Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03 bir.10 bir.17 bir.24 liepa01 liepa08 liepa15 liepa22 liepa29 rugp.05 rugp.12
2016 m. rugp.19 rugp.26                  
2017 m.                      

Rugsėjo 1 - 2 d. 2018 m.

RUDENS LĖŠŲ TELKIMO VAKARAS

Mūsų aštuntasis metinis Clambake/Steak Bake/Rudens Loterijos vakaras bus didžiojoje salėje šeštadienį, spalio 27d., ir prasidės užsibaigus 5:30v.v. Mišioms. Loterijos bilietėlius rasite padėtus bažnyčios prieangyje. Prašome visus parapijiečius atsiimti jų šeimos voką su bilietėliais; tai mums sutaupys pašto siuntimo išlaidas.
    
Esame pasamdę naują maisto tiekėją ir džiaugiamės galėję sumažinti vakarienės kainą bei pagerinti jos kokybę. Jūsų laukia ne vien tik skani vakarienė ir turtingas gardumynų stalas, bet ir proga išbandyti laimę dovanų krepšių ir 50/50 loterijose. Vakarienės bilietus bus galima įsigyti po Darbo Dienos.
   LAUKIAME SAVANORIŲ ir kviečiame ateiti į talką padėti suruošti šį renginį. Reikės pagelbos paruošti bei sutvarkyti salę, iškepti pyragų ir padėti įvairiais kitais būdais. Savanorystės sąrašus rasite bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje, knygų kambaryje. Lauksime jūsų visų spalio 27d.
   SVEIKINIMŲ KNYGELĖ Rudens festivalyje ir vėl šiais metais turėsime programos knygelę, kurioje talpinsime jūsų sveikinimus ir reklamos žinutes. Kviečiame visus parapijiečius, parapijos organi-zacijas bei verslininkus paremti parapiją ir įteikti sveikinimą ar reklamą. Žinutės kaina nuo $10. Sveikinimų anketa įdėta su jūsų šeimos laišku vokelyje; pridėtines anketas rasite gale bažnyčios. Raginame ir kviečiame visus dalyvauti.
                            NURODYMAI RINKIMAMS

     Darbo Dienos savaitgalis pažymi rinkimų sezono pradžią. Šiais metais išrinksime žmones į federalinius, mūsų valstijos ir vietinius postus. Esame ne pelno siekianti (tax exempt) organizacija ir privalome sekti Internal Revenue Service nurodymus, kurie draudžia dalyvauti ar įtaigoti bet kurią politinę kampaniją, ir pasisakyti - už ar prieš - bet kurį asmenį, siekiantį būti išrinktu. Tai yra besąlygis draudimas, ir tereikia vieno kišimosi į politinę kampaniją atvejo, kad mūsų ne pelno siekimo būsena būtų atšaukta.
     Praktiškai, sekantys dalykai draudžiami: pasisakymai - bet kuriuo būdu - už ar prieš kurį nors kandidatą, politinę partiją, ar politinių veiksmų komitetą (PAC). Bet kokie pasisakymai, remiantys ar neigiantys kandidatus, politines partijas ar PACs negali būti skelbiami parapijos renginiuose, parapijos spausdintoje medžiagoje, parapijos tinklapyje, ar per parapijos socialinius tinklus. Politiniai plakatai negali būti dedami parapijos ribose. Taip pat draudžiama prašyti finansinės paramos bet kuriam kandidatui, politinei partijai, ar PAC; draudžiama parapijos ribose rinkti parašus kandidatams ir dalinti balsavimo informacinę medžiagą, esančią šališką bet kuriam kandidatui, politinei partijai ar PAC. Jei turite klausimų apie kas leistina ar ne, kreipkitės į kun. Bacevičių.
 

40 DIENŲ UŽ GYVYBĘ

Nuo rugsėjo 26 iki lapkričio 4 kviečiame jungtis su kitais krikščioniais į „40 Dienų už gyvybę“ – 40 maldos ir pasninko dienų prašant užsibaigti abortams. Dėl platesnės informacijos žiūrėkite tinklapį: www.40daysforlife.com/cleveland

     Pirmadienis, rugs. 3d. yra Darbo Dienos šventė. Tą dieną pagal paprotį ne vien tik atsisveikiname su vasara Clevelande, bet ir švenčiame darbo orumą, iš kurio kyla ir mūsų krašto ir jos žmonių stiprybė. Šventė buvo įsteigta 1887m. su tikslu pagerbti Amerikos Darbo Sąjūdį ir atšvęsti darbininkų visuomeninius ir ekonominius atsiekimus. Darbo Diena, kasmet švenčiama visame mūsų krašte, suteikia mums progą įvertinti darbininkų įnašą stiprinant ir gerinant mūsų krašto būklę.

     Evangelijose Viešpats daugelį kartų prabyla apie darbą, ir Jis tai daro jo laikmečiui revoliuciniais žodžiais. Vergų darbo eroje Jėzus skelbia, jog darbininkas vertas užmokesčio. Jis mums primena, jog piūtis didelė, o darbininkų maža. Jis ragina sekėjus melstis, kad šeimininkas siųstų daugiau darbininkų į laukus.

     Todėl Darbo Dieną lenkiame galvas tiems, kurie savo darbu – fiziniu ir protiniu – prisideda prie mūsų gyvenimo gerbūvio. Prisimename, jog nežiūrint koks būtų žmogaus darbas, nuo paprasčiausio iki sudėtingiausio, kiekvienas jų yra svarbus, ir kiekvienam darbininkui dera mokėti tinkamą algą už jo pastangas.
                              Dievas jus visus telaimina
!  kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOSE

Prisiminkite maldose a.a. kun. Joseph Goebel ir a.a. kun. Thomas Flynn, kurie mirė praėjusią savaitę. Lai visi mūsų mirusieji kunigai turi amžinąjį gyvenimą Prisikėlimo džiaugsme.

 PARAPIJOS RAŠTINĖ BUS UŽDARYTA

Pirmadienis, rugsėjo 3d. yra Darbo Dienos šventė. Tą dieną parapijos raštinė bus uždaryta.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys blynų pusryčiai bus sekmadienį, rugsėjo 9d. nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Bilietus galite įsigyti po savaitgalio Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 val. Mišių svetainėje, ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Bilietų kainos: suaugusiems – $7, vaikams 10 m. ir jaunesniems veltui. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Visas pelnas eina parapijai.

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖ ŠALPA

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa padeda Lietuvos Bažnyčiai ruoštis priimti Šventąjį Tėvą Lietuvoje ateinantį mėnesį. Ji yra įsteigusi GO FUND ME tinklapį priimti aukas šiam tikslui. Išgirsti arkivyskupo Grušo kreipimąsį anglų kalba žiūrėkite: https://gofundme.com/pope-in-LT Sužinoti kaip Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa panaudos suaukotas lėšas žiūrėkite: http://lcraid.org/?p=617

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - rugsėjo 2 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - rugsėjo 9 d.

rugs. 2 Tik kava

Skaitytoja/s

Vilija Klimienė Eglė Laniauskienė
9 d. Parapijos blynų pusyčiai

Komunijos
dalintojai

Amanda Muliolienė, Živilė*
Lana ir Dan Margevičiai

Remigijus Belzinskas, Živilė*
Kristina ir Albertas Sušinskai

16 d. Muliolių šeima
23 d. Totoraičiai/Rukšėnai/Beržinskai

Patarnautojai

Audrelė Bielinytė, Anika Muliolytė Emilė ir Daina Dicevičiūtės