Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m. geg.28 bir.04 bir.11 bir.18 bir.25 lie.02 lie.09 lie.16 lie.23 lie.30 rugp.06
2016 m.                      

Rugpjūčio 12 - 13 d. 2017 m.

FAITH AND VALUES VAJUS

Pagalvokite kiek galite paveikti jaunuolio gyvenimą kai duotate  nusipelnusiam studentui galimybę lankyti katalikišką mokyklą. Ateinantį savaitgalį pravesime specialų vajų, Faith and Values Appeal for Education. Vajaus tikslas yra sukelti lėšų padėti mūsų vyskupijos pagelbos reikalingiems studentams ir jų šeimoms užmokėti mokslapinigius. Būkite dosnūs ir paremkite katalikiškų mokyklų mokinius. Vajaus vokelius rasite parapijos aukų vokelių siuntoje. Aukas taip pat galite įteikti internetu: www.CatholicCommunity.org/eddonate arba skambinkite Karen Joyce tel. 216-696-6525 ext. 1910.

VIENO PASAULIO DIENA

Sekmadienį, rugpiūčio 27d., nuo 11v.r. iki 7v.v. Kultūrinių Darželių Federacija kviečia visus į “Vieno Pasaulio Dieną” (One World Day) festivalį, kuris vyks Rockefeller parko kultūriniuose darželiuose. Lietuvių ir kitų tautų darželiuose vyks tautinės meninės programos, bus proga paragauti įvairių valgių ir dalyvauti užsiėmimuose vaikams ir suaugusiems. Įėjimas nemokamas. Automobilius statykite veltui Veteranų ligoninės garaže (Magnolia ir E.105 St.); autobusai jus nuvež į darželius. Lauksime jūsų!

LIETUVIS KANKINYS

Arkivyskupas Teofilius Matulionis mirė kankinio mirtimi okupuotoje Lietuvoje. Bažnyčiai jį paskelbus “palaimintuoju” jis tapo pirmuoju sovietmečio kankiniu palaimintuoju iš Lietuvos ir pirmuoju lietuviu pakeltu į palaimintuosius Lietuvos žemėje. Arkivyskupas Teofilius Matulionis mirė 1962 metais, tris dienas po KGB darytos kratos jo bute, kurios metu jis buvo žiauriai sumuštas ir jam buvo suleisti mirtini nuodai. Beatifikacijos iškilmės įvyko š.m. birželio 25d. Vilniuje.

     Platesnę informaciją apie jo gyvenimą kartu su malda prašant jo paskelbimo šventuoju rasite ties bažnyčios įėjimais. Užeikite į Meditacijos Kambarį (bažnyčios pagrindinio įėjimo dešinėje pusėje) pasidomėti plakatais apie jo gyvenimą. Prašome visų melstis, kad jis būtų paskelbtas šventuoju.

2017 – Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metai.

    Antradienį, rugpiūčio 15d., švenčiame Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo (Žolinės) šventę, privalomą Bažnyčios šventę. Šventės proga Mišios bus aukojamos mūsų parapijoje antradienį, rugpiūčio 15d., 7:30v.r. ir 7:00v.v.

     Katalikų Bažnyčia moko, jog „Baigusi savo žemiškąjį gyvenimą, Švenčiausioji Mergelė Marija su kūnu ir siela buvo paimta į dangaus garbę.” 1950m. lapkričio 1d. popiežius Pijus XII šią doktriną patvirtino dokumente Munificentissimus Deus. Bažnyčia nėra dogmatiškai pasisakius ar Marija patyrė fizinę mirtį ar ne. Mes švenčiame Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo šventę rugpiūčio 15d. kaip privalomą Bažnyčios šventę.

     Katalikų Rytų Apeigų Bažnyčia švenčia Theotokos Užmigimo („Dievo Nešėjos Užmigimo“) šventę tą pačią dieną. Rytų Apeigų Bažnyčios tradicija teigia, jog Marija mirė natūralia mirtimi ir, jai mirus, jos siela buvo Kristaus priimta. Trečiąją dieną po jos mirties jos kapas buvo rastas tusčias. 1969m. vyskupas Kallistos iš Dioklea rašė Festal Menaion‘e (Menaion apibudina metinį švenčių ciklą Rytų Bažnyčioje): „Marija yra perėjus toliau už mirtį ir teismą ir gyvena pilnutiniai Amžiuje, Kuris Bus. Jos atveju, kūno prisikėlimas...buvo pramatytas ir jau yra įvykęs faktas. Tačiau, tai nereiškia, kad ji yra atsiribojusi nuo žmonijos ir padėta į atskirą kategoriją, nes mes visi turime vilties, kad vieną dieną dalinsimės tąja Kūno Prisikėlimo šlove, kuria ji džiaugiasi šiandien.“    

     Pagalvojau, kad jums bus įdomu sužinoti šią informaciją.


                                               
Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Josephine Speck, Anthony Focarett ir John Minor, kurie neseniai mirė ir buvo palaidoti iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Kviečiame visus į blynų pusryčius ŠĮ sekmadienį, rugpiūčio 13d. nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Bilietų kainos: suaugusiems – $7, vaikams 12m. ir jaunesniems - $4. Praleiskite valandėlę su draugais, pasigar-džiuokite lietiniais ir blynais ir paremkite savąją parapiją.

TIKYBOS PAMOKOS

Mokslo metai netrukus prasidės, todėl primename tėveliams, kad jų pradžios mokyklos vaikai turėtų lankyti tikybos pamokas arba katalikiškoje mokykloje arba parapijos vedamuose (PSR) kursuose. Norint priimti Pirmąją Komuniją reikalinga išeiti dviejų metų katalikų tikėjimo kursą; Sutvirtinimo sakramentas priimamas aštuntame skyriuje. Šeimos, kurių vaikai norėtų lankyti mūsų parapijos vedamas (PSR) tikybos pamokas, prašomos susisiekti su parapijos raštinę kiek įmanoma greičiau užsiregistruoti.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – rugpjūčio 13 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- rugpjūčio 20 d.

13 d. Parapijos blynų pusryčiai

Skaitytoja/s

Eglė Laniauskienė

Steponas Juodvalkis

20 d. Parapijos riestainių kavutė

Komunijos
dalintojai

Albertas Sušinskas, Živilė*
Kristina Sušinskienė,
Frank Lucas

Dan Margevičius, Živilė*
Lana Margevičienė,
Kęstutis Civinskas

27 d. Grandinėlės veteranai
rugs. 3 d. Tik kava

Patarnautojai

Elzė Tarasevičiūtė, Anika Muliolytė Amanda Newberry, Katarina ir Daina Kampe