Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24 kovo03 kovo10
2014 m. 2018 m. kovo17 kovo24 kovo31 bal.07 bal.14 bal.21 bal.28 geg.05 geg.12 geg.19 geg.26
2015 m.   bir.02 bir.09 bir.16 bir.23 bir.30 lie.07 lie.14 lie.21 lie.28 rugp.04 rugp.11
2016 m.                        
2017 m.                        

Rugpjūčio 10 - 11 d. 2019 m.

DĖKOJAME

Dėkojame First Catholic Slovak Ladies Association už jų dosnią $3,000 auką mūsų Pataisymų Fondui pataisyti bažnyčios pagrin-dinio įėjimo laiptus. Draugija taip pat yra pasižadėjus duoti pridėtinę auką iki $600, lygiavertę surinktai sumai lėšų telkimo reginiuose - Blynų pusryčiuose ir Rudens Festivalyje. Meldžiame Dievo palaimos Draugijai ir jos narėms ir nuoširdžiai dėkojame už jų dosnumą mūsų parapijai.

PAMĄSTYMAS ŠEIMOMS

Šiandienos Evangelija mums primena, kad nusidėjėliai priešinasi tiesai, ir dažnai mieliau teikia pirmenybę konfliktams ir nesutarimams. Mes visi esame nusidėjėliai ir dažnai priešinamės mums nemaloniai tiesai ir pasikeitimams. Būkime atviri tiesai ir protingai spręskime konfliktus. Nebandykime laimėti ginčo ir, tai darant, prarasti savitarpio santykį. Bėkime gyvenimo bėgimą protingai. Popiežius Pranciškus mums sako: “kai matote kitų orumą ir kai įvertinate jų pajėgumus, džiaugkitės jų pasisekimais ir gerais darbais. Tai neįmanoma tiems. kurie nuolat rungtyniauja su kitais ir save su jais lygina.”(Amoris Laetitia #109)

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys blynų pusryčiai bus sekmadienį, rugsėjo 15d. nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Bilietus galite įsigyti po savaitgalio Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 val. Mišių svetainėje, ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Bilietų kainos: suaugusiems – $7, vaikams 10m. ir jaunesniems veltui. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Visas pelnas eina parapijai.

KATALIKŲ KAPINĖS

Spalio 6d., Šv. Rožančiaus mėnesį, 1:00v.p.p. Catholic Cemeteries Draugija kviečia šeimas dalyvauti pusės mylios ilgio eitynėse, kalbant rožančių už mirusius mylimuosius. Lietaus atveju, arba tiems, kurie nepajėgia eiti, Rožančius bus kalbamas mauzoliejuje arba kapinių raštinėje. Užsibaigus Rožančiaus maldoms bus trumpos žvakelių uždegimo už mirusius mylimuosius apeigos. Kviečiame vadovauti Rožančiaus maldoms bei įsijungti į eitynes. Jei galite vadovauti maldoms, susisiekite su Rhonda Abrams: rabrams@clecem.org arba 216-930-4866. Registruokitės dalyvauti eitynėse: https://-conta.cc/2XBXy8K arba užeikite į bet kurių katalikų kapinių raštinę.

 

     Sunku patikėti, kad vasara baigiasi. Nemažai mūsų vaikų jau sugrįžo į mokyklos suolą praėjusią savaitę, ir kiti į jį sugrįš šią savaitę. Už dviejų savaičių švęsime Darbo Dienos šventę. Dienos trumpėja ir orai pradeda atvėsti. Vasaros atostogoms pasibaigus, mūsų parapijos organizacijos vėl pradės sukti veiklos ratus. Daugelis mūsų atsisveikins su vasara, pradės laukti renginių ir ruošis įsijungti į veiklą, kuri juos užims iki sekančių metų birželio mėnesio.

     Ruduo ir naujų veiklos metų pradžia yra puikus laikas  mums visiems atnaujinti savo įsipareigojimą parapijai ir įsijungti į jos veiklą. Nuo to laiko kai Šv. Kazimiero parapija atsidarė prieš beveik dešimtį metų, mūsų tikslas buvo suvienyti visus lietuvius į vieną Bažnyčią ir atverti mūsų parapijos duris visiems, norintiems būti dalimi mūsų unikalios, daugiakultūrinės, etninės bendruomenės. Sekmadienio Eucharistija yra krikščionių katalikų gyvenimo centras, ir iš jo išplaukia tarnystės ir veikla, kuri mus suartina ir patenkina mūsų reikmes.

    Nuoširdžiai ir asmeniškai kviečiu jus visus iš naujo pasišvęsti savo Tikėjimui ir mūsų parapijai. Atneškite savo džiaugsmus ir liūdesius, rūpesčius ir vargus, ir atiduokite juos Viešpačiui Eucharistijoje. Tai padarę, kartu surasime džiaugsmą, pasitenkinimą ir ramybę mūsų kelionėje link artesnio bendravimo su Viešpačiu.

 

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. kun. Lucjan Stokowski, a.a.Gediminą (George) Puškorių ir a.a.Ronald Abramszyk. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

FAITH AND VALUES VAJUS

Clevelando vyskupijos katalikiškos mokyklos keičia vaikų bei jų šeimų gyvenimus į gera. Dėka dosnių žmonių kaip jūs, kurie supranta katalikiško švietimo svarbą, praėjusiais metais daugiau negu 3,500 mokiniams buvo suteikta pagelba, pagal reikalą,  užsimokėti mokslapinigius. Duodami auką Faith and Values Appeal vajui, kuris padeda mokiniams užsimokėti mokslapinigius, jūs duodate dovaną, kuri bus ilgalaikė ir toliau turės įtakos jų gyvenimuose. Melskimės, kad mūsų parapijiečiai toliau dosniai remtų šį vajų, kurio dėka jaunimas auklėjamas katalikiškose mokyklose ir kuriose tikėjimo dėsniai pakeičia gyvenimus į gera.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

  ŠĮ SEKMADIENĮ
rugpjūčio 18 d.

KITĄ SEKMADIENĮ
rugpjūčio 25 d.

18 d. Grandinėlės veteranai

Skaitytoja/s

Steponas Juodvalkis Rimas Aukštuolis
25 d. Parapijos riestainių kavutė

Komunijos
dalintojai

Kristina Sušinskienė
Lana Margevičienė,
Albertas Sušinskas

Maria Hoffman
Aurelija Jucaitienė,
Gražina Kampe

rugs.1 d. Tik kava - G. Ješmantienė
8 d. Pollock ir Klimų šeimos

Patarnautojai

Amanda Newberry Sofija Slechticovaitė