Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg.11 geg.18

geg. 25

bir.01 English bir.08 bir.15 bir.22 bir.29 lie.06 lie.13
lie.20 lie.27 rugp.03 rugp.10 rugp.17 rugp.24 rugp.31 rugs.07 rugs.14 rugs.21 rugs.28 spalio05
spalio12 spalio19 spalio26 lapk.02 lapk.09 lapk.16 lapk.23 lapk.30 gruod.07 gruod.14 gruod.21  

Gruodžio 27 - 28 d. 2014 m.

 

     Kiekvienais metais šiuo metu mėgstu pasidalinti savo mintimis su jumis apie mūsų parapiją ir kaip mums sekasi įgyvendinti savo misiją kaip katalikų parapija Clevelando vyskupijoje.
    Baigiantis 2014 metams, žvelgiu atgal ir matau, kad metai praėjo gana sėkmingai. Susidūrėme su daugeliu rimtų iššūkių.
Įveikėme kiekvieną iš jų ir, man regis, padarėme daug pažangos kaip parapijos bendruomenė.
     Finansiniu atžvilgiu pirmoji metų pusė buvo gana sunki ir sudėtinga. Neturint nuomininko mokyklos pastatui, komunalinių paslaugų išlaidos tapo didele našta. Sugebėjome suvesti galą su galu skolindamiesi iš mūsų ribotų santaupų kapitalo (restricted funds). Kai pagaliau pasirašėme sutartį su Breakthrough Schools, buvome suvartoję beveik visus turimus pinigus. Nuo liepos mėnesio pradžios esame sugrąžinę ribotų santaupų skolintus pinigus. Dabar sugebame vėl užmokėti visas sąskaitas ir galime pradėti taupyti pinigus ateities remontų darbams, kuriuos reikalinga atlikti parapijos pastatams ir visai mūsų nuosavybei. Tačiau, turėjome skolintis pinigų iš vyskupijos atlikti kapitalinius remontus, taip kad dabar nešame skolą. Sausio mėnesį pradėsime atmokėti šią skolą ir ją baigsime atmokėti už 5 metų.
     Mokyklai nuomuojant mokyklos pastatą mūsų organizacijoms yra tekę šiek tiek prisitaikyti prie jos. Lituanistinė mokykla dalijasi patalpomis su mokykla, Švyturio šokėjai dalijasi didžiosios salės naudojimusi su mokykla, ir mūsų lietuviai ir ne lietuviai skautai dalijasi patalpomis su mokykla.

    Džiaugiamėss, kad du mūsų parapijos vyrai ruošiasi kunigystei: Diakonas Lukas Laniauskas, SJ bus įšventintas kunigu šį pavasarį, ir Christian Raddell yra antro kurso studentas Borromeo seminarijoje.
    Šventojo Vardo Draugija sėkmingai užbaigė metus. Šįmet jų globojama „Eglutė artimui“ sušelpti parapijos pagalbos reikalingas šeimas surinko $300 daugiau negu praėjusiais metais, ir draugijos nariai toliau gražiai remia mūsų kas mėnesį vykstantį Eucharistijos garbinimą. Altoriaus Draugija ir vėl gražiai dirbo sutelkti lėšų; ji pirko gėles ir puošė bažnyčią ne tik per Kalėdas ir Velykas, bet ir ištisus metus. Šiais metais sutvarkėme anksčiau nuomuojamą namą - „Vilties Namus.“ Dabar organizacijos jame renkasi susirinkimams ir visos, atrodo, labai patenkintos. Naujos šeimos ir toliau prisirašo į parapiją, tačiau tuo pačiu prarandame šeimas jų nariams iškeliavus amžinybėn.
      Žiūrėdamas į ateitį ir 2015 metus matau daug viltingų prošvaisčių. Finansų komitetas kruopščiai seka mūsų biudžetą, kad galėtume toliau klestėti ir vykdyti pagerinimus. Pastoracinė Taryba ir aš rūpinamės paruošti veiklos kalendorių ir suplanuoti naujos veiklos bei renginių, kurie būtų įdomūs ir naudingi visiems parapijiečiams. Didžiausias mūsų iššūkis šiais metais bus išvystyti naujas ir efektingas paslaugų programas, skirtas naujai atvykusiems iš Lietuvos ir taip pat tiems, kurie dėl vienos ar kitos priežasties yra atitolę nuo Bažnyčios, ir juos visus pakviesti sugrįžti ir priimti į mūsų namus.
      Turime ir talentus ir išgales daug ką atlikti veikdami kaip parapijos bendruomenė. Šiuose Naujuose Metuose dirbkime visi kartu, kad mūsų parapija būtų tokia, kokia esame pašaukti būti - tikrai gyvuojanti ir visus priimanti katalikų bendruomenė.

                                          Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRIVALOMA ŠVENTĖ

 

Ketvirtadienis, sausio 1d. yra Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos šventė, privaloma Bažnyčios šventė. Šventės proga Mišios bus aukojamos mūsų parapijoje trečiadienį, gruodžio 31d., 5:30v.v. ir ketvirtadienį, sausio 1d., 11:00v.r. Raginame visus atlikti kataliko pareigą ir dalyvauti Mišių aukoje šią Marijos šventės dieną.

ŠVENTOJI VALANDA

Penktadienis, sausio 2d. yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną bus Eucharistijos garbinimas nuo 8:00 iki 9:00v.r. Kviečiame visus praleisti valandėlę tyloje ir maldoje priešais Švč. Sakramentą.

DĖKOJAME

Dėkojame visiems, įdėjusiems tiek daug darbo, kad Kalėdų šventimas mūsų parapijoje būtų tikrai ypatingai gražus. Dėkojame Altoriaus Draugijai ir savanoriams, kurie papuošė bažnyčią, muzikos vadovams ir chorui už gražią muziką, Mišių skaitytojams ir patarnautojams už jų tarnystę Kalėdų Mišiose. Lai Dievas jus visus laimina.

REMONTUOJAME PASTATUS

Dėl vykstančių remonto darbų, didžioji salė, scena, salės prieangis, mokyklos klasės ir antrasis aukštas bus UŽDARYTI VISAI VEIKLAI nuo pirmadienio, 2014m. gruodžio 22d. iki sekmadienio, 2015m. sausio 11d. Lubos ir sienos bus išdažytos, grindys bus nušlifuotos ir naujai nulakuotos; krepšinio aikštės ribos pažymėtos. Didžiausia darbo dalis bus grindų atnaujinimas, todėl ypatingai svarbu, kad niekas neitų į didžiąją salę tuo laikotarpiu.

ALTORIAUS DRAUGIJA DĖKOJA

 

     Altoriaus Draugija dėkoja visiems, davusiems auką Kalėdų gėlėms ir papuošimams. Jūsų dosnumo dėka (buvo suaukota $725.00) galėjome nupirkti kokybiškų gėlių tiesiog iš daržininkystės ir taip pat nupirkti reikalingų daiktų papildyti mūsų bažnyčios puošimo inventorių.

Laukiame susitikti su jumis visais sausio 25-26 dienomis po visų Mišių mūsų trečiuose metiniuose „Sriuba sielai“ (Soup for the Soul) pietuose. Sukeltos lėšos naudojamos nupirkti įvairius, liturgijai reikalingus, reikmenis.

2015m. KAVUČIŲ SĄRAŠAS
 

Kavučių Talkos Būrelis ruošia 2015m. kavučių ruošėjų sąrašą. Kviečiame organizacijas ir parapijos šeimas toliau ruošti kavutes . Laukiame ir naujų savanorių. Šeimos, draugai, bičiuliai – susiburkite kartu suruošti kavutę bent vieną kartą metuose. Parapija parūpina kavą ir reikmenis, jums tereikia atnešti vaišes, užkaisti kavą ir pašeimininkauti. Praneškite iki gruodžio 28d.
Daliai Armonienei:
jarmonas@sbcglobal.net  
Lorettai
Gudėnienei: lgudenas@yahoo.com  (216-481-0465)
arba Ingridai
Civinskienei: icivinsk @yahoo.com (440-838-0652).

Lai  2015-ieji  metai būna

 TARNYSTĖS
KRISTAUS MEILĖJE
metai

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

 

GRUODŽIO 28 d.

2015 SAUSIO 1 d.

SAUSIO 4 d.
28 Sausainių suneštinis

Skaitytoja/s

Julija Čepulienė

Vilija Klimienė

Regina Šilgalienė

Komunijos
dalintojai

M. Laniauskas, Ž. Vaitkienė*
A. Muliolienė, F. Lucas

Rauda Gelažienė,
R. Belzinskas, K. Civinskas

K. Civinskas, Ž. Vaitkienė*
G.Kampe, M. Laniauskas

Sausio
4
Civinskai

Patarnautojai

A. Newberry, E. Dicevičiūtė

A. Newberry, I. Rubinski

A. Muliolytė, L. Milevičius