Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m. geg.29 bir.05 bir.12 bir.19 bir.26 lie.03 lie.10 lie.17 lie.24 lie.31 rugp.07

Rugpjūčio 13 d. - 14 d. 2016 m.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Kviečiame visus atsilankyti parapijos blynų pusryčiuose šį sekmadienį, rugpiūčio 14d. Pusryčių kaina: suaugusiems (14m. ir vyresniems) - $7, vaikams (nuo 5-13m.) - $4. Visas pelnas skiriamas parapijai.

WORLDWIDE MARRIAGE ENCOUNTER

Worldwide Marriage Encounter programa padeda sutuoktiniams gerinti tarpusavio ryšius. Atitolkite nuo kasdienių rūpesčių ir skirkite laiko vienas kitam. Sekantys Worldwide Marriage Encounter savaitgaliai bus spalio 8-9 St. Paschal Baylon parapijoje Highland Hts., ir lapkričio 11-13 bei 2017m. vasario 17-19 Clarion Inn & Conference Center, Hudson. Platesnę informaciją rasite: www.wwme.org arba skambinkite 330-305-9963.

TIKYBOS PAMOKOS

Mokslo metai netrukus prasidės, ir todėl primename tėveliams, kad jų pradžios mokyklos vaikai turėtų lankyti tikybos pamokas arba katalikiškoje mokykloje arba parapijos vedamuose (PSR) kursuose. Norint priimti Pirmąją Komuniją reikalinga išeiti dviejų metų katalikų tikėjimo kursą; Sutvirtinimo sakramentas priimamas aštuntame skyriuje. Šeimos, kurių vaikai norėtų lankyti mūsų parapijos vedamas (PSR) tikybos pamokas, prašomos susisiekti su parapijos raštinę kiek įmanoma greičiau užsiregistruoti.

RETROUVAILLE

Retrouvaille yra trijų mėnesių ilgumo programa, padedanti sutuoktiniams, kurių vedybinis gyvenimas šlubuoja. Trijų dalių programa prasideda savaitgaliu, kurio metu porelės išmoksta kaip atnaujinti bendravimo ryšius ir pažvelgti į save asmeniškai ir į save kaip sutuoktinių porą. Sekančių 12 savaičių bėgyje vyksta papildomi susitikimai, kuriuose poros toliau puoselėja tarpusavio ryšį. Programoje taip pat veikia paramos būreliai. Sekantis Retrouvaille savaitgalis bus rugsėjo 9-11 dienomis Fairfield Inn & Suites, Beachwood, Ohio. Su klausimais kreipkitės į Diane ir Algiui Miškinius: 3031@retrouvaille.org arba skambinkite 330-665-3506. Pilną informaciją rasite www.retrouvaille.org

KULTŪRINIAI DARŽELIAI

Clevelando Kultūrinių Darželių Federacija (CCGF) ruošia kasmet vykstančią šventę – “One World Day” – sekmadienį, rugpiūčio 28d., nuo 11:00v.r. iki 7:00v.v. kultūriniuose darželiuose, Rockefeller Parke. Šiais metais darželiai švenčia 100 metų jubiliejų nuo pirmojo darželio įsteigimo, ir mūsų lietuviškieji darželiai švenčia 80 metų jubiliejų. Daugelis kultūrinių darželių, įskaitant ir mūsiškį, siūlys pasigardžiuoti maistu ir bus paruošę eksponatus pasidomėjimui. Kviečiame visus apsilankyti kutūriniuose darželiuose ir pasidžiaugti šia Clevelandui unikalia vieta.

     Neseniai gavau sekantį laišką:

     Mielas kun. Bacevičiau ir Šv. Kazimiero (Neff Rd.) parapijos parapijiečiai,

     Rašau norėdamas pasveikinti jus ir Šv. Kazimiero (Neff Rd.) parapijiečius sėkmingai pasiekusius metinio 2016 Catholic Charities vajaus sumos tikslą. Catholic Charities organizacijos variklis meilė Jėzui – ir jūs visi esate šios svarbios misijos dalis.
     Kuo Catholic Charities organizacija ypatinga? Kiekvienas asmuo, įeinantis pro duris, nežiūrint kas jis bebūtų, yra priimamas nuoširdžiai ir su pagarba. Tai galime daryti tik jūsų aukų ir finansinės paramos dėka.
   Catholic Charities metinis vajus mums primena, kad kai gyvename vadovaudamiesi meile, nei vienas žmogus negali būti atmestas. Vajus mums duoda galimybę pavalgydinti tuos, kurie atsidūrė nepritekliuje; padėti šeimoms, kurios kovoja su narkomanija ir kitais žalingais įpročiais; suteikti pastogę neįgaliesiems ir jais rūpintis; padėti žmonėms sudaryti pasiekiamus tikslus, gyventi savistoviai ir surasti darbą. Mūsų misija yra gerbti ir palaikyti žmogiškos gyvybės orumą visuose atvejuose; jūsų parama įgalina mus toliau ir pastoviai atlikti tą misiją.
     Jūsų dėka visose šiaurės rytų Ohio apylinkėse žmonių gyvenimai yra keičiami į gera.
       Lai Dievas jus laimina už visa, ką darote Jo vardu.

                                                              Su broliškais sveikinimais,
                                                             + Richard Lennon
                                                              Clevelando vyskupas

ŽOLINĖ – ŠVČ. M. MARIJOS DANGUN ĖMIMAS

Pirmadienis, rugpiūčio 15d. yra Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo šventė, Žolinė. Kadangi šiais metais šventės diena išpuola pirmadienį, ji NĖRA privaloma Bažnyčios šventė.

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje neseniai mirusius a.a. Helen Kudzus ir William Tozzi. Lai jie amžinai ilsisi Viešpaties karalystės ramybėje.

FAITH AND VALUES VAJUS

Vasaros atostogos baigiasi ir naujieji mokslo metai netrukus prasidės mūsų vyskupijos katalikiškose mokyklose. Ateinantį savaitgalį priimsime jūsų aukas “Faith and Values Appeal for Education”vajui. Vajaus lėšos skiriamos mūsų vyskupijos pagalbos reikalingoms šeimoms, ir padeda joms užsimokėti mokslapinigius. Būkite dosnūs ir paremkite katalikiškų mokyklų mokinius.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – rugpiūčio 14 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - rugpiūčio 21 d.
14 d. Parapijos blynų pusryčiai

Skaitytoja/s

Eglė Laniauskienė Steponas Juodvalkis
 21 d.  Parapijos riestainių kavutė Komunijos dalintojai

Amanda Muliolienė, Živilė*
Kęstutis Civinskas, Remigijus Belzinskas

Maria Hoffman, Živilė*
Amanda Muliolienė, Rauda Gelažienė

28 d. Grandinėlės veteranai
 rugs.4d. Tik kava Patarnautojai Audrelė Bielinytė, Kristoforas Čiurlionis Tauras Vucianis, Amanda Newberry