikti su bendraparapijiečiais ir susipažinti su Šventojo Vardo Draugijos veikla. Lauksime jūsų.

50m. VEDYBŲ JUBILIEJAUS MIŠIOS

Šių metų 50m. vedybų jubiliejaus Mišios, vadovaujant vysk. Perez, bus šeštadienį, spalio 12d., 10:00v.r. Registracija internetu dabar vykdoma. Dėl platesnės informacijos kreipkitės į Laura parapijos raštinėje arba į Jason Lewis jrlewis@ccdocle.org arba 216-334-3974.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

  ŠĮ SEKMADIENĮ
liepos 28 d.

KITĄ SEKMADIENĮ
rugpjūčio 4 d.

Liepa atostogaujame

Skaitytoja/s

Živilė Vaitkienė Vytas Kliorys
rugp.04 Korp! Giedra

Komunijos
dalintojai

Gražina Kampe
Frank Lucas,  
Živilė Vaitkienė

Marius Laniauskas
Kęstutis Civinskas,
Frank Lucas

11 d. LB Valdyba
18 d. Grandinėlės veteranai

Patarnautojai

Elzė Tarasevičiūtė Daina ir Emilė Dicevičiūtės