Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03 bir.10 bir.17 bir.24 liepa01 liepa08 liepa15 liepa22 liepa29 rugp.05 rugp.12
2016 m.                      
2017 m.                      

Rugpiūčio 18 - 19 d. 2018 m.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys blynų pusryčiai bus sekmadienį, rugsėjo 9d. nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Bilietus galite įsigyti po savaitgalio Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 val. Mišių svetainėje, ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Bilietų kainos: suaugusiems – $7, vaikams 10 m. ir jaunesniems veltui. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Visas pelnas eina parapijai.

RUDENS LĖŠŲ TELKIMO VAKARAS

Mūsų aštuntasis metinis Clambake/Steak Bake/Rudens Loterijos vakaras bus didžiojoje salėje šeštadienį, spalio 27d., ir prasidės užsibaigus 5:30v.v. Mišioms. Loterijos bilietėlius rasite padėtus bažnyčios prieangyje. Prašome visų parapijiečių atsiimti jų šeimos voką su bilietėliais; tai mums sutaupys pašto siuntimo išlaidas.
     Esame pasamdę naują maisto tiekėją ir džiaugiamės galėję sumažinti vakarienės kainą bei pagerinti jos kokybę. Jūsų laukia ne vien tik skani vakarienė ir turtingas gardumynų stalas, bet ir proga išbandyti laimę dovanų krepšių ir 50/50 loterijose. Vakarienės bilietus bus galima įsigyti po Darbo Dienos.
     Kviečiame visus dalyvauti šiame lėšų telkimo vakare ir paremti mūsų parapiją.
Laukiame savanorių ir kviečiame ateiti į talką padėti suruošti šį renginį. Reikės pagelbos paruošti bei sutvarkyti salę, iškepti pyragų ir padėti įvairiais kitais būdais. Savanorystės sąrašus rasite bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje, knygų kambaryje. Lauksime jūsų visų spalio 27d.

TARNYSTĖ KALĖJIMUOSE

Vyskupijos Kalėjimų Tarnystės skyrius prašo pagelbos. Skyrius rūpinasi dalinti vargšams ir kaliniams maišelius, pripildytus būtiniausiomis švaros palaikymo prekėmis. Nors jos pardavinėjamos kalėjimo krautuvėlėje, daugelis kalinių neturi pakankamai lėšų jų nusipirkti. Reikalingi daiktai prekių sąraše: šampūnas (kelionės dydžio), muilas, rankų kremas, popierinės nosinaitės, vyriškos ir moteriškos baltos kojinės. Jei galite paaukoti šiam sąrašui, kreipkitės į kun. Bacevičių arba Laura parapijos raštinėje.

SUSIPAŽINKITE SU VYSK. PEREZ

Ar norėtumėte artimiau susipažinti su mūsų vyskupu? Rugsėjo 13d., 5:00v.p.p. AM 1260 The Rock radijo stotis transliuos trečiąją „Table Talk with Bishop Nelson Perez“ programą. Programos vedėjas Dick Russ praves valandos ilgio pokalbį su vysk. Perez ir jam pateiks klausimus iš klausytojų. Ką norėtumėte paklausti vyskupo jei jis sėdėtų prie jūsų virtuvės stalo?
            Įteikite savo klausimus: tabletalk@am1260therock.com iki rugpiūčio 23d. Išgirsti archyvuotas ankstesnes programas žiūrėkite: www.am1260therock.com

    Sunku patikėti, kad vasara baigiasi. Nemažai mūsų vaikų jau sugrįžo į mokyklos suolą praėjusią savaitę, ir kiti į jį sugrįš šią savaitę. Už dviejų savaičių švęsime Darbo Dienos šventę. Dienos trumpėja ir orai pradeda atvėsti. Vasaros atostogoms pasibaigus, mūsų parapijos organizacijos vėl pradės sukti veiklos ratus. Daugelis mūsų atsisveikins su vasara, pradės laukti renginių ir ruošis įsijungti į veiklą, kuri juos užims iki sekančių metų birželio mėnesio.

     Ruduo ir naujų veiklos metų pradžia yra puikus laikas  mums visiems atnaujinti savo įsipareigojimą parapijai ir įsijungti į jos veiklą. Nuo to laiko kai Šv. Kazimiero parapija atsidarė prieš beveik devynerius metus, mūsų tikslas buvo suvienyti visus lietuvius į vieną Bažnyčią ir atverti mūsų parapijos duris visiems,  norintiems būti dalimi mūsų unikalios, daugiakultūrinės, etninės bendruomenės. Sekmadienio Eucharistija yra krikščionių katalikų gyvenimo centras, ir iš jo išplaukia tarnystės ir veikla, kuri mus suartina ir patenkina mūsų reikmes.

    Nuoširdžiai ir asmeniškai kviečiu jus visus iš naujo pasišvęsti savo Tikėjimui ir mūsų parapijai. Atneškite savo džiaugsmus ir liūdesius, rūpesčius ir vargus, ir atiduokite juos Viešpačiui Eucharistijoje. Tai padarę, kartu surasime džiaugsmą, pasitenkinimą ir ramybę mūsų kelionėje link artesnio bendravimo su Viešpačiu.

                              Dievas jus visus telaimina
!  kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Rose Perko ir Robert Ronald, kurie neseniai mirė ir buvo palaidoti iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

FAITH AND VALUES VAJUS

       Pagalvokite kiek galite paveikti jaunuolio gyvenimą kai duotate nusipelnusiam studentui galimybę lankyti katalikišką mokyklą. Ateinantį savaitgalį pravesime specialų vajų, Faith and Values Appeal for Education. Vajaus tikslas yra sukelti lėšų padėti mūsų vyskupijos pagelbos reikalingiems studentams ir jų šeimoms užmokėti mokslapinigius. Būkite dosnūs ir paremkite katalikiškų mokyklų mokinius.
         Vajaus vokelius rasite parapijos aukų vokelių siuntoje. Aukas taip pat galite įteikti internetu: www.CatholicCommunity.org/eddonate arba skambinkite Karen Joyce tel. 216-696-6525 ext. 1910.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - rugpiūčio 19 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - rugpiūčio 26 d.

19 d. Grandinėlės veteranai

Skaitytoja/s

Steponas Juodvalkis Rimas Aukštuolis
26 d Parapijos riestainių kavutė

Komunijos
dalintojai

Frank Lucas, Živilė*
Rauda Gelažienė,
Kęstutis Civinskas

Aurelija Jucaitienė,  Živilė*
Maria Hoffman,
Marius Laniauskas

rugs. 2 Tik kava
9 d. Parapijos blynų pusyčiai

Patarnautojai

Audrelė Bielinytė, Anika Muliolytė Justas ir Domas Šilgaliai