Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m. geg.28 bir.04 bir.11 bir.18 bir.25 lie.02 lie.09 lie.16 lie.23    
2016 m.                      

Liepos 29 - 30 d. 2017 m.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys parapijos blynų pusryčiai bus sekmadienį, rugpiūčio 13d. nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Bilietus galite įsigyti po savaitgalio Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 Mišių svetainėje, ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Suaugusiems – $7, vaikams 12m. ir jaunesniems - $4. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Visas pelnas skiriamas parapijai.

LIETUVIŲ KLUBO GOLFO IŠVYKA

Lietuvių Klubas kviečia visus dalyvauti jų metinėje golfo išvykoje šeštadienį, rugpiūčio 19d. Pine Ridge Country Club. Visas pelnas skiriamas Klubo Kapitaliniam Fondui. Nedelskite užsiregistruoti; registracija baigiasi rugpiūčio 15d. Registruotis kreipkitės į John Sarkauska (440-725-7110) arba Leonardą Kedį (216-215-4069).

FESTivalis

Kasmet, užsibaigus metiniam katalikų šeimų FESTivaliui, gauname daug e-pašto laiškų iš šventėje dalyvavusių, kuriuose jie džiaugiasi dalyvavę puikiame metiniame katalikų šeimų renginyje. Nepralesikite progos dalyvauti šių metų FESTivalyje – sekmadienį, rugpiūčio 6d., nuo 12:00v.p.p. iki 10:00v.v. Center for Pastoral Leadership (28700 Euclid Ave., Wickliffe). Jungkitės su tūkstančiais dalyvių ir praleiskite dieną liudydami tikėjimą su šeima ir džiaugdamiesi puikia muzika, įvairiais užsiėmimais vaikams ir parodomis. Visa tai nemokamai. Bus daug vietos netoliese pastatyti automobilius ir skanaus maisto prieinama kaina (dėka Executive Caterers ir Marc‘s). Diena baigsis 8:00v.v. Mišių auka lauke ir, joms užsibaigus, bus nuostabi American Fireworks fejerverkų programa. Platesnę informaciją ir dienotvarkę rasite: www.theFEST.us Lauksime jūsų.

RETROUVAILLE

Sekantis Retrouvaille savaitgalis –.„Gelbėjimo lynas santuokoms“ („A Lifeline for Troubled Marriages“) – bus rugsėjo 8-10. Ar jūsų santuoka šlubuoja ir galvojate gyventi atskirai ar skirtis? Ar jau gyvenate atskirai, tačiau abu norite vėl būti kartu? Retrouvaille (vėl atrasti) programa gali jums padėti. Clevelando vyskupija remia šią programą, bet visų tikėjimų porelės kviečiamos joje dalyvauti. Programa susideda iš savaitgalio ilgio įvado ir šešių susirinkimų. Registruojantis reikalinga įmokėti $150 mokestį. Dėl platesnės informacijos ir užsiregistruoti kreipkitės į Marce ar Liz Gliha tel. 440-357-6580 arba 1-800-470-2230 arba žiūrėkite tinklapį www.helpourmarriage.org 

     Sunku patikėti, kad už kelių savaičių daugelis mūsų vaikų sugrįš į mokyklos suolus. Man sekančios kelios savaitės duoda progą suplanuoti ateinančių metų parapijos tikybos pamokų programą. Tėvai yra pirmieji jų vaikų mokytojai ir yra geriausi jų mokytojai. Nuo pirmųjų vaiko dienų, tėvai jiems diegia tikėjimą ir gyvenimo vertybes, ir vaikai visa tai pasisavina stebėdami savo tėvus ir juos mėgdžiodami.

     Pradėjus lankyti mokyklą, vaikai turėtų būti formaliai mokomi tikėjimo tiesų. Vaikai, kurie eina į katalikiškas mokyklas ten pat lanko tikybos pamokas, o vaikai, kurie lanko valdiškas mokyklas, turėtų lankyti tikybos pamokas jų parapijoje. Nuo to laiko, kai prieš beveik septynerius metus atidarėme Šv. Kazimiero parapijos duris, kasmet vedame parapijos tikybos pamokų (Parish School of Religion – PSR) programą. Šios programos pamokos apima pradžios mokyklos metus, pradedant nuo priešmokyklinių metų ir tęsiaisi iki aštunto skyriaus ir Sutvirtinimo sakramento priėmimo.

     Tėvai, kurių vaikai turėtų lankyti tikybos pamokas, prašomi susisiekti su kun. Bacevičiumi ir prirašyti vaikus PSR pamokoms ateinantiems mokslo metams. Prašome užregistruoti vaikus kiek įmanoma anksčiau, kad galėtume pritaikyti mokymo planą pamokas lankantiems vaikams.

     Tėveliai – padėkite mums padėti jums sudaryti sąlygas mokyti jūsų vaikus tikėjimo tiesų ir užregistruokite juos PSR pamokoms mūsų parapijoje. Lauksiu jūsų.

    

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

ŠIO MĖNESIO EAUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Penktadienis, rugpiūčio 4d. yra šio mėnesio pirmasis penktadienis. Tą dieną bus Eucharistijos Šventoji Valanda nuo 8:00 iki 9:00v.r. Šį mėnesį nebus Eucharistijos garbinimo trečiadienio vakare. Jį vėl turėsime rugsėjo mėnesį.

MISIJŲ SAVAITGALIS

Rugpiūčio 5-6 savaitgalį kun. Fernando Caindec iš Sorsogon vyskupijos Filipinuose lankysis mūsų parapijoje papsakoti apie jo vyskupijos misijonierių veiklą. Jis dalyvaus visose savaitgalio Mišiose, pasakodamas apie jo vyskupijos misijonierių darbus ir reikmes, ir prašys jūsų paramos meldžiantis ir įteikiant auką. Būkite dosnūs abiejuose atvejuose.

ĮĖJIMAS Į SVETAINĘ

Iki pirmadienio, rugpiūčio 7d. į svetainę bus galima įeiti TIKTAI iš Marcella gatvės pusės. Tuo metu vyks statybos darbai sename dušų kambaryje, senoje drabužinėje ir jaunimo kambaryje ir todėl šis praėjimas bus uždarytas. Šie darbai daugiausia lies tuos, kurie dalyvauja 10:00val. Mišiose ir ateina į svetainę kavutei. Priėjimas bus uždarytas tuo metu visų saugumo dėliai.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – birželio 30 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- rugpjūčio 6 d.

30 d. Tik kava

Skaitytoja/s

Kęstutis Civinskas Vytas Kliorys
rugp.6 d Korp! Giedra

Komunijos
dalintojai

Lana Margevičienė, Živilė*
Amanda Muliolienė,
Dan Margevičius

AurelijaJucaitienė, Živilė*
Kęstutis Civinskas,
Marius Laniauskas

13 d. Parapijos blynų pusryčiai
20 d. Grandinėlės veteranai

Patarnautojai