Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg.11 geg.18

geg. 25

bir.01 English bir.08 bir.15 bir.22 bir.29 lie.06 lie.13
lie.20 lie.27 rugp.03 rugp.10 rugp.17 rugp.24 rugp.31 rugs.07 rugs.14 rugs.21 rugs.28 spalio05
spalio12 spalio19 spalio26 lapk.02 lapk.09 lapk.16 lapk.23 lapk.30 gruod.07 gruod.14    

Gruodžio 20 - 21 d. 2014 m.

       Ketvirtadienis - Kalėdos – diena, kai švenčiame Išganytojo užgimimą. Daugumai mūsų ši diena bus pripildyta papročių ir vaikystės prisiminimų ir kupina džiaugsmo, stebint savo vaikų ir anūkų nuostabos kupinas akis.
       Tačiau daugiau negu tiktai sekimas papročių, Kalėdos yra šventimas mūsų gyvenimo, kurį gyvename šiandien. Angelų  žinia – „Šiandien jums gimė Išgany
tojas...“ mums primena ir liudija Dievo buvimą mūsų pačių gyvenime.
        Lai šios didžios šventės įsikūnijusios vertybės – Ramybė ir Džiaugsmas – būna su Jumis šią Kalėdų dieną ir pasilieka su Jumis kiekvieną Jūsų gyvenimo dieną. Visų mūsų parapijos tarnautojų ir pastoracinio personalo vardu, ir visų mūsų savanorių, tiek daug dirbančių parapijos naudai, vardu nuoširdžiai sveikinu Jus visus ir linkiu Šventų ir Ramybės kupinų Kalėdų.

                                          Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

 

PRISIMINKITE MALDOJE
 

Prisiminkite maldoje a.a. vyskupą Edward Pevec, mirusį praėjusį sekmadienį. Vyskupas Pevec buvo daugelio draugas. Užaugęs slovėnų bendruomenėje ir tarnavęs klebonu St. Vitus parapijoje, vyskupas Pevec suprato tautinių bendruomenių reikmes ir jas rėmė. Lai jis amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

 

TAIKOS LIEPSNA

„Taikos Liepsnos“ judėjimas prasidėjo 1986m. Austrijoje. Tais metais vaikas, nukeliavęs į Betliejų, uždegė savo žibintą iš liepsnos, degančios urve kur Jėzus gimė. Liepsną atnešė atgal į Austriją ir paskui, skautų pastangomis, ji buvo nešama per visą Europą. 2001m. kanadiečiai skautai atnešė šią liepsną į New York‘o miestą ir ją padėjo „Ground Zero“ vietovėje. Nuo to laiko liepsna vis atnešama kasmet. Šiais metais mūsų lietuviai skautai priėmė šią liepsną iš ukrainiečių skautų ir ją padėjo mūsų bažnyčioje. Ši liepsna degs mūsų bažnyčioje per visas Kalėdų šventes. Jos šviesa primins mums visiems melstis ir dirbti kartu įgyvendinti taiką mūsų apylinkėse, mūsų krašte ir visame pasaulyje.

2015m. KAVUČIŲ SĄRAŠAS
 

Kavučių Talkos Būrelis ruošia 2015m. kavučių ruošėjų sąrašą. Kviečiame organizacijas ir parapijos šeimas toliau ruošti kavutes . Laukiame ir naujų savanorių. Šeimos, draugai, bičiuliai – susiburkite kartu suruošti kavutę bent vieną kartą metuose. Parapija parūpina kavą ir reikmenis, jums tereikia atnešti vaišes, užkaisti kavą ir pašeimininkauti. Praneškite iki gruodžio 28d.
Daliai Armonienei:
jarmonas@sbcglobal.net
 
Lorettai
Gudėnienei: lgudenas@yahoo.com
  (216-481-0465)
arba Ingridai Civinskienei:
icivinsk @yahoo.com (440-838-0652).

 PADĖKITE PUOŠTI BAŽNYČIĄ KALĖDOMS

Altoriaus Draugija kviečia padėti papuošti bažnyčią Kalėdoms ir skirti auką Kalėdų gėlėms. Aukų vokelių siuntoje rasite žalią vokelį pažymėtą „Christmas flowers and decorations.“
   Sekmadienį, gruodžio 21d., užsibaigus 12:00 Mišioms (apie 12:45vp.p.), kviečiame ateiti į talką ir padėti sustatyti eglutes ir papuošti bažnyčią Kalėdoms. Kuo daugiau rankų – tuo darbas lengvesnis. Lauksime jūsų!

KALĖDŲ AUKA

 

Kalėdų metu, pagal tradiciją, žmonės duoda dosnią auką bažnyčiai. Kai svarstysite apie Jūsų Kalėdų dovaną Šv. Kazimiero parapijai, kviečiu pamąstyti kurioje Jūsų širdies kertelėje mūsų parapija glūdi. Daugumai iš Jūsų, mūsų parapija yra daugiau negu vien tik bažnyčia, į kurią ateiname į Mišias kas sekmadienį. Verčiau, ji yra vieta į kurią ateiname džiaugsme ir liūdesy, vilties ir nevilties momentuose, kai mums reikalinga dvasinio gydimo.

     Žiemos meto išlaidos mums brangiausia kainuoja, ir visi žinome, kad mūsų parapijos laukia daug iššūkių. Todėl, prašau visų dėti pastangas ypatingu būdu paremti parapiją šiuo Kalėdų metu ir įteikti svarią auką. Tiktai Jūsų dosnumo dėka galime tęsti mūsų darbus.

EGLUTĖ ARTIMUI

Šventojo Vardo Draugija dėkoja visiems, aukojusiems „Eglutė Artimui.“ Jūsų dėka dovanų kortelėmis ir grynais buvo suaukota $2,315.00. Apdovanojome 12 mūsų parapijos šeimų, ir taip pat aprūpinome pagalbos reikalingus žmones mūsų apylinkėje, kurie pasikliauja mūsų Notre Dame seselių vedama tarnyste, maistu ir apranga. Dievas telaimina jus visus!

REMONTUOJAME PASTATUS

Dėl vykstančių remonto darbų, didžioji salė, scena, salės prieangis, mokyklos klasės ir antrasis aukštas bus UŽDARYTI VISAI VEIKLAI nuo pirmadienio, 2014m. gruodžio 22d. iki sekmadienio, 2015m. sausio 11d. Lubos ir sienos bus išdažytos, grindys bus nušlifuotos ir naujai nulakuotos; krepšinio aikštės ribos pažymėtos. Didžiausia darbo dalis bus grindų atnaujinimas, todėl ypatingai svarbu, kad niekas neitų į didžiąją salę tuo laikotarpiu.

KALENDORIAI ir KALĖDAIČIAI – PLOTKELĖS

     2015 metų kalendoriai paruošti ir padėti bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Dėkojame mūsų draugams ir parapijiečiams, Jakubs laidotuvių namų savininkams, už jų parūpinimą ir vėl šiais metais.
Kalėdų plotkeles – kalėdaičius galite įsigyti po visų Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 Mišių svetainėje, arba klebonijoje savaitės bėgyje.


PARAPIJOS RAŠTINĖ NEDIRBA

Parapijos raštinė užsidarys Kučių dieną, gruodžio 24d. 12:00v.p.p. ir bus uždaryta Kalėdų dieną ir gruodžio 26d. Raštinė vėl pradės veikti pirmadienį, gruodžio 29d.

KALĖDINĖ KAVUTĖ
 

Sekmadienį, gruodžio 28d., kviečiame visus įsijungti į šeimynišką Kalėdų Kavutę. Prašome visas parapijos šeimas atnešti lėkštę švenčių sausainių į svetainę. Bus maloni proga su visais pasidalinti šventės gėrybėmis.

 

KALĖDŲ MIŠIŲ TVARKA

trečiadienį, gruodžio 24d. – Kūčių vakarą

  4:00v.p.p. - Kalėdų vigilijos Mišios vaikams ir šeimoms (angliškai)

10:00v.v.    - Kalėdinės giesmės ir vargonų muzika; joms užsibaigus,   

                            - Bernelių Mišios10:30v.v. (lietuviškai)

 

ketvirtadienį, gruodžio 25d. – Kalėdų dieną

        8:00v.r. - Kalėdų Mišios (angliškai)

      10:00v.r. - Kalėdų Mišios (lietuviškai)

  12:00v.p.p. - Kalėdų Mišios (angliškai)

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

 

GRUODŽIO 21 d. KŪČIOS GR. 24 d. KALĖDOS GR. 25 d.

 GRUODŽIO 28d.

21 Laniauskai/Šilgaliai/
Giedraičiai/Biliūnai

Skaitytoja/s

Eglė Laniauskienė

Kęstutis Civinskas

Danutė Dundurienė

Julija Čepulienė

Komunijos
dalintojai

Marius, Živilė *
Rauda, Frank

Remigijus, Živilė*, Kęstutis
Amanda, Kristina, Albertas

Gražina,
Rauda, Maria

Marius, Živilė*
Amanda, Frank

28 Sausainių suneštinis

Patarnautojai

Anika, Tauras

Valentina, Elzė, Kristoforas

Audrelė, Katarina

Amanda, Emilė