Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg.11 geg.18

geg. 25

bir.01 English bir.08 bir.15 bir.22 bir.29 lie.06 lie.13
lie.20 lie.27 rugp.03 rugp.10 rugp.17 rugp.24 rugp.31 rugs.07 rugs.14 rugs.21 rugs.28 spalio05
spalio12 spalio19 spalio26 lapk.02 lapk.09 lapk.16 lapk.23 lapk.30 gruod.07      

Gruodžio 13 - 14 d. 2014 m.

Turbūt mažiausia priimamas Bažnyčios sakramentas yra Sutaikinimo (Atgailos) sakramentas – ėjimas išpažinties. Nenuostabu, nes vienas iš sunkiausių veiksmų mums kaip žmonėms, yra pažiūrėti į akis mūsų pačių nuodėmingumui ir jį pripažinti. Yra labai lengva paneigti, kad nusidedame, arba nesureikšminti mūsų nuodėmių pasekmių iki tokio taško, kad nematome reikalo priimti šį sakramentą. Mėgstame pateisinti mūsų elgesį ir pasiaiškinti kodėl mums šis sakramentas nėra reikalingas.                                                 

      Nežiūrint dėl kurios priežasties esame nutolę nuo šio sakramento, neprieidami išpažinties prarandame galimybę išgyventi ypatingą bendrystę su mūsų Viešpačiu – bendrystę, kuri įmanoma per šį sakramentą. Kai nusidedame – ar tai būtų darant nusikaltimo (commission) nuodėmę, ar apsileidimo (ommission) nuodėmę – įvyksta trys dalykai. Pirma, nuodėmė įžeidžia Dievą, ir to pasekmėje mūsų ryšys su Dievu susilpnėja. Antra, nuodėmė susilpnina mūsų dvasią, ir rimta nuodėmė nutraukia ryšį su Dievu. Galiausia, turime prisiminti, kad per Krikštą esame pašaukti į šventumą, o nuodėmė įžeidžia visą krikščioniškąją bendruomenę.

     Sutaikinimo sakramentas atitaiso visas šias nuodėmės pasekmes. Visuomet galime nuoširdžiai prašyti Dievo atleidimo, ir Dievas atleidžia. Tačiau, Sutaikinimo sakramentas visų pirma sustiprina mūsų ryšį su Dievu. Toliau, jis sustiprina mus dvasiniai, suteikdamas mums stiprybės išvengti nuodėmės atvejų ateityje. Galiausia, kunigo tarpininkavimu, atstovaujant ir Jėzų ir bendruomenę, Sutaikinimo sakramentas sugrąžina mus bendrystėn su krikščioniškąja bendruomene.

    Reikalinga nusižeminimo prieiti išpažinties ir priimti šį sakramentą. Tačiau šio sakramento malonė yra tiek didelė, kad tikrai verta nepagailėti pastangų tai padaryti. Ruošiantis mūsų Viešpaties užgimimui Kalėdų dieną, kviečiu Jus visus pasinaudoti proga priimti šį sakramentą.

                                          Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

 

PRISIMINKITE MALDOJE
 

Prisiminkite maldoje a.a. Joyce Wilson ir Clarence Solar, kurie buvo palaidoti iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

 

2015m. KAVUČIŲ SĄRAŠAS
 

Kavučių Talkos Būrelis ruošia 2015m. kavučių ruošėjų sąrašą. Kviečiame organizacijas ir parapijos šeimas toliau ruošti kavutes . Laukiame ir naujų savanorių. Šeimos, draugai, bičiuliai – susiburkite kartu suruošti kavutę bent vieną kartą metuose. Parapija parūpina kavą ir reikmenis, jums tereikia atnešti vaišes, užkaisti kavą ir pašeimininkauti. Praneškite iki gruodžio 28d. Daliai Armonienei: jarmonas@sbcglobal.net Lorettai Gudėnienei: lgudenas @yahoo.com  (216-481-0465) arba Ingridai Civinskienei: icivinsk @yahoo.com (440-838-0652).

EGLUTĖ ARTIMUI

Prašome visus, kurie dalyvauja Šventojo Vardo Draugijos „Eglutė artimui,“sugrąžinti dovanų korteles šį savaitgalį. Norime išdalinti jūsų dovanas ateinančią savaitę.

PASTORACINĖS TARYBOS ŽINIOS

Rinkimų komitetas praneša, kad sekantys asmenys buvo išrinkti į Parapijos Pastoracinę Tarybą dviejų metų kadencijai: Nijolė Balčiūnienė, Giedrė Matienė, Stepas Matas ir Jackie Caruso-Taylor. Dėkojame visiems kandidatavusiems ir laukiame dirbti su naujaisiais Tarybos nariais. Kun. Bacevičius paskyrė Gražiną Kudukienę tarnauti Pastoracinėje Taryboje dviejų metų kadencijai. Sekančių Tarybos narių kadencija baigsis ateinančiais metais: Rimas Čepulis, Leonardas Kedys, Ted Kowalski, Diakonas Louis Pecek ir Debra Zeledonis.

KALĖDŲ METO IŠPAŽINTYS

Vienas geriausių būdų pasiruošti Kalėdoms yra priimti Sutaikinimo (Atgailos) sakramentą ir eiti išpažinties. Raginame visus dalyvauti Collinwood parapijų telkinio Atgailos sakramento pamaldose, kurios vyks Holy Redeemer parapijoje, šį pirmadienį, gruodžio 15d., 7:00v.v.
      Išpažinčių taip pat bus klausoma mūsų parapijoje šeštadienį, gruodžio 20d. nuo 4:00 iki 5:00v.p.p.

KALENDORIAI ir KALĖDAIČIAI – PLOTKELĖS

     2015 metų kalendoriai paruošti ir padėti bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Dėkojame mūsų draugams ir parapijiečiams, Jakubs laidotuvių namų savininkams, už jų parūpinimą ir vėl šiais metais.
Kalėdų plotkeles – kalėdaičius galite įsigyti po visų Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 Mišių svetainėje, arba klebonijoje savaitės bėgyje.

 PADĖKITE PUOŠTI BAŽNYČIĄ KALĖDOMS

Altoriaus Draugija kviečia padėti papuošti bažnyčią Kalėdoms ir skirti auką Kalėdų gėlėms. Aukų vokelių siuntoje rasite žalią vokelį pažymėtą „Christmas flowers and decorations.“
   Sekmadienį, gruodžio 21d., užsibaigus 12:00 Mišioms (apie 12:45vp.p.), kviečiame ateiti į talką ir padėti sustatyti eglutes ir papuošti bažnyčią Kalėdoms. Kuo daugiau rankų – tuo darbas lengvesnis. Lauksime jūsų!

KALĖDINĖ KAVUTĖ
 

Sekmadienį, gruodžio 28d., kviečiame visus įsijungti į šeimynišką Kalėdų Kavutę. Prašome visas parapijos šeimas atnešti lėkštę švenčių sausainių į svetainę. Bus maloni proga su visais pasidalinti šventės gėrybėmis.

 

KALĖDŲ MIŠIŲ TVARKA

trečiadienį, gruodžio 24d. – Kūčių vakarą

  4:00v.p.p. - Kalėdų vigilijos Mišios vaikams ir šeimoms (angliškai)

10:00v.v.    - Kalėdinės giesmės ir vargonų muzika; joms užsibaigus,   

                            - Bernelių Mišios10:30v.v. (lietuviškai)

 

ketvirtadienį, gruodžio 25d. – Kalėdų dieną

        8:00v.r. - Kalėdų Mišios (angliškai)

      10:00v.r. - Kalėdų Mišios (lietuviškai)

  12:00v.p.p. - Kalėdų Mišios (angliškai)

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – GRUODŽIO 14 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ –
GRUODŽIO 21 d.

14 Civinskai/L.Stochl/O.Grigonytė/D.Zeledonis

Skaitytoja/s

Lana Pollock

Eglė Laniauskienė
21 Laniauskai/Šilgaliai/Giedraičiai/Biliūnai

Komunijos
dalintojai

Albertas Sušinskas, Živilė Vaitkienė*
Amanda Muliolienė, Kristina Sušinskienė

Marius Laniauskas, Živilė Vaitkienė*
Rauda Gelažienė, Frank Lucas

28 Sausainių suneštinis

Patarnautojai

Katarina Kampe, Justas Šilgalis

Anika Muliolytė, Tauras Vucianis