Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg.11 geg.18

geg. 25

bir.01 English bir.08 bir.15 bir.22 bir.29 lie.06 lie.13
lie.20 lie.27 rugp.03 rugp.10 rugp.17 rugp.24 rugp.31 rugs.07 rugs.14 rugs.21 rugs.28 spalio05
spalio12 spalio19 spalio26 lapk.02 lapk.09 lapk.16 lapk.23 lapk.30        

Gruodžio 6 - 7 d. 2014 m.

 

     Viena svarbių Bažnyčios tradicijų yra aukoti Mišias už mirusius. Ne vien tik čia, Šv. Kazimiero parapijoje, bet ir daugelyje parapijų šis paprotys pamažėli nyksta. Prisimenu kai būdavo laidotuvės prieš penkiolika ar dvidešimt metų, gaudavome penkiasdešimt ar daugiau prašymų aukoti Mišias už mirusįjį. Šiandien dažnai nebūna nei vienų Mišių, užprašytų už mirusį. Net prieš vos penkeris metus šeimos ateidavo su visų metų sąrašu ir užprašydavo Mišias už jų mirusius mylimuosius jiems ypatingai reikšmingomis dienomis. Šiandien retas žmogus taip daro. Taip ir yra, kad dar turime daug laisvų dienų Mišių kalendoriuje.

     Pradėdami naujus metus kreipiuosi į jus visus – pamąstykite apie savo dvasinį gyvenimą ir apie Mišių aukos svarbą jame. Atnaujinkite arba naujai įveskite Mišių aukos užprašymo tradiciją. Tai darydami atliksite vieną gailestingumo darbų dvasiai – melstis už mirusuosius.

                        Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

 

PRIVALOMA ŠVENTĖ
 

Pirmadienis, gruodžio 8d. yra Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo šventė, privaloma Bažnyčios šventė. Šventės proga Mišios bus aukojamos mūsų parapijoje pirmadienį, gruodžio 8d., 7:30v.r. ir 7:00v.v.

 

PRISIMINKITE MALDOJE
 

Prisiminkite maldoje a.a. Nicole Divine ir Richard Williamson, kurie buvo palaidoti iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

 

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS
 

Trečiadienį, gruodžio 10d. bus Eucharistijos adoracija nuo 6:00 iki 9:00v.v. Kviečiame visus praleisti valandėlę tyloje ir maldoje priešais Švč. Sakramentą.

ATGAILOS SAKRAMENTO PAMALDOS

Pirmadienį, gruodžio 15d., 7:00v.v. Holy Redeemer parapijoje vyks Collinwood parapijų telkinio Atgailos sakramento pamaldos. Visų telkinio parapijų kunigai atvyks klausyti išpažinčių. Kviečiame visus pasinaudoti proga apmąstyti savo gyvenimus ir, per Atgailos sakramento malonę, pasiruošti priimti Kristų į savo širdis.

PASTORACINĖS TARYBOS RINKIMAI

 

Pastoracinės Tarybos rinkimai baigiasi šiandien (sekmadienį) 2:00v.p.p. Rinkimo lapelius sugrąžinkite į kleboniją, įmeskite į aukų krepšelį ar į rinkimo balsų dėžę bažnyčioje iki 2:00v.p.p. Rinkimų komitetas suskaičiuos balsus ir patvirtins išrinktuosius. Kun. Bacevičius paskelbs laimėtojus pirmadienį, gruodžio 8d.

 

RINKLIAVA DVASININKIJOS PENSIJOS FONDUI

Ateinantį savaitgalį kviečiame visus paremti kunigų ir vienuolių pensijos fondą dosnia auka. Fondo aukos naudojamos mūsų vyskupijoje ir taip pat visame krašte šelpti į pensiją išėjusius kunigus, vienuoles ir broliukus. Jie visi ištikimai tarnavo Bažnyčiai visą gyvenimą ir palietė mūsų gyvenimus įvairiais būdais: mokytojaudami mokyklose, dirbdami ligoninėse ir našlaitynuose. Dabar jiems reikia mūsų pagalbos. Vokelių siuntoje rasite specialiai pažymėtą vokelį „Retirement Fund for Religious.“ BŪKITE DOSNŪS!

EGLUTĖ ARTIMUI

Šventojo Vardo Draugija ir vėl šįmet globoja „Eglutę artimui“ sušelpti mūsų parapijoje esančias šeimas, kurioms reikia „truputėli pagalbos“ Kalėdų metu. Eglutės papuošalai turi prašymus nupirkti pinigines korteles (gift cards) po $5, $10 ir $25 maistui ir kitoms dovanoms. Parinkite eglutės papuošalą ir nupirkite dovanų kortelę. Ją sugrąžinkite į aukų krepšelį, atneškite į kleboniją, arba įteikite vienam iš Šventojo Vardo Draugijos narių iki gruodžio 14d. Jūsų dovanos bus išdalintos pagalbos reikalingoms šeimoms prieš Kalėdas.

KALENDORIAI ir KALĖDAIČIAI – PLOTKELĖS

     2015 metų kalendoriai paruošti ir padėti bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Dėkojame mūsų draugams ir parapijiečiams, Jakubs laidotuvių namų savininkams, už jų parūpinimą ir vėl šiais metais.
Kalėdų plotkeles – kalėdaičius galite įsigyti po visų Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 Mišių svetainėje, arba klebonijoje savaitės bėgyje.

AUKOJIMAS METŲ PABAIGOJE

     Šiuo metų laikotarpiu, kai skiriame aukas įvairiems tikslams ir dėkojame Dievui už visas jo suteiktas malones, pagalvokite apie pridėtinę auką savajai parapijai. Suvesdami savo 2014m. aukų davimo apyskaitą žinokite, jog parapija su dėkingumu priima aukas grynais ir taip pat akcijų ir bonų (stocks and bonds) aktyvus. Jei esate 70˝ metų ar vyresni, pagalvokite apie auką iš jūsų IRA ar pensijos fondų. Pasitarkite su jūsų pensijos fondo tvarkytoju apie davimą aukų ir jos galimą naudą atėjus laikui mokėti mokesčius. Jei turite klausimų, kreipkitės į jūsų mokesčių pildymo patarėją arba kun. Bacevičių.

 PADĖKITE PUOŠTI BAŽNYČIĄ KALĖDOMS

Altoriaus Draugija kviečia padėti papuošti bažnyčią Kalėdoms ir skirti auką Kalėdų gėlėms. Aukų vokelių siuntoje rasite žalią vokelį pažymėtą „Christmas flowers and decorations.“
   Sekmadienį, gruodžio 21d., užsibaigus 12:00 Mišioms (apie 12:45vp.p.), kviečiame ateiti į talką ir padėti sustatyti eglutes ir papuošti bažnyčią Kalėdoms. Kuo daugiau rankų – tuo darbas lengvesnis. Lauksime jūsų!

KALĖDINĖ KAVUTĖ
 

Sekmadienį, gruodžio 28d., kviečiame visus įsijungti į šeimynišką Kalėdų Kavutę. Prašome visas parapijos šeimas atnešti lėkštę švenčių sausainių į svetainę. Bus maloni proga su visais pasidalinti šventės gėrybėmis.
 

2015m. KAVUČIŲ SĄRAŠAS
 

Kavučių Talkos Būrelis ruošia 2015m. kavučių ruošėjų sąrašą. Kviečiame organizacijas ir parapijos šeimas toliau ruošti kavutes . Laukiame ir naujų savanorių. Šeimos, draugai, bičiuliai – susiburkite kartu suruošti kavutę bent vieną kartą metuose. Parapija parūpina kavą ir reikmenis, jums tereikia atnešti vaišes, užkaisti kavą ir pašeimininkauti. Praneškite iki gruodžio 28d. Daliai Armonienei: jarmonas@sbcglobal.net Lorettai Gudėnienei: lgudenas@yahoo.com  (216-481-0465) arba Ingridai Civinskienei: icivinsk@yahoo.com (440-838-0652).

 

KALĖDINIS KONCERTAS
 

Clevelando Exultate choras kviečia visus į Kalėdinę popietę “MUŠKIM BŪGNAIS - Pa rum pum pum pum!” sekmadienį, gruodžio 14d., nuo 12:00 - 3:00 v.p.p. Lietuvių Namų viršutinėje salėje. Šilti pietūs/bufetas, kalėdinės giesmės, pasilinksminimas. Suaugusiems:(17m.+) $20, jaunimui:(12 - 16m.) $10, vaikams:(6 - 11m.) $5 ir iki 5 metų – veltui. Vietas prašome rezervuoti iki gruodžio 7d. pas Kristiną Petraitytę tel. (440) 749-3185.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – GRUODŽIO 7 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ –
GRUODŽIO 14 d.

gr. 7 Lietuvių Bendruomenė

Skaitytoja/s

Steponas Juodvalkis

Lana Pollock

14 Civinskai/L.Stochl/O.Grigonytė/D.Zeledonis

Komunijos
dalintojai

Maria Hoffman, Živilė Vaitkienė*
Aurelija Jucaitienė, Gražina Kampe

Albertas Sušinskas, Živilė Vaitkienė*
Amanda Muliolienė, Kristina Sušinskienė

21 Laniauskai/Šilgaliai/Giedraičiai/Biliūnai
28 Sausainių suneštinis

Patarnautojai

Valentina Slechticovas,
Lukas Milevičius

Katarina Kampe, Justas Šilgalis