Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m. geg.28 bir.04 bir.11 bir.18 bir.25 lie.02 lie.09 lie.16 lie.23 lie.30  
2016 m.                      

Rugpjūčio 5 - 6 d. 2017 m.

ROOTED IN FAITH

Džiaugiamės gavę šio metų ketvirčio Rooted in Faith vajaus išmoką $1,196.00 sumoje. Lig šiol esame gavę $57,754.00 iš vajaus; iš viso, mūsų parapija vajaui sukėlė $247,413.00. Šia proga primename visiems, kurie dar nėra įmokėję jų pažadėtos sumos tai padaryti. Dėkojame visiems, aukojusiems šiam kapitaliniam vyskupijos vajui; jo lėšos užtikrina vyskupijos finansinį stovį ateičiai.

APSAUGOKIME DIEVO VAIKUS

Clevelando vyskupijos „Protecting God‘s Children“ programa budriai rūpinasi kelti visuomenės supratimą apie prievartavimą ir apsaugoti vaikus. Jei turite informacijos apie esamus ar buvusius netinkamus ar įtartinus kunigų, diakonų, vienuolių, ar pasauliečių dirbančių bažnyčioje veiksmus ar elgesį, praneškite vietiniam policijos skyriui  arba Diocesan Response Office  e-paštu: response_services@dioceseofcleveland.org arba telefonu
216-334-2999

FESTivalis

Kviečiame visus šiandien (sekmadienį) į FESTivalį, vyksiantį Center for Pastoral Leadership pievose (28700 Euclid Ave., Wickliffe) nuo 12:00v.p.p. iki 10:00v.v. Bus geros muzikos ir įdomių užsiėmimų visai šeimai, daug vietos pastatyti automobilius arti renginio. Jungkitės su tūkstančiais tikinčiųjų Mišių aukoje 8:00v.v. Pilną informaciją rasite: www.TheFest.us   Lauksime jūsų!

LIETUVIŲ KLUBO GOLFO IŠVYKA

Lietuvių Klubas kviečia visus dalyvauti jų metinėje golfo išvykoje šeštadienį, rugpiūčio 19d. Pine Ridge Country Club. Visas pelnas skiriamas Klubo Kapitaliniam Fondui. Nedelskite užsiregistruoti; registracija baigiasi rugpiūčio 15d. Registruotis kreipkitės į John Sarkauska (440-725-7110) arba Leonardą Kedį (216-215-4069).

VIENO PASAULIO DIENA

Sekmadienį, rugpiūčio 27d., nuo 11v.r. iki 7v.v. Kultūrinių Darželių Federacija kviečia visus į “Vieno Pasaulio Dieną” (One World Day) festivalį, kuris vyks Rockefeller parko kultūriniuose darželiuose. Lietuvių ir kitų tautų darželiuose vyks tautinės meninės programos, bus proga paragauti įvairių valgių ir dalyvauti užsiėmimuose vaikams ir suaugusiems. Įėjimas nemokamas. Automobilius statykite veltui Veteranų ligoninės garaže (Magnolia ir E.105 St.); autobusai jus nuvež į darželius. Lauksime jūsų!

Mieli draugai,

Perskaičius jūsų visų man rašytus gražius laiškus, jaučiuosi tikrai pagerbta. Kai kurie iš jų man išspaudė ašarą, kiti mane prajuokino, ir dar kiti mane privertė susimąstyti apie gyvenimą. Neturiu žodžių jums tinkamai tarti ačiū, kad skyrėte laiko tokiam gražiam artimo meilės darbeliui. Nekantriai laukiu žengti į sekantį gyvenimo tarpsnį. Žinau, kad vėl sutiksiu daugelį jūsų kai sugrįšiu dalyvauti parapijos renginiuose. Baigsiu šį laiškelį anekdotu, kurį man kažkas parašė:
    Klausimas: Kaip pavadinti žmogų, kuris laimingas pirmadieniais?

    Atsakymas:
Pensininku!
                                                  Ramybės-Sveikatos- Meilės
                                                  Nuoširdžiai,  Janet

    Kasmet, atėjus rugpiūčiui, pradedame galvoti apie vasaros pabaigą ir apie netrukus prasidedančius mūsų rudens – žiemos – pavasario renginius. Mūsų organizacijos ruošia jų veiklos renginius, ir parapija taip pat ruošia renginius visiems parapijiečiams. Kiekvienais metais būna ir specialių renginių, kuriuose jungiamės kartu su mūsų tautiečiais, šįmet ruošiamės švęsti Lietuvos Nepriklausomybės paseklbimo 100-ąsias metines.Tuo pačiu vyksta ir mūsų nuolatiniai renginiai kaip Eucharistijos garbinimas, blynų pusryčiai, ir lėšų telkimo vakarai kaip parapijos metinis clambake.

     Man yra nuostabu, kad nors mūsų tiek mažai – 406 šeimų – tačiau mes tiek daug nuveikiame. Yra ir daugiau ką turėtume nuveikti, ir aš esu tikras, kad einant pirmyn mūsų veiklos ratas didės ir didės. Kai šv. Kazimiero parapija atsidarė 2009 metų rudenį, pastatėme sau tikslą pritraukti žmones, kurie būtų pasiryžę statyti unikalią parapiją, kurioje visi jaustųsi savi, ir kurioje visi kviečiami dalyvauti kartu parapijos gyvenime.

     Kviečiu jus visus atnaujinti jūsų įsipareigojimą Šv. Kazimiero parapijai. Kviečiu jus visus skirti savo laiko ir dalintis savo talentais ir turtu toliau stiprinti mūsų parapiją. Galiausia, kviečiu jus dalintis idėjomis ir mintimis kaip galime pagerinti mūsų parapiją. Jei dirbsime visi kartu, matysime kad mūsų parapija klesti ir stiprėja kiekvieną dieną.
                                           
                                               
Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius


BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys parapijos blynų pusryčiai bus sekmadienį, rugpiūčio 13d. nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Bilietus galite įsigyti po savaitgalio Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 Mišių svetainėje, ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Suaugusiems – $7, vaikams 12m. ir jaunesniems - $4. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Visas pelnas skiriamas parapijai.

MISIJŲ SAVAITGALIS

Rugpiūčio 5-6 savaitgalį kun. Fernando Caindec iš Sorsogon vyskupijos Filipinuose lankysis mūsų parapijoje papsakoti apie jo vyskupijos misijonierių veiklą. Jis dalyvaus visose savaitgalio Mišiose, pasakodamas apie jo vyskupijos misijonierių darbus ir reikmes, ir prašys jūsų paramos meldžiantis ir įteikiant auką. Būkite dosnūs abiejuose atvejuose.

ĮĖJIMAS Į SVETAINĘ

Iki pirmadienio, rugpiūčio 14 d. į svetainę bus galima įeiti TIKTAI iš Marcella gatvės pusės.

TIKYBOS PAMOKOS

Mokslo metai netrukus prasidės, todėl primename tėveliams, kad jų pradžios mokyklos vaikai turėtų lankyti tikybos pamokas arba katalikiškoje mokykloje arba parapijos vedamuose (PSR) kursuose. Norint priimti Pirmąją Komuniją reikalinga išeiti dviejų metų katalikų tikėjimo kursą; Sutvirtinimo sakramentas priimamas aštuntame skyriuje. Šeimos, kurių vaikai norėtų lankyti mūsų parapijos vedamas (PSR) tikybos pamokas, prašomos susisiekti su parapijos raštine kiek įmanoma greičiau užsiregistruoti.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – rugpjūčio 6 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- rugpjūčio 13 d.

30 d. Tik kava

Skaitytoja/s

Vytas Kliorys Eglė Laniauskienė
rugp.6 d Korp! Giedra

Komunijos
dalintojai

AurelijaJucaitienė, Živilė*
Kęstutis Civinskas,
Marius Laniauskas

Albertas Sušinskas, Živilė*
Kristina Sušinskienė,
Frank Lucas

13 d. Parapijos blynų pusryčiai
20 d. Grandinėlės veteranai

Patarnautojai

Amanda Newberry, Lukas Milevičius Elzė Tarasevičiūtė, Anika Muliolytė