Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24 kovo03 kovo10
2014 m. 2018 m. kovo17 kovo24 kovo31 bal.07 bal.14 bal.21 bal.28 geg.05 geg.12 geg.19 geg.26
2015 m.   bir.02 bir.09 bir.16 bir.23 bir.30 lie.07 lie.14 lie.21 lie.28 rugp.04 rugp.11
2016 m.   rugp.18                    
2017 m.                        

Rugpjūčio 24 - 25 d. 2019 m.

RUDENS LĖŠŲ TELKIMO VAKARAS

Mūsų devintasis metinis Clambake/ Steak Bake/Rudens Loterijos vakaras bus didžiojoje salėje šeštadienį, spalio 26d., ir prasidės užsibaigus 5:30v.v. Mišioms. Loterijos bilietėlius rasite padėtus bažnyčios prieangyje. Prašome visų parapijiečių atsiimti jų šeimos voką su bilietėliais; tai mums sutaupys pašto siuntimo išlaidas.

     Kviečiame visus dalyvauti šiame lėšų telkimo vakare ir paremti mūsų parapiją. Jūsų laukia ne vien tik skani vakarienė ir turtingas gardumynų stalas, bet ir proga išbandyti laimę dovanų krepšių ir 50/50 loterijose. Vakarienės bilietus bus galima įsigyti po Darbo Dienos.

     Laukiame savanorių ir kviečiame ateiti į talką padėti suruošti šį renginį. Reikės pagelbos paruošti bei sutvarkyti salę, iškepti pyragų ir padėti įvairiais kitais būdais. Savanorystės sąrašus rasite bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje, knygų kambaryje. Lauksime jūsų visų spalio 26d.

SVEIKINIMŲ KNYGELĖ

Rudens festivalyje ir vėl šiais metais turėsime programos knygelę, kurioje talpinsime jūsų sveikinimus ir reklamos žinutes. Kviečiame visus parapijiečius, parapijos organizacijas bei verslininkus paremti parapiją ir įteikti sveikinimą ar reklamą. Žinutės kaina nuo $10. Sveikinimų anketa įdėta su jūsų šeimos laišku vokelyje; pridėtines anketas rasite gale bažnyčios. Raginame ir kviečiame visus dalyvauti.

PAMĄSTYMAS ŠEIMOMS

“Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi.” Šeimyninis gyvenimas patvirtina šiandienos Evangelijos Jėzaus žodžius. Pasišventimas, artimas tarpusavio bendravimas, ištikimybė ir meilė yra nuolankios tarnystės ir rūpinimosi vienas kitu atpildas. Popiežius Pranciškus mums primena: “nei viena šeima nenukrenta iš dangaus tobulai suformuota.” (Amoris Laetitia #325)

APSAUGOKIME DIEVO VAIKUS

Clevelando vyskupijos „Protecting God‘s Children“ programa budriai rūpinasi apsaugoti vaikus ir kelti visuomenės supratimą apie vaikų prievartavimą. Jei turite informacijos apie esamus ar buvusius netinkamus ar įtartinus kunigų, diakonų, vienuolių, ar pasauliečių dirbančių bažnyčioje, veiksmus ar elgesį, praneškite Diocesan Response Office telefonu 216-334-2999 arba e-paštu: responseservices@dioceseofcleveland.org  Apie netinkamą elgesį taip pat tučtuojau praneškite vietiniam policijos skyriui.

    Šios savaitės ketvirtadienį, sveikiname kun. Andrew Morkuną ir atveriame jam mūsų parapijos duris. Tą dieną kun. Andrew jungsis su 2009m. kunigystės šventimus priėmusius klasės draugais švęsti dešimtąjį kunigystės jubiliejų.

     Kun. Morkūnas gimė Clevelande ir jo šeima priklausė Švč. Mergelės Marijos Nepaliaujamos Pagelbos parapijai. Jis užaugo Euclid, Ohio. Baigęs universitetą, kun. Morkūnas įstojo į kariuomenę ir buvo paskirtas tarnauti Washington, D.C. Baigęs tarnystę kariuomenėje, jis ten pat įstojo į seminariją ir 2009m. buvo įšventintas kunigu tarnauti Washington arkivyskupijoje. Norėdamas būti arčiau jo šeimos, jis davė prašymą persikelti į Clevelando vyskupiją. Šiuo metu jis paskirtas dirbti Hillcrest ligoninės kapelionu ir daliniu laiku (part-time) parapijos vikaru (padėjėju) St. John of the Cross parapijoje Euclid. Jis gyvena St. Francis of Assisi parapijoje Gates Mills.

     Sveikiname jį sugrįžusį į namus Clevelande, sveikiname jį dešimtojo kunigystės jubiliejaus proga, ir linkime jų dar daug sulaukti.

 

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

KATALIKŲ KAPINĖS

Spalio 6d., Šv. Rožančiaus mėnesį, 1:00v.p.p. Catholic Cemeteries Draugija kviečia šeimas dalyvauti pusės mylios ilgio eitynėse, kalbant rožančių už mirusius mylimuosius. Lietaus atveju, arba tiems, kurie nepajėgia eiti, Rožančius bus kalbamas mauzoliejuje arba kapinių raštinėje. Užsibaigus Rožančiaus maldoms bus trumpos žvakelių uždegimo už mirusius mylimuosius apeigos. Kviečiame vadovauti Rožančiaus maldoms bei įsijungti į eitynes. Jei galite vadovauti maldoms, susisiekite su Rhonda Abrams: rabrams@clecem.org arba 216-930-4866. Registruokitės dalyvauti eitynėse:bet kurių katalikų kapinių raštinę  arba interneto svetainėje https://-conta.cc/2XBXy8K   .

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys blynų pusryčiai bus sekmadienį, rugsėjo 15d. nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Bilietus galite įsigyti po savaitgalio Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 val. Mišių svetainėje, ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Bilietų kainos: suaugusiems – $7, vaikams 10m. ir jaunesniems veltui. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Visas pelnas eina parapijai.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

  ŠĮ SEKMADIENĮ
rugpjūčio 25 d.

KITĄ SEKMADIENĮ
rugsėjo 1 d.

25 d. Parapijos riestainių kavutė

Skaitytoja/s

Rimas Aukštuolis Rita Balytė
rugs.1 d. Tik kava - G. Ješmantienė

Komunijos
dalintojai

Maria Hoffman
Aurelija Jucaitienė,
Gražina Kampe

Rauda Gelažienė, Kęstutis Civinskas*
Amanda Muliolienė,
Frank Lucas

8 d. Pollock ir Klimų šeimos
15 d. Blynų pusryčiai

Patarnautojai

Sofija Slechticovaitė Lukas Milevičius, Vilnė Zulkutė