Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m. geg.29 bir.05 bir.12 bir.19 bir.26 lie.03 lie.10 lie.17 lie.24 lie.31 rugp.07
  rugp.14 rugp.21                  

Rugpjūčio 27 d. - 28 d. 2016 m.

AUTOMOBILIŲ AIKŠTĖS REMONTAI

Dėl nepramatytų aplinkybių, Neff gatvės aikštės ir bažnyčios priekio remontų darbai prasidės pirmadienį, rugpiūčio 29d. Automobilių aikštė bus uždaryta nuo tos dienos iki ketvirtadienio, rugpiūčio 8d. Automobilius galėsite statyti Marcella aikštėj ir ant Neff gatvės, sekant įstatymus. Į bažnyčią ir į kleboniją bus galima įeiti per stiklines duris iš Marcella aikštės bei per bažnyčios pietryčių duris (žemiau varpinės). Visi įėjimai bus aiškiai pažymėti. Darbo metu neįgaliųjų įėjimas nebus prieinamas. Dėkojame visiems už suteiktą parama, įgalinusią projekto vykdymą, ir už kantrybę vykstant darbams.

RUDENS LĖŠŲ TELKIMO VAKARAS

Mūsų šeštasis metinis Clambake/Steak Roast ir Rudens loterijos vakaras bus šeštadienį, spalio 22d., užsibaigus 5:30v.v. Mišioms didžiojoje salėje. Loterijos bilietai padėti ties bažnyčios pagrindiniu įėjimau. Prašome visus parapijiečius atsiimti jų šeimos voką su laišku ir bilietais; tai padės mums sutaupyti pašto išlaidas. Vakarienės bilietus pradėsime platinti po Darbo Dienos. Jūsų laukia skanus maistas, gaivūs gėrimai, dovanų krepšių bei split raffle ir kitos loterijos. Kviečiame visus dalyvauti šiame lėšų telkimo renginyje ir paremti savo parapiją.

     Laukiame savanorių ateiti į talką ir padėti paruošti bei sutvarkyti salę, iškepti gardumynų ir įvairiai būdais padėti. Prašome užsirašyti į savanorystės sąrašus ir mums padėti. Laukiame su jumis praleisti vakarą spalio 22d.

DĖMESIO – PARAPIJOS ORGANIZACIJOS

Šiuo metu atnaujiname parapijos organizacijų puslapį parapijos tinklapyje. Prašome visų parapijos organizacijų pirmininkus patikrinti savo organizacijos informaciją parapijos tinklapyje (www.saintcasimirparish.org) ir kiek įmanoma greičiau pranešti visus pakeitimus ir įteikti papildomą medžiagą, paveikslėlius ir reklamas, kurias norite talpinti parapijos tinklapyje Amandai Muliolienei (atmuliolis@gmail.com) Prašome organizacijų pirmininkus dažnai patikrinti jų grupės informaciją mūsų tinklapyje ir vis atnaujinti esamą informaciją. Tokiu būdu, jūsų veikla bus tiksliai pranešama visiems, lankantiems tinklapį.

KATALIKŲ ŠEIMŲ DIENA

Visi kviečiami atvykti į Catholic Family Day Progressive Field aikštėje – dalyvauti Mišių aukoje ir stebėti Cleveland Indians beisbolo žaidimą sekmadienį, 2016m. rugsėjo 25d. Mišios bus aukojamos 10:15v.r. prieš prasidedant žaidimui. Bilietus galite pirkti internete: http://tinyurl.com/guwmvrl naudojant slaptažodį „catholic“. Dėl platesnės informacijos skambinkite 216-420-4162 arba rašykite e-laišką: jplys@indians.com

SAINT JEROME PARAPIJA

St. Jerome parapijos kasmetinė Chinese Auction popietė bus šeštadienį, rugsėjo 10d. Bratenahl Community Center, 10300 Brighton Rd., Bratenahl, Ohio, 44108. Durys atsivers 12:00v.p.p. ir aukcionas prasidės 1:30v.p.p. Dėl platesnės informacijos skambinkite Marcy Johns 216-246-3186.

      Sunku patikėti, kad vasara baigiasi. Nemažai mūsų vaikų sugrįžo į mokyklos suolą praėjusią savaitę, ir kiti į jį sugrįš šią savaitę. Už dviejų savaičių švęsime Darbo Dienos šventę. Dienos trumpėja ir orai pradeda atvėsti. Vasaros atostogoms pasibaigus, mūsų parapijos organizacijos vėl pradės sukti veiklos ratus. Daugelis mūsų atsisveikina su vasara ir pradeda laukti renginių ir ruošiasi įsijungti į veiklą, kuri užims jų laiką iki kitų metų birželio mėnesio.

     Ruduo ir naujų veiklos metų pradžia yra puikus laikas  mums visiems atnaujinti savo įsipareigojimą parapijai ir įsijungti į jos veiklą. Nuo to laiko kai Šv. Kazimiero parapija atsidarė prieš beveik septyneris metus, mūsų tikslas buvo suvienyti visus lietuvius į vieną Bažnyčią, ir atverti mūsų parapijos duris visiems, kurie nori būti dalis mūsų unikalios, daugiakultūrinės, etninės bendruomenės. Sekmadienio Eucharistija yra krikščionių katalikų gyvenimo centras, ir iš jo išplaukia tarnystės ir veikla, kuri mus suartina ir patenkina mūsų reikmes.

    Nuoširdžiai ir asmeniškai kviečiu jus visus iš naujo pasišvęsti savo Tikėjimui ir mūsų parapijai. Atneškite savo džiaugsmus ir liūdesius, rūpesčius ir vargus, ir atiduokite juos Viešpačiui Eucharistijoje. Tai padarę, kartu surasime džiaugsmą, pasitenkini-mą ir ramybę mūsų kelionėje link artesnio bendravimo su Viešpačiu.

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a.Vytenį Maščinską ir Steven Zardis, kurie neseniai mirė ir buvo palaidoti iš mūsų parapijos. Lai amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Penktadienis, rugsėjo 2d. yra pirmasis mėnesio penktadienis. Dėl vykstančių darbų bažnyčios priekyje, NEBUS RYTO METO GARBINIMO tą dieną. Trečiadienį, rugsėjo 14d. vyks vakarinis Eucharistijos garbinimas įprastu laiku, nuo 6:00-9:00v.v. Kviečiame užsirašykite į budėjimo sąrašą Knygų kambaryje.

KULTŪRINIŲ DARŽELIŲ ŽINIOS

Šį sekmadienį, rugpiūčio 28d., nuo 11:00v.r. iki 7:00v.v. visi kviečiami į “One World Day” Rockefeller parke.
   
Šestadienį, rugsėjo 17d., 6:30 v.v., Lietuvių Kultūrinis Darželis švęs 80-tus metus linksmoj vakaronėj 1 Bratenahl Place. Linksmins solistė Virginija Muliolienė; bus užkandžių, gėrimai nusipirkimui. Dėl bilietų ($30) arba sudaryti stalą: 440-473-2530.
     S
ekmadienį, rugsėjo 18d., 2:00 v.p.p., Lietuvių Kultūrinis Darželis tęs 80 metų šventę darželiuose. Kviečiame visus dalyvauti ceremonijose ir pasiklausyti “Exultate” choro.

LIETUVOS SEIMO RINKIMAI

Lietuvos Seimo rinkimai vyks 2016m. spalio 9d. Lietuvos piliečiai, gyvenantys užsienyje ir turintys teisę balsuoti, raginami balsuoti tą dieną. Balsavimo ir registracijos informacija paskelbta Knygų kambaryje ir skelbimų lentoj svetainės koridoriuje.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – rugpiūčio 28 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - rugsėjo 4 d.
28 d. Grandinėlės veteranai

Skaitytoja/s

Rimas Aukštuolis Vilija Klimienė
rugs.4d Tik kava Komunijos dalintojai

Aurelija Jucaitienė
Kristina ir Albertas Sušinskai

Remigijus Belzinskas, Živilė*
Rauda, Aurelija

. 11 d. Giedrės ir Stepo Matų šeima
18 d. Civinskai, L.Stochl, O.Grigonytė, D.Zeledonis Patarnautojai Anika Muliolytė, Elzė Tarasevičiūtė Domas Šilgalis, Katerina Kampe