Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24 kovo03 kovo10
2014 m. 2018 m. kovo17 kovo24 kovo31 bal.07 bal.14 bal.21 bal.28 geg.05 geg.12 geg.19 geg.26
2015 m.   bir.02 bir.09 bir.16 bir.23 bir.30 lie.07 lie.14 lie.21 lie.28 rugp.04  
2016 m.                        
2017 m.                        

Rugpjūčio 10 - 11 d. 2019 m.

FAITH AND VALUES VAJUS

Pagalvokite kiek galite paveikti jaunuolio gyvenimą kai duotate nusipelnusiam studentui galimybę lankyti katalikišką mokyklą. Ateinantį savaitgalį pravesime specialų vajų, Faith and Values Appeal for Education. Vajaus tikslas - sukelti lėšų padėti mūsų vyskupijos pagelbos reikalingiems studentams ir jų šeimoms užmokėti mokslapinigius. Būkite dosnūs ir paremkite katalikiškų mokyklų mokinius.

PAMĄSTYMAS ŠEIMOMS

Šiandienos Evangelijos žodžiai aiškūs: norint įeiti į Dievo Karalystę privalome tą norą pastatyti pirmon vieton ir dėti pastangas tai atsiekti. Nepakanka vien tik apsimesti stengiantis, ar pasitikėti Dievo malone. Neužtenka, kad mes pažintume Dievą, verčiau Dievas turi mus atpažinti esą Jo sekėjais, atpažinti mus elgiantis ir vedant gyvenimą pagal Evangeliją. Ar dedate pastangas gyventi pagal Evangeliją, ir ar ji yra prioritetas jūsų šeimoje?

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys blynų pusryčiai bus sekmadienį, rugsėjo 15d. nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Bilietus galite įsigyti po savaitgalio Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 val. Mišių svetainėje, ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Bilietų kainos: suaugusiems – $7, vaikams 10m. ir jaunesniems veltui. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Visas pelnas eina parapijai.

KATALIKŲ MOTERŲ KONFERENCIJA

Dėmesio visos moterys! Kviečiame jus į pirmąją metinę „Cleveland Catholic Women‘s“ Konferenciją šeštadienį, spalio 19d. St. Basil the Great parapijoje, Brecksville, OH. Išgirsite Patrick Schultz, Mary Bielski ir Laura Mary Phelps kalbant apie pašaukimą būti “Fearlessly Faithful.” Taip pat dienos programoje: Mišios su vysk. Perez, progos maldai, atlikti išpažintį, garbinti Eucharistiją, užmegzti draugystes su kitomis moterimis. Užsiregistruoti ir gauti informacijos žiūrėkite: www.clecatholicwomen.org

50m. VEDYBŲ JUBILIEJAUS MIŠIOS

Šių metų 50m. vedybų jubiliejaus Mišios, vadovaujant vysk. Perez, bus šeštadienį, spalio 12d., 10:00v.r. Registracija internetu dabar vykdoma. Dėl platesnės informacijos kreipkitės į Laura parapijos raštinėje arba į Jason Lewis jrlewis@ccdocle.org arba 216-334-3974.

     Ketvirtadienį, rugpiūčio 15d., švenčiame Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo (Žolinės) šventę, privalomą Bažnyčios šventę. Šventės proga Mišios bus aukojamos mūsų parapijoje ketvirtadienį, rugpiūčio 15d., 7:30v.r. ir 7:00v.v.

     Katalikų Bažnyčia moko, jog „Baigusi savo žemiškąjį gyvenimą, Švenčiausioji Mergelė Marija su kūnu ir siela buvo paimta į dangaus garbę.” 1950m. lapkričio 1d. popiežius Pijus XII šią doktriną patvirtino dokumente Munificentissimus Deus. Bažnyčia nėra dogmatiškai pasisakius ar Marija patyrė fizinę mirtį ar ne. Mes švenčiame Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo šventę rugpiūčio 15d. kaip privalomą Bažnyčios šventę.

     Katalikų Rytų Apeigų Bažnyčia švenčia Theotokos Užmigimo („Dievo Nešėjos Užmigimo“) šventę tą pačią dieną. Rytų Apeigų Bažnyčios tradicija teigia, jog Marija mirė natūralia mirtimi ir, jai mirus, jos siela buvo Kristaus priimta. Trečiąją dieną po jos mirties jos kapas buvo rastas tusčias. 1969m. vyskupas Kallistos iš Dioklea rašė Festal Menaion‘e (Menaion apibudina metinį švenčių ciklą Rytų Bažnyčioje): „Marija yra perėjus toliau už mirtį ir teismą ir gyvena pilnutiniai Amžiuje, Kuris Bus. Jos atveju, kūno prisikėlimas...buvo pramatytas ir jau yra įvykęs faktas. Tačiau, tai nereiškia, kad ji yra atsiribojusi nuo žmonijos ir padėta į atskirą kategoriją, nes mes visi turime vilties, kad vieną dieną dalinsimės tąja Kūno Prisikėlimo šlove, kuria ji džiaugiasi šiandien.“   
     Pagalvojau, kad jums bus įdomu sužinoti šią informaciją.

 

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

KATALIKŲ KAPINĖS

Spalio 6d., Šv. Rožančiaus mėnesį, 1:00v.p.p. Catholic Cemeteries Draugija kviečia šeimas dalyvauti pusės mylios ilgio eitynėse, kalbant rožančių už mirusius mylimuosius. Lietaus atveju, arba tiems, kurie nepajėgia eiti, Rožančius bus kalbamas mauzoliejuje arba kapinių raštinėje. Užsibaigus Rožančiaus maldoms bus trumpos žvakelių uždegimo už mirusius mylimuosius apeigos. Kviečiame vadovauti Rožančiaus maldoms bei įsijungti į eitynes. Jei galite vadovauti maldoms, susisiekite su Rhonda Abrams: rabrams@clecem.org arba 216-930-4866. Registruokitės dalyvauti eitynėse: https://conta.cc/2XBXy8K arba užeikite į bet kurių katalikų kapinių raštinę.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

  ŠĮ SEKMADIENĮ
rugpjūčio 11 d.

KITĄ SEKMADIENĮ
rugpjūčio 18 d.

11 d. LB Valdyba

Skaitytoja/s

Eglė Laniauskienė Steponas Juodvalkis
18 d. Grandinėlės veteranai

Komunijos
dalintojai

Remigijus Belzinskas
Rauda Gelažienė,
Amanda Muliolienė

Kristina Sušinskienė
Lana Margevičienė,
Albertas Sušinskas

25 d. Parapijos riestainių kavutė
rugs.1 d. Tik kava - G. Ješmantienė

Patarnautojai

Daina Kampe Amanda Newberry