Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m. geg.28 bir.04 bir.11 bir.18 bir.25 lie.02 lie.09 lie.16 lie.23 lie.30 rugp.06
2016 m. rugp.13 rugp.20 rugp.27 rugs.03              

Rugsėjo 9 - 10 d. 2017 m.

PROGA SUSITIKTI SU VYSK. PEREZ MŪSŲ PARAPIJOJE

      Vyskupas Nelson Perez lankysis mūsų parapijoje trečiadienį, rugsėjo 20d. 7:00v.v. suteikti jaunuoliams Sutvirtinimo sakramentą. Po Mišių bus pabendravimas svetainėje su vyskupu ir naujai priėmusiais sakramentą. Kviečiame ir raginame visus dalyvauti Mišių aukoje ir pabendravime svetainėje.
    
Prašome ateiti į talką – iškepti pyragų, padėti paruošti ir sutvarkyti svetainę pabendravimui. Užsirašykite į sąrašus bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje.

RUDENS LĖŠŲ TELKIMO RENGINYS

      Mūsų septintasis metinis Clambake/Steak Roast/Rudens Loterijos vakaras bus šeštadienį, spalio 21d., užsibaigus 5:30v.v. Mišioms didižiojoje salėje. Loterijos bilietėliai padėti bažnyčios gale. Prašome visųs parapijiečius atsiimti jų šeimos vokelį su loterijos bilietėliais. Tai mums sutaupys pašto siuntimo išlaidas. Vakarienės bilietus bus galima įsigyti po Darbo Dienos savaitgalio.

     Kviečiame visus dalyvauti šiame lėšų telkimo renginyje ir paremti savąją parapiją. Bus skanaus maisto, pyragų ir gėrimų, dovanų krepšių loterijos, pusinės loterijos ir daug daugiau.

   PRAŠOME ATEITI Į TALKĄ padėti suruošti šį vakarą. Reikės pagelbos sustatyti salę ir ją sutvarkyti, iškepti skanėstų ir atlikti įvairius kitus darbus. Prašome pasisiūlyti ir užsirašyti į savanorių sąrašus. Laukiame su visais susitikti spalio 21d.  

 SVEIKINIMŲ KNYGELĖ Rudens festivalyje ir vėl šiais metais turėsime programos knygelę, kurioje talpinsime jūsų sveikinimus ir reklamos žinutes. Kviečiame visus parapijiečius, parapijos organizacijas bei verslininkus paremti parapiją ir įteikti sveikinimą ar reklamą. Žinutės kaina nuo $10. Sveikinimų anketos įdėtos su jūsų šeimos laišku vokelyje; pridėtines anketas rasite gale bažnyčios. Raginame ir kviečiame visus dalyvauti

NOTRE DAME VIENUOLIŲ RENGINYS

Sekmadienį, rugsėjo 17 ir rugsėjo 24 nuo 12:00 iki 5:00v.p.p. Notre Dame vienuolės kviečia visus atsilankyti jų 55-ame metiniame BBQ & Boutique, pavadintu “Gather Together”. Gardžiuositės ant grotelių keptu viščiuku arba šonkauliais, kopūtų salotomis, obuolių košę, obuoliniu pyragu ir gaiviais gėrimais. Bus proga įsigyti seselių rankdarbių. Bilietus pirkite ties įėjimu: $13/viščiukas, $16/šonkauliai. Vieta – Notre Dame-Cathedral Latin sporto salė Notre Dame Education Centre, 1300 Auburn Rd., Chardon OH, į pietus nuo Mayfield Rd. (Rt 322). Renginys vyks saulei šviečiant ar lietui lijant. Prieinama neįgaliems; maistas parsinešimui į namus.

APSKRITOJO STALO POKALBIAI

Pokalbiai lietuviams aktualiomis, dažnai polemiškomis temomis vyks kas antrą šeštadienį, pradedant rugsėjo 23d., 10:00v.r. Vilties namuose. Dėl informacijos skambinkite Vidai Bučmienei 216-481-0653.

PROGOS ANGLIŠKAI KALBANTIEMS
SUSIPAŽINTI SU LIETUVA

1) Rinktinė lietuvių literatūros klasikų kūryba, išversta į anglų kalbą, ir svarbiausi Lietuvos istoriniai įvykiai, aptariami anglų kalba. Po 75 min. kartą per mėnesį, pradedant rugsėjo 24d.

2) Lietuvių kalbos pamokos pradedantiems ir šiek tiek lietuviškai kalbantiems, po tris pamokas kas mėnesį. Laikas derinamas su literatūros/istorijos pamoka, kad dalyviai (suaugusieji ir gimnazistai) galėtų pasirinkti vieną ar abi programas. Dėl informacijos skambinkite Vidai Bučmienei 216-481-0653.
                       

         Sveikiname (vėl) sugrįžusius į Šv. Kazimiero parapiją. Paskutiniųjų kelių savaičių bėgyje Mišių metu esu matęs daug naujų bei seniai matytų veidų. Kai kurie esate atvykę aplankyti šeimą, kiti atsikraustėte į mūsų apylinkę, dar kiti paprasčiausia nusprendėte dalyvauti Mišių aukoje pas mus savaitgaliais.
     Nuo 2009, kai vyskupija sumažino parapijų skaičių, daugelis, kurių parapijos buvo uždarytos ar sujungtos su kitomis, tapo „klajojančiais katalikais“ ir arba nustojo eiti į Mišias sekmadieniais, arba kas savaitę keliauja į vis kitą parapiją, ieškodami vietos, kuri jiems taptų naujaisiais „namais.“ Tiesiu šiltą ranką visiems, kurie ateina į Mišias pas mus ir kviečiu tapti mūsų unikalios parapijos bendruomenės nariais. Nesunku tapti nariu. Tereikia užpildyti registracijos formą, kurią rasite padėtą Knygų kambaryje (pagrindinio įėjimo kairėje), ir ją sugrąžinti į kleboniją arba asmeniškai arba paštu.
     Nors esame nedidelė parapija, mūsų nariai yra pasišventę krikščionys katalikai, kurie kasdien sieka įgyvendinti savo tikėjimą. Aukojame Mišias kiekvieną savaitę patenkinti reikmes tų, kurie pas mus ateina. Jei aš ar bet kuris parapijos personalo galime jums patarnauti, skambinkite ar užsukite į kelboniją. Lauksime jūsų
!


                                               
Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Trečiadienį, rugsėjo 13d., nuo 6:00 iki 9:00v.v. bus Eucharistijos garbinimas vakare. Kviečiame praleisti valandėlę tylioje maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą. Jei galite pasižadėti budėti bažnyčioje specifiniu laiku, užsirašykite į sąrašą Knygų Kambaryje


PRAŠOME PADĖTI NELAIMĖS IŠTIKTIESIEMS

     JAV-bių Katalikų Vyskupų Taryba (USCCB) prašo pravesti specialią rinkliavą padėti nukentėjusiems nuo uragano Harvey. Nepaprasto lietingumo ir dydžio uraganas nusiaubė Texas valstijos pietryčius ir grąsina pasukti link Louisiana. Oro pranešėjai pramato, jog audros paliestos vietovės bus apsemtos 50 colių ir daugiau lietaus. Daugiau negu 12 milijonų žmonių gręsia pavojus nuo staigaus patvi-nimo, ir perpildytos upės bei rezervuarai toliau ilgai tvindys žemę.
     Šios specialios rinkliavos lėšos bus naudojamos paremti Catholic Charities USA humanitarinius darbus gelbėjant nukentėjusius, ir padės atstatyti paveiktas vyskupijas tarpininkaujant USCCB. Mes pravesime šią specialią rinkliavą ateinantį savaitgalį (rugs.9-10). Čekius rašykite St. Casimir Parish vardu, pažymėdami, kad auka skiriama “Hurricane Harvey Relief.” Šį savaitgalį turime paruošę specialius vokus šiam labdaros tikslui kartu su biuleteniais.

TIKYBOS PAMOKOS

Parapijos tikybos pamokos (PSR) ir sekmadienio priešmokyklinio amžiaus vaikų pamokos prasidės šiandien, rugsėjo 10d. Jaunimas, nuo 1-8 skyriaus, ir nelankantis katalikiškos mokyklos, kviečiamas lankyti PSR tikybos pamokas. Priešmokyklinės pamokėlės skiriamos vaikučiams nuo 3-5 metų. PSR pamokos vedamos mokyklos pastate nuo 10:45 iki 11:45v.r. Priešmokyklinės pamokos taip pat vyks  mokykloje 12:00 Mišių metu. Užsiregistruoti pamokoms, skambinkite į parapijos raštinę jos darbo valandomis, arba ateikite į Neff gatvės mokyklos įėjimą ateinantį savaitgalį.

PASTORACINĖ TARYBA

Ieškome gerų žmonių kandidatuoti į Parapijos Pastoracinę Tarybą. Šiais metais išrinksime 4 narius. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki spalio 29d. Visi parapijos nariai, 16m. ir vyresni, su keliomis išimtimis, turi teisę kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – rugsėjo 10 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- rugsėjo 17 d.

10 d. G. ir S. Matų šeima ir draugai

Skaitytoja/s

Lana Margevičienė Danius Šilgalis
17 d. Muliolių šeima

Komunijos
dalintojai

Amanda Muliolienė, Živilė*
Frank Lucas,
Albertas Sušinskai

Remigijus Belzinskas, Živilė*
Kęstutis Civinskas,
Rauda Gelažienė

24 d. Totoraičių/Rukšėnų/Beržinskų šeimos
spalio 1 d. Lituanistinės mokyklos

Patarnautojai

Daina Dicevičiūtė, Lukas Milevičius Elzė Tarasevičiūtė, Audrelė Bielinytė