Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m. geg.28 bir.04 bir.11 bir.18 bir.25 lie.02 lie.09 lie.16 lie.23 lie.30 rugp.06
2016 m. rugp.13 rugp.20 rugp.27                

Rugsėjo 2 - 3 d. 2017 m.

VYSKUPO NELSON PEREZ ĮVESDINIMO IŠKILMĖS

     Clevelando vyskupija priims naująjį vyskupą š.m. rugsėjo 5d. Vyskupijos 11-ojo vyskupo įvesdinimo iškilmės vyks katedroje dvi dienas: pirmadienį, rugsėjo 4d., 5:30v.v. mišparai ir antradienį, rugsėjo 5d. 1:30v.p.p., iškilmingos Mišios, kurių metu vyskupas Perez bus įvesdintas kaip Clevelando vyskupijos ganytojas.

     Abiejų iškilmių vietų skaičius ribotas, ir tik kviestiniai svečiai turintys bilietus galės jose dalyvauti. Tačiau, bus progų stebėti mišparus ir įvesdinimo Mišias įvairiais būdais. Internetu žiūrėkite specialiai sukurtą tinklapį: www.bishopperezinstallation.org arba vyskupijos tinklapį: www.dioceseofcleveland.org  Arba žiūrėkite Diocese of Cleveland Facebook ir YouTube puslapius. Mišparus pradės transliuoti gyva banga rugsėjo 4d., 5:25v.v. ir Mišias rugsėjo 5d. 1:30v.p.p. EWTN televizijos stotis pradės rodyti Mišias 2:00v.p.p. Spectrum cable žada transliuoti Mišias per kanalą 1314. Catholic TV Cable Network ir radijo stotys WCCR AM 1260 ir WILB AM 1060 taip pat transliuos Mišias. Cleveland.com ir Ohio.com taip pat rodys Mišias internete ir yra galimybė, kad vietinės televizijos stotys taip pat tai darys jų tinklapiuose. Pilną informaciją apie iškilmių eigą rasite: bishopperezinstallation.org

PROGA SUSITIKTI SU VYSK. PEREZ MŪSŲ PARAPIJOJE

Vyskupas Nelson Perez lankysis mūsų parapijoje trečiadienį, rugsėjo 20d. 7:00v.v. suteikti jaunuoliams Sutvirtinimo sakramentą. Po Mišių bus pabendravimas svetainėje su vyskupu ir naujai priėmusiais sakramentą. Kviečiame ir raginame visus dalyvauti Mišių aukoje ir pabendravime svetainėje.

 KATALIKŲ ŠEIMŲ DIENA

Sekmadienį, spalio 1d. esate kviečiami į “Catholic Family Day” Progressive Field stadioną išklausyti Mišias ir stebėti Cleveland Indians beisbolo komandos žaidimą. Mišios bus aukojamos Family Deck 12:00v.p.p. Bilietus pirkite internetu: http://m.mlb.com/indians/tickets/group/catholicfamilyday ir įrašykite slapta-žodį “baseball.” Dėl platesnės informacijos skambinkite 216-420-4162 arba rašykite: jplys@indians.com

RUDENS LĖŠŲ TELKIMO RENGINYS

      Mūsų septintasis metinis Clambake/Steak Roast/Rudens Loterijos vakaras bus šeštadienį, spalio 21d., užsibaigus 5:30v.v. Mišioms didižiojoje salėje. Loterijos bilietėliai padėti bažnyčios gale. Prašome visųs parapijiečius atsiimti jų šeimos vokelį su loterijos bilietėliais. Tai mums sutaupys pašto siuntimo išlaidas. Vakarienės bilietus bus galima įsigyti po Darbo Dienos savaitgalio.

     Kviečiame visus dalyvauti šiame lėšų telkimo renginyje ir paremti savąją parapiją. Bus skanaus maisto, pyragų ir gėrimų, dovanų krepšių loterijos, pusinės loterijos ir daug daugiau.

   PRAŠOME ATEITI Į TALKĄ padėti suruošti šį vakarą. Reikės pagelbos sustatyti salę ir ją sutvarkyti, iškepti skanėstų ir atlikti įvairius kitus darbus. Prašome pasisiūlyti ir užsirašyti į savanorių sąrašus. Laukiame su visais susitikti spalio 21d.

   SVEIKINIMŲ KNYGELĖ Rudens festivalyje ir vėl šiais metais turėsime programos knygelę, kurioje talpinsime jūsų sveikinimus ir reklamos žinutes. Kviečiame visus parapijiečius, parapijos organizacijas bei verslininkus paremti parapiją ir įteikti sveikinimą ar reklamą. Žinutės kaina nuo $10. Sveikinimų anketos įdėtos su jūsų šeimos laišku vokelyje; pridėtines anketas rasite gale bažnyčios. Raginame ir kviečiame visus dalyvauti

    Pirmadienis, rugs. 4d. yra Darbo Dienos šventė. Tą dieną pažymime tradicinę vasaros meto pabaigą Clevelande ir švenčiame darbo orumą, iš kurio kyla ir mūsų krašto ir jos žmonių stiprybė. Šventė buvo įsteigta 1887m. su tikslu pagerbti Amerikos Darbo Sąjūdį ir atšvęsti darbininkų visuomeninius ir ekonominius atsiekimus. Darbo Diena, kasmet švenčiama visame mūsų krašte, suteikia mums progą įvertinti darbininkų įnašą stiprinant ir gerinant mūsų krašto būklę.

    
     
Evangelijose Viešpats daugelį kartų prabyla apie darbą, ir Jis tai daro jo laikmečiui revoliuciniais žodžiais. Vergų darbo eroje Jėzus skelbia, jog darbininkas vertas užmokesčio. Jis mums primena, jog piūtis didelė, o darbininkų maža. Jis ragina sekėjus melstis, kad šeimininkas siųstų daugiau darbininkų į laukus.

     Todėl Darbo Dieną lenkiame galvas tiems, kurie savo darbu – fiziniu ir protiniu – prisideda prie mūsų gyvenimo gerbūvio. Prisimename, jog nežiūrint koks būtų žmogaus darbas, nuo paprasčiausio iki sudėtingiausio, kiekvienas jų yra svarbus, ir kiekvienam darbininkui dera mokėti tinkamą algą už jo pastangas.
                                               
Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Christine Dziekan, kuri neseniai mirė ir buvo palaidoti iš mūsų parapijos. Lai ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje. 

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Trečiadienį, rugsėjo 13d., nuo 6:00 iki 9:00v.v. bus Eucharistijos garbinimas vakare. Kviečiame praleisti valandėlę tylioje maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą. Jei galite pasižadėti budėti bažnyčioje specifiniu laiku, užsirašykite į sąrašą Knygų Kambaryje


PRAŠOME PADĖTI NELAIMĖS IŠTIKTIESIEMS

     JAV-bių Katalikų Vyskupų Taryba (USCCB) prašo pravesti specialią rinkliavą padėti nukentėjusiems nuo uragano Harvey. Nepaprasto lietingumo ir dydžio uraganas nusiaubė Texas valstijos pietryčius ir grąsina pasukti link Louisiana. Oro pranešėjai pramato, jog audros paliestos vietovės bus apsemtos 50 colių ir daugiau lietaus. Daugiau negu 12 milijonų žmonių gręsia pavojus nuo staigaus patvi-nimo, ir perpildytos upės bei rezervuarai toliau ilgai tvindys žemę.

     Šios specialios rinkliavos lėšos bus naudojamos paremti Catholic Charities USA humanitarinius darbus gelbėjant nukentėjusius, ir padės atstatyti paveiktas vyskupijas tarpininkaujant USCCB. Mes pravesime šią specialią rinkliavą ateinantį savaitgalį (rugs.9-10). Čekius rašykite St. Casimir Parish vardu, pažymėdami, kad auka skiriama “Hurricane Harvey Relief.” Šį savaitgalį turime paruošę specialius vokus šiam labdaros tikslui kartu su biuleteniais.

TIKYBOS PAMOKOS

Parapijos tikybos pamokos (PSR) ir sekmadienio priešmokyklinio amžiaus vaikų pamokos prasidės sekmadienį, rugsėjo 10d. Jaunimas, nuo 1-8 skyriaus, ir nelankantis katalikiškos mokyklos, kviečiamas lankyti PSR tikybos pamokas. Priešmokyklinės pamokėlės skiriamos vaikučiams nuo 3-5 metų. PSR pamokos vedamos mokyklos pastate nuo 10:45 iki 11:45v.r. Priešmokyklinės pamokos taip pat vyks  mokykloje 12:00 Mišių metu. Užsiregistruoti pamokoms, skambinkite į parapijos raštinę jos darbo valandomis, arba ateikite į Neff gatvės mokyklos įėjimą ateinantį savaitgalį.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – rugsėjo 3 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- rugsėjo 10 d.

rugs. 3 d. Tik kava

Skaitytoja/s

Vilija Klimienė Lana Margevičienė
10 d. G. ir S. Matų šeima ir draugai

Komunijos
dalintojai

Gražina Kampe, Živilė*
Marius Laniauskas,
Frank Lucas

Amanda Muliolienė, Živilė*
Frank Lucas,
Albertas Sušinskai

17 d. Muliolių šeima
24 d. Totoraičių/Rukšėnų/Beržinskų šeimos

Patarnautojai

Audrelė Bielinytė, Emilė Dicevičiūtė Daina Dicevičiūtė, Lukas Milevičius