Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03 bir.10 bir.17 bir.24 liepa01 liepa08 liepa15 liepa22 liepa29 rugp.05  
2016 m.                      
2017 m.                      

Rugpiūčio 11 - 12 d. 2018 m.

PAGELBA VYRESNIESIEMS

       Ohio valstija siūlo pagelbos programą vyresniesiems ir neįgaliesiems padėti pakelti vasaros karščius. HEAP Summer Crisis programa gali jums padėti vasaros karščiuose parūpindama vėdintuvą, oro šaldymo aparatą, ar padėdama užmokėti elektros vartojimo sąskaitą. Dėl platesnės informacijos kreipkitės į Cleveland Department of Aging 216-544-2189.

FAITH AND VALUES VAJUS

       Pagalvokite kiek galite paveikti jaunuolio gyvenimą kai duotate nusipelnusiam studentui galimybę lankyti katalikišką mokyklą. Ateinantį savaitgalį pravesime specialų vajų, Faith and Values Appeal for Education. Vajaus tikslas yra sukelti lėšų padėti mūsų vyskupijos pagelbos reikalingiems studentams ir jų šeimoms užmokėti mokslapinigius. Būkite dosnūs ir paremkite katalikiškų mokyklų mokinius.
         Vajaus vokelius rasite parapijos aukų vokelių siuntoje. Aukas taip pat galite įteikti internetu: www.CatholicCommunity.org/eddonate arba skambinkite Karen Joyce tel. 216-696-6525 ext. 1910.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys blynų pusryčiai bus sekmadienį, rugsėjo 9d. nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Bilietus galite įsigyti po savaitgalio Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 val. Mišių svetainėje, ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Bilietų kainos: suaugusiems – $7, vaikams 10 m. ir jaunesniems veltui. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Visas pelnas eina parapijai.

SUSIPAŽINKITE SU VYSK. PEREZ

Ar norėtumėte artimiau susipažinti su mūsų vyskupu? Rugsėjo 13d., 5:00v.p.p. AM 1260 The Rock radijo stotis transliuos trečiąją „Table Talk with Bishop Nelson Perez“ programą. Programos vedėjas Dick Russ praves valandos ilgio pokalbį su vysk. Perez ir jam pateiks klausimus iš klausytojų. Ką norėtumėte paklausti vyskupo jei jis sėdėtų prie jūsų virtuvės stalo?
            Įteikite savo klausimus: tabletalk@am1260therock.com iki rugpiūčio 23d. Išgirsti archyvuotas ankstesnes programas žiūrėkite: www.am1260therock.com

     Antradienį, rugpiūčio 15d., švenčiame Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo (Žolinės) šventę, privalomą Bažnyčios šventę. Šventės proga Mišios bus aukojamos mūsų parapijoje trečiadienį, rugpiūčio 15d., 7:30v.r. ir 7:00v.v.

     Katalikų Bažnyčia moko, jog „Baigusi savo žemiškąjį gyvenimą, Švenčiausioji Mergelė Marija su kūnu ir siela buvo paimta į dangaus garbę.” 1950m. lapkričio 1d. popiežius Pijus XII šią doktriną patvirtino dokumente Munificentissimus Deus. Bažnyčia nėra dogmatiškai pasisakius ar Marija patyrė fizinę mirtį ar ne. Mes švenčiame Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo šventę rugpiūčio 15d. kaip privalomą Bažnyčios šventę.

     Katalikų Rytų Apeigų Bažnyčia švenčia Theotokos Užmigimo („Dievo Nešėjos Užmigimo“) šventę tą pačią dieną. Rytų Apeigų Bažnyčios tradicija teigia, jog Marija mirė natūralia mirtimi ir, jai mirus, jos siela buvo Kristaus priimta. Trečiąją dieną po jos mirties jos kapas buvo rastas tusčias. 1969m. vyskupas Kallistos iš Dioklea rašė Festal Menaion‘e (Menaion apibudina metinį švenčių ciklą Rytų Bažnyčioje): „Marija yra perėjus toliau už mirtį ir teismą ir gyvena pilnutiniai Amžiuje, Kuris Bus. Jos atveju, kūno prisikėlimas...buvo pramatytas ir jau yra įvykęs faktas. Tačiau, tai nereiškia, kad ji yra atsiribojusi nuo žmonijos ir padėta į atskirą kategoriją, nes mes visi turime vilties, kad vieną dieną dalinsimės tąja Kūno Prisikėlimo šlove, kuria ji džiaugiasi šiandien.“    

     Pagalvojau, kad jums bus įdomu sužinoti šią informaciją.

                              Dievas jus visus telaimina
!  kun. Juozas Bacevičius

TIKYBOS PAMOKOS

Mokslo metai netrukus prasidės, todėl primename tėveliams, kad jų pradžios mokyklos vaikai turėtų lankyti tikybos pamokas arba katalikiškoje mokykloje arba parapijos vedamuose (PSR) kursuose. Norint priimti Pirmąją Komuniją reikalinga išeiti dviejų metų katalikų tikėjimo kursą; Sutvirtinimo sakramentas priimamas aštuntame skyriuje. Šeimos, kurių vaikai norėtų lankyti mūsų parapijos vedamas (PSR) tikybos pamokas, prašomos susisiekti su parapijos raštine kiek įmanoma greičiau užsiregistruoti.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - rugpiūčio 12 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - rugpiūčio 19 d.

12 d. Bendruomenė

Skaitytoja/s

Rita Balytė Steponas Juodvalkis
19 d. Grandinėlės veteranai

Komunijos
dalintojai

Albertas Sušinskas,
Kristina Sušinskienė,
Remigijus Belzinskas

Frank Lucas, Živilė*
Rauda Gelažienė,
Kęstutis Civinskas

26 d Parapijos riestainių kavutė
rugs. 2 Tik kava

Patarnautojai

Elzė Tarasevičiūtė, Lukas Milevičius Audrelė Bielinytė, Anika Muliolytė