Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m. geg.29 bir.05 bir.12 bir.19 bir.26 lie.03 lie.10 lie.17 lie.24 lie.31 rugp.07
  rugp.14 rugp.21 rugp.28                

Rugsėjo 3 d. - 4 d. 2016 m.

DARBO DIENOS ŠVENTĖ

Pirmadienis, rugsėjo 5d. yra Darbo Dienos šventė. Tą dieną parapijos raštinė bus uždaryta.

KATALIKŲ ŠEIMŲ DIENA

Visi kviečiami atvykti į Catholic Family Day Progressive Field aikštėje – dalyvauti Mišių aukoje ir stebėti Cleveland Indians beisbolo žaidimą sekmadienį, 2016m. rugsėjo 25d. Mišios bus aukojamos 10:15v.r. prieš prasidedant žaidimui. Bilietus galite pirkti internete: http://tinyurl.com/guwmvrl naudojant slaptažodį „catholic“. Dėl platesnės informacijos skambinkite 216-420-4162 arba rašykite e-laišką: jplys@indians.com

NURODYMAI RINKIMAMS

     Darbo Dienos savaitgalis pažymi rinkimų sezono pradžią. Šiais metais išrinksime žmones į federalinius, mūsų valstijos ir vietinius postus. Esame ne pelno siekianti (tax exempt) organizacija ir privalome sekti Internal Revenue Service nurodymus, kurie draudžia dalyvauti ar įtaigoti bet kurią politinę kampaniją, ir pasisakyti - už ar prieš - bet kurį asmenį, siekiantį būti išrinktu. Tai yra besąlygis draudimas, ir tereikia vieno kišimosi į politinę kampaniją atvejo, kad mūsų ne pelno siekimo būsena būtų atšaukta.
     Praktiškai, sekantys dalykai draudžiami: pasisakymai - bet kuriuo būdu - už ar prieš kurį nors kandidatą, politinę partiją, ar politinių veiksmų komitetą (PAC). Bet kokie pasisakymai, remiantys ar neigiantys kandidatus, politines partijas ar PACs negali būti skelbiami parapijos renginiuose, parapijos spausdintoje medžiagoje, parapijos tinklapyje, ar per parapijos socialinius tinklus. Politiniai plakatai negali būti dedami parapijos ribose. Taip pat draudžiama prašyti finansinės paramos bet kuriam kandidatui, politinei partijai, ar PAC; draudžiama parapijos ribose rinkti parašus kandidatams ir dalinti balsavimo informacinę medžiagą, esančią šališką bet kuriam kandidatui, politinei partijai ar PAC. Jei turite klausimų apie kas leistina ar ne, kreipkitės į kun. Bacevičių.

KULTŪRINIŲ DARŽELIŲ ŽINIOS

Šestadienį, rugsėjo 17d., 6:30 v.v., Lietuvių Kultūrinis Darželis švęs 80-tus metus linksmoj vakaronėj 1 Bratenahl Place. Linksmins solistė Virginija Muliolienė; bus užkandžių, gėrimai nusipirkimui. Dėl bilietų ($30) arba sudaryti stalą: 440-473-2530.
     S
ekmadienį, rugsėjo 18d., 2:00 v.p.p., Lietuvių Kultūrinis Darželis tęs 80 metų šventę darželiuose. Kviečiame visus dalyvauti ceremonijose ir pasiklausyti “Exultate” choro.

LIETUVOS SEIMO RINKIMAI

Lietuvos Seimo rinkimai vyks 2016m. spalio 9d. Lietuvos piliečiai, gyvenantys užsienyje ir turintys teisę balsuoti, raginami balsuoti tą dieną. Balsavimo ir registracijos informacija paskelbta Knygų kambaryje ir skelbimų lentoj svetainės koridoriuje.

SAINT JEROME PARAPIJA

St. Jerome parapijos kasmetinė Chinese Auction popietė bus šeštadienį, rugsėjo 10d. Bratenahl Community Center, 10300 Brighton Rd., Bratenahl, Ohio, 44108. Durys atsivers 12:00v.p.p. ir aukcionas prasidės 1:30v.p.p. Dėl platesnės informacijos skambinkite Marcy Johns 216-246-3186.
                  YOUNG CATHOLIC PROFESSIONALS (YCP)

YCP renkasi kas mėnesį pasiklausyti verslo profesionalų kalbėtojų, kurie ragina jaunus profesionalus „dirbti liudyti Kristų.“ Antradienį, rugs. 13d. Borromeo Seminarijoje Wickliffe Brian Lombardi kalbės apie jo darbą Bronx Fives. Gėrimai ir užkandžiai nemokamai. Dėl informacijos žiūrėkite į YCP Cleveland Facebook puslapį.

    Pirmadienis, rugs. 7d. yra Darbo Dienos šventė, kai pažymime tradicinę vasaros meto pabaigą Clevelande ir švenčiame darbo orumą, iš kurio kyla ir mūsų krašto ir jos žmonių stiprybė. Šventė buvo įsteigta 1887m. su tikslu pagerbti Amerikos Darbo Sąjūdį ir atšvęsti darbininkų visuomeninius ir ekonominius atsiekimus. Darbo Diena, kasmet švenčiama visame mūsų krašte, suteikia mums progą įvertinti darbininkų įnašą stiprinant ir gerinant mūsų krašto būklę.

     Evangelijose Viešpats daugelį kartų prabyla apie darbą, ir Jis tai daro jo laikmečiui revoliuciniais žodžiais. Vergų darbo eroje Jėzus skelbia, jog darbininkas vertas užmokesčio. Jis mums primena, jog piūtis didelė, o darbininkų maža. Jis ragina sekėjus melstis, kad šeimininkas siųstų daugiau darbininkų į laukus.

     Todėl Darbo Dieną lenkiame galvas tiems, kurie savo darbu – fiziniu ir protiniu – prisideda prie mūsų gyvenimo gerbūvio. Prisimename, jog nežiūrint koks būtų žmogaus darbas, nuo paprasčiausio iki sudėtingiausio, kiekvienas jų yra svarbus, ir kiekvienam darbininkui dera mokėti tinkamą algą už jo pastangas.

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a.Marilyn Mulanax, kuri neseniai mirė ir buvo palaidota iš mūsų parapijos. Lai amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

DĖMESIO – PARAPIJOS ORGANIZACIJOS

Šiuo metu atnaujiname parapijos organizacijų puslapį parapijos tinklapyje. Prašome visų parapijos organizacijų pirmininkus patikrinti savo organizacijos informaciją parapijos tinklapyje (www.saintcasimirparish.org) ir kiek įmanoma greičiau pranešti visus pakeitimus ir įteikti papildomą medžiagą, paveikslėlius ir reklamas, kurias norite talpinti parapijos tinklapyje Amandai Muliolienei (atmuliolis@gmail.com) Prašome organizacijų pirmininkus dažnai patikrinti jų grupės informaciją mūsų tinklapyje ir vis atnaujinti esamą informaciją. Tokiu būdu, jūsų veikla bus tiksliai pranešama visiems, lankantiems tinklapį.

RUDENS LĖŠŲ TELKIMO VAKARAS

Mūsų šeštasis metinis Clambake/Steak Roast ir Rudens loterijos vakaras bus šeštadienį, spalio 22d., užsibaigus 5:30v.v. Mišioms didžiojoje salėje. Loterijos bilietai padėti ties bažnyčios pagrindiniu įėjimau. Prašome visus parapijiečius atsiimti jų šeimos voką su laišku ir bilietais; tai padės mums sutaupyti pašto išlaidas. Vakarienės bilietus pradėsime platinti po Darbo Dienos. Jūsų laukia skanus maistas, gaivūs gėrimai, dovanų krepšių bei split raffle ir kitos loterijos. Kviečiame visus dalyvauti šiame lėšų telkimo renginyje ir paremti savo parapiją.

     Laukiame savanorių ateiti į talką ir padėti paruošti bei sutvarkyti salę, iškepti gardumynų ir įvairiai būdais padėti. Prašome užsirašyti į savanorystės sąrašus ir mums padėti. Laukiame su jumis praleisti vakarą spalio 22d.

SVEIKINIMŲ KNYGELĖ

Rudens festivalyje ir vėl šiais metais turėsime programos knygelę, kurioje talpinsime jūsų sveikinimus ir reklamos žinutes. Kviečiame visus parapijiečius, parapijos organizacijas bei verslininkus paremti parapiją ir įteikti sveikinimą ar reklamą. Žinutės kaina nuo $5. Sveikinimų anketos įdėtos su jūsų šeimos laišku vokelyje; pridėtines anketas rasite gale bažnyčios. Kviečiame visus dalyvauti.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – rugsėjo 4 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - rugsėjo 11 d.
rugs.4d Tik kava

Skaitytoja/s

Vilija Klimienė Lana Margevičienė
 11 d. Giedrės ir Stepo Matų šeima Komunijos dalintojai

Remigijus Belzinskas, Živilė*
Rauda, Aurelija

Frank Lucas, Živilė*
Marius Laniauskas, Kęstutis Civinskas

18 d. Civinskai, L.Stochl, O.Grigonytė, D.Zeledonis
25 d. Totoraičiių, Rukšėnų, Beržinskų šeimos Patarnautojai Domas Šilgalis, Katerina Kampe Emilė Dicevičiūtė, Justas Šilgalis