Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m. geg.29 bir.05 bir.12 bir.19 bir.26 lie.03 lie.10 lie.17 lie.24 lie.31 rugp.07
  rugp.14                    

Rugpjūčio 20 d. - 21 d. 2016 m.

DĖKOJAME

Dėkojame visiems, kurie dirbo užtikrinti praėjusio savaitgalio blynų pusryčių sėkmę. 103 asmenų gardžiavosi skaniausiais apylinkės blynais ir lietiniais. Užmokėjus išlaidas, parapijai atiteko apie $580.00 pelno.

AUTOMOBILIŲ AIKŠTĖS REMONTAI

Šį pirmadieni (orui leidžiant) pradėsime Neff gatvės automobilų aikštės ir bažnyčios pagrindinio įėjimo remontų darbus. Bažnyčios įėjimas bus taisomas pirma. Šaligatviai prieky bažnyčios bus pašalinti ir naujas betonas bus išpiltas bažnyčios priekyje. Darbai bus užbaigti iki penktadienio, rugp. 26d. ir jau tą savaitgalį bažnyčios pagrindinis įėjimas bus prieinamas piestiesiems.
     Pirmadienį, rugp. 29d. pradėsime Neff gatvės automobilių aikštės remontų darbus. Automobilių aikštė bus uždaryta nuo pirmadienio, rugpiūčio 29 iki ketvirtadienio, rugsėjo 8d. Automobilius bus galima statyti ant Neff gatvės ir/ar Marcella gatvės aikštėje. Į bažnyčią bus galima įeiti pro stiklines duris iš Marcella aikštės arba per pagrindines bažnyčios duris. Darbo metu nebus priėjimo į bažnyčią neįgaliesiems.
      Dėkojame visiems už suteiktą paramą, įgalinusią projekto vykdymą ir už kantrybę vykstant darbams.

TAPKITE HOSPICE SAVANORIU

Hospice of Western Reserve kviečia tapti hospice ligonių priežiūros savanoriu. Dėl latesnės informacijos skambinkite 216-255-9090 arba žiūrėkite: www.hospicewr.org

WORLDWIDE MARRIAGE ENCOUNTER

Worldwide Marriage Encounter programa padeda sutuoktiniams gerinti tarpusavio ryšius. Atitolkite nuo kasdienių rūpesčių ir skirkite laiko vienas kitam. Sekantys Worldwide Marriage Encounter savaitgaliai bus spalio 8-9 St. Paschal Baylon parapijoje Highland Hts., ir lapkričio 11-13 bei 2017m. vasario 17-19 Clarion Inn & Conference Center, Hudson. Platesnę informaciją rasite: www.wwme.org arba skambinkite 330-305-9963.

KULTŪRINIAI DARŽELIAI

Clevelando Kultūrinių Darželių Federacija (CCGF) ruošia kasmet vykstančią šventę – “One World Day” – sekmadienį, rugpiūčio 28d., nuo 11:00v.r. iki 7:00v.v. kultūriniuose darželiuose, Rockefeller Parke. Šiais metais darželiai švenčia 100 metų jubiliejų nuo pirmojo darželio įsteigimo, ir mūsų lietuviškieji darželiai švenčia 80 metų jubiliejų. Daugelis kultūrinių darželių, įskaitant ir mūsiškį, siūlys pasigardžiuoti maistu ir bus paruošę eksponatus pasidomėjimui. Kviečiame visus apsilankyti kutūriniuose darželiuose ir pasidžiaugti šia Clevelandui unikalia vieta.

         Sekmadienį, 2016m. spalio 9d., lietuviai iš visos Amerikos ir Kanados rinksis švęsti National Shrine of the Immaculate Conception bazilikoje Washington, DC esančios lietuvių koplyčios – Šiluvos Marijos - 50 metų steigimo jubiliejų. Iškilmingos Mišios bus aukojamos bazilikoje 2:00v.p.p. ir, joms užsibaigus, bus priėmimas Catholic University of America patalpose. Visi kviečiami dalyvauti Mišiose; įėjimas laisvas, bazilikoje telpa 2,500 asmenų. Priėmimui reikalingas bilietas, kurį galėsite nusipirkti. Dėl platesnės informacijos žiūrėkite: www.siluva50usa.org

     Noriu atkreipti jūsų visų dėmesį apie šį renginį, nes daugelis mūsų parapijiečių žada jame dalyvauti. Clevelando Exultate choras, kartu su kitais lietuvių chorais giedos Mišių metu. Ant staliukų ties bažnyčios iėjimais rasite specialias renginio šventines korteles su informacija apie vyksiančias Mišias.

     Mūsų lietuviškajai bendruomenei besiruošiant švęsti šią ypatingą šventę, prisiminkime melstis ir prašyti Motinos Marijos, kad jos užtarimu visi pasaulio žmonės gyventų taikoje ir laisvėje.

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

SVEIKINAME

Sveikiname naują krikščioniškosios bendruo-menės ir mūsų parapijos narį, James Mark Heben, Michael ir Laura (nee Bellini) Heben sūnelį. James buvo pakrikštytas praėjusį sekmadienį.

FAITH AND VALUES VAJUS

Vasaros atostogos baigiasi ir naujieji mokslo metai netrukus prasidės mūsų vyskupijos katalikiškose mokyklose. Ateinantį savaitgalį priimsime jūsų aukas “Faith and Values Appeal for Education”vajui. Vajaus lėšos skiriamos mūsų vyskupijos pagalbos reikalingoms šeimoms, ir padeda joms užsimokėti mokslapinigius. Būkite dosnūs ir paremkite katalikiškų mokyklų mokinius.

KATALIKŲ ŠEIMŲ DIENA

Visi kviečiami atvykti į Catholic Family Day Progressive Field aikštėje – dalyvauti Mišių aukoje ir stebėti Cleveland Indians beisbolo žaidimą sekmadienį, 2016m. rugsėjo 25d. Mišios bus aukojamos 10:15v.r. prieš prasidedant žaidimui. Bilietus galite pirkti internete: http://tinyurl.com/guwmvrl naudojant slaptažodį „catholic“. Dėl platesnės informacijos skambinkite 216-420-4162 arba rašykite e-laišką: jplys@indians.com

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – rugpiūčio 21 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - rugpiūčio 28 d.
 21 d.  Parapijos riestainių kavutė

Skaitytoja/s

Steponas Juodvalkis Rimas Aukštuolis
28 d. Grandinėlės veteranai Komunijos dalintojai

Maria Hoffman, Živilė*
Amanda Muliolienė, Rauda Gelažienė

Aurelija Jucaitienė
Kristina ir Albertas Sušinskai

rugs.4d. Tik kava
 11 d. Giedrės ir Stepo Matų šeima Patarnautojai Tauras Vucianis, Amanda Newberry Anika Muliolytė, Elzė Tarasevičiūtė