Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24 kovo03 kovo10
2014 m. 2018 m. kovo17 kovo24 kovo31 bal.07 bal.14 bal.21 bal.28 geg.05 geg.12 geg.19 geg.26
2015 m.   bir.02 bir.09 bir.16 bir.23 bir.30 lie.07 lie.14 lie.21 lie.28    
2016 m.                        
2017 m.                        

Rugpjūčio 3 - 4 d. 2019 m.

50m. VEDYBŲ JUBILIEJAUS MIŠIOS

Šių metų 50m. vedybų jubiliejaus Mišios, vadovaujant vysk. Perez, bus šeštadienį, spalio 12d., 10:00v.r. Registracija internetu dabar vykdoma. Dėl platesnės informacijos kreipkitės į Laura parapijos raštinėje arba į Jason Lewis jrlewis@ccdocle.org arba 216-334-3974.

KATALIKŲ MOTERŲ KONFERENCIJA

Dėmesio visos moterys! Kviečiame jus į pirmąją metinę „Cleveland Catholic Women‘s“ Konferenciją šeštadienį, spalio 19d. St. Basil the Great parapijoje, Brecksville, OH. Išgirsite Patrick Schultz, Mary Bielski ir Laura Mary Phelps kalbant apie pašaukimą būti “Fearlessly Faithful.” Taip pat dienos programoje: Mišios su vysk. Perez, progos maldai, atlikti išpažintį, garbinti Eucharistiją, užmegzti draugystes su kitomis moterimis. Užsiregistruoti ir gauti informacijos žiūrėkite: www.clecatholicwomen.org

2019 FIRST STEP (PIRMOJO ŽINGSNIO) PROGRAMA

     Įvykus skyryboms, gali būti sunku ne vien tik sutvarkyti gyvenimą, bet ir asmeniškas ryšys su Dievu ir Bažnyčia gali būti paveiktas. Vienas svarbiausių klausimų, kuris gali iškilti, liečia asmens vietą Bažnyčioje. Ar Bažnyčia dar vis manimi rūpinasi, nors esu išsiskyręs/usi? Ar galiu dalyvauti Mišių aukoje? Ar galiu priimti Komuniją? Kaip Bažnyčia gali man padėti užgydyti žaizdas? Ką turiu daryti jei norėsiu vėl tuoktis?
     Clevelando vyskupijos Tribunolo First Step programa gali būti naudinga visiems, ypač tiems, kurie yra išsiskyrę, daugiau išmokti apie katalikų tikėjimo mokymus, liečiančius santuoką, skyrybas, bei jas sekančią naują santuoką.

Visi kviečiami ir laukiami:
 
v  Gilinti jų žinias apie Bažnyčios mokymus santuokai
 
v  Sužinoti apie mūsų vyskupijoje vedama Bažnyčios tarnystę išsiskyrusiems/gyvenantiems atskirai
 
v  Sužinoti apie santuokos aniuliacijos eigą ir kaip įteikti prašymą
 
v  Surasti kelią kaip užgydyti žaizdas po skyrybų ir atnaujinti ar sustiprinti ryšį su Dievu ir Bažnyčia

     Kiekviename užsimojime “pirmasis žingsnis” yra sunkiausias. First Step programa padeda individams surasti kelią užgydyti žaizdas ir padėti tašką po įvykusių skyrybų. Tribunolo tinklapyje: www.dioceseofcleveland.org/tribunal rasite programoje dalyvavusių atsiliepimus.
     Besidomintys First Step programa kviečiami rinktis antradienį, rugsėjo 17d., 7:00v.v. St. Ambrose parapijoje Brunswick. Atstovai iš “Ministry to the Divorced,” priklausančio vyskupijos “Marriage and Family Ministry” skyriui, paaiškins jų teikiamas paslaugas išsiskyrusiems. Clevelando vyskupijoje ši programa nieko nekainuoja. Dėl informacijos žiūrėkite: www.dioceseofcleveland.org/tribunal arba skambinkite į Tribunolo raštinę: 216-696-6525 / 800-869-6525, ext. 4000.

     Sunku tikėti, kad jau rugpiūtis, tas metų laikas kai veiklos ratai vėl pradeda suktis mūsų parapijoje. Praėjusią savaitę Šventojo Vardo Draugija suruošė sėkmingą gegužinę parapijiečiams. Šį savaitgalį kavutė vėl pradeda veikti. Birželį ir liepą dirbome sudaryti planus rudens loterijos ir clambake renginiui bei kitiems parapijos renginiams.

     Šią vasarą rūpinomės ir kitais, mažiau žinomais, darbais. Statybos darbams vykstant Marcella gatvėje, dirbame ir tariamės su miestu ir mokykla kaip geriausia palaikyti įėjimus į pastatus atvirus ir palengvinti eismą. Pagaliau gavome leidimus atlikti remontų darbus bažnyčios neįgaliųjų bei klebonijos priekiniam įėjimams. Taip pat rūpinamės perstatyti bažnyčios pagrindinį įėjimą ateinančiais metais.

     Sudarydami reikalingų darbų planą, žiūrime į tris sritis: Liturginė/Dvasinė sritis apima bažnytinius metus. Planuojame didžiųjų švenčių, Kalėdų ir Velykų, eigą ir rūpinamės programomis, kurios sustiprintų visų mūsų parapijiečių dvasinį gyvenimą. Antroji sritis yra Kultūrinė/Bendruomeninė sritis, kuri praturtina mūsų parapijos bendruomenei priklausančių gyvenimą. Parapijos renginių sąraše yra lėšų telkimo vakarai bei kultūriniai renginiai, kuriuos globojame ar kuriems padedame vykti. Paskutinioji sritis yra Fizinė Parapijos Nuosavybės Priežiūros sritis. Esame atsakingi prižiūrėti ir gerinti $12-kos milijonų vertės pastatus – virš 90,000 kvadratinių pėdų – bei automobilių aikštes ir pievas.

     Kiekvienas projektas, ar jis būtų liturginis, kultūrinis, ar fizinės priežiūros darbas, turi būti suplanuotas, įvertintas, jam reikalingos lėšos surinktos, ir įvykdytas. Toliau vykdant šiuos projektus, noriu išgirsti jūsų nuomones apie visa, kas reikalinga atlikti, pasikliauju jūsų bendradarbiavimu ir parama įdant galėtume juos įvykdyti, ir įvertinu jūsų kantrybę jiems vykstant.  

     Žengiant kartu į ateitį kaip parapijos bendruomenė, būkite užtikrinti, jog visi mūsų planai sudaromi su tikslu pagerinti mūsų stovį ir būti pasiruošusiems šviesiai parapijos ateičiai.

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

IKI PASIMATYMO FESTivalyje

Laukime jūsų šį sekmadienį FESTivalyje (28700 Euclid Ave., Wickliffe) nuo 12:00 iki 10:00v.v. Girdėsite smagią muziką, bus užsiėmimų visai šeimai, jungsitės su tūkstančiais 8:00v.v. Mišioms lauke su vysk. Perez. Tai smagiausias visos vasaros renginys. Daug vietos netoliese pastatyti automobilius. Pilną dienotvarkę ir žemėlapius rasite www.theFEST.us

SEKMADIENIO KAVUTĖ

Sekmadienio kavutė sugrįžta į svetainę šį sekmadienį. Kviečiame visus ateiti į svetainę ir praleisti valandėlę su bendraparapijiečiais.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

  ŠĮ SEKMADIENĮ
rugpjūčio 4 d.

KITĄ SEKMADIENĮ
rugpjūčio 11 d.

rugp.04 Korp! Giedra

Skaitytoja/s

Vytas Kliorys Eglė Laniauskienė
11 d. LB Valdyba

Komunijos
dalintojai

Marius Laniauskas
Kęstutis Civinskas,
Frank Lucas

Remigijus Belzinskas
Rauda Gelažienė,
Amanda Muliolienė

18 d. Grandinėlės veteranai
25 d. Parapijos riestainių kavutė

Patarnautojai

Daina ir Emilė Dicevičiūtės Daina Kampe