Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24 kovo03 kovo10
2014 m. 2018 m. kovo17 kovo24 kovo31 bal.07 bal.14 bal.21 bal.28 geg.05 geg.12 geg.19 geg.26
2015 m.   bir.02 bir.09 bir.16 bir.23 bir.30 lie.07 lie.14 lie.21 lie.28 rugp.04 rugp.11
2016 m.   rugp.18 rugp.25                  
2017 m.                        

Rugpjūčio 31 - rugsėjo 1 d. 2019 m.

RUDENS LĖŠŲ TELKIMO VAKARAS

Mūsų devintasis metinis Clambake/ Steak Bake/Rudens Loterijos vakaras bus didžiojoje salėje šeštadienį, spalio 26d., ir prasidės užsibaigus 5:30v.v. Mišioms. Loterijos bilietėlius rasite padėtus bažnyčios prieangyje. Prašome visų parapijiečių atsiimti jų šeimos voką su bilietėliais; tai mums sutaupys pašto siuntimo išlaidas.

     Kviečiame visus dalyvauti šiame lėšų telkimo vakare ir paremti mūsų parapiją. Jūsų laukia ne vien tik skani vakarienė ir turtingas gardumynų stalas, bet ir proga išbandyti laimę dovanų krepšių ir 50/50 loterijose. Vakarienės bilietus bus galima įsigyti po Darbo Dienos.

     Laukiame savanorių ir kviečiame ateiti į talką padėti suruošti šį renginį. Reikės pagelbos paruošti bei sutvarkyti salę, iškepti pyragų ir padėti įvairiais kitais būdais. Savanorystės sąrašus rasite bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje, knygų kambaryje. Lauksime jūsų visų spalio 26d.

SVEIKINIMŲ KNYGELĖ

Rudens festivalyje ir vėl šiais metais turėsime programos knygelę, kurioje talpinsime jūsų sveikinimus ir reklamos žinutes. Kviečiame visus parapijiečius, parapijos organizacijas bei verslininkus paremti parapiją ir įteikti sveikinimą ar reklamą. Žinutės kaina nuo $10. Sveikinimų anketa įdėta su jūsų šeimos laišku vokelyje; pridėtines anketas rasite gale bažnyčios. Raginame ir kviečiame visus dalyvauti.

PAMĄSTYMAS ŠEIMOMS

“Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi.” Šeimyninis gyvenimas patvirtina šiandienos Evangelijos Jėzaus žodžius. Pasišventimas, artimas tarpusavio bendravimas, ištikimybė ir meilė yra nuolankios tarnystės ir rūpinimosi vienas kitu atpildas. Popiežius Pranciškus mums primena: “nei viena šeima nenukrenta iš dangaus tobulai suformuota.”

PAGYDYKIME ŽMONIJOS ŠEIMĄ

Institute of Catholic Studies ir John Carroll-Sacred Heart University susigiminiavimo komitetas kviečia visus atvykti išgirsti Gula, Ugandos arkivyskupijos arkivyskupo, John Baptist Odama, kalbą, “Healing the Human Family.” Arki-vyskupas Odama yra vienas svarbiausių taikdarių Ugandoje. Jis kalbės rugsėjo 10d., 5:00v.v. John Carroll Universito Donahue auditorijoje, Dolan Science Center. Dėl platesnės informacijos skambinkite: 216-397-4558.

DIENA KATALIKAMS BEISBOLO PARKE

Rugsėjo 22d. praleiskite dieną su Clevelando Indians beisbolo komanda ir Clevelando katalikais Progressive Field parke. Prieš prasidedant beisbolo žaidimui – Mišios 10:15v.r. ten pat. Bilietų kainos nuo $18. Dėl platesnės informacijos skambinkite 216-420-4162 arba e-paštu: jplys@indians.com

     Pirmadienis, rugsėjo 2d. yra Darbo Dienos šventė. Tą dieną pagal paprotį ne vien tik atsisveikiname su vasara Clevelande, bet ir švenčiame darbo orumą, iš kurio kyla ir mūsų krašto ir jos žmonių stiprybė. Šventė buvo įsteigta 1887m. su tikslu pagerbti Amerikos Darbo Sąjūdį ir atšvęsti darbininkų visuomeninius ir ekonominius atsiekimus. Darbo Diena, kasmet švenčiama visame mūsų krašte, suteikia mums progą įvertinti darbininkų įnašą stiprinant ir gerinant mūsų krašto būklę.

     Evangelijose Viešpats daugelį kartų prabyla apie darbą, ir Jis tai daro jo laikmečiui revoliuciniais žodžiais. Vergų darbo eroje Jėzus skelbia, jog darbininkas vertas užmokesčio. Jis taip pat mums primena, jog piūtis didelė, o darbininkų maža. Jis ragina sekėjus melstis, kad šeimininkas siųstų daugiau darbininkų į laukus.

     Todėl Darbo Dieną lenkiame galvas tiems, kurie savo darbu – fiziniu ir protiniu – prisideda prie mūsų gyvenimo gerbūvio. Prisimename, jog nežiūrint koks būtų žmogaus darbas, nuo paprasčiausio iki sudėtingiausio, kiekvienas jų yra svarbus, ir kiekvienam darbininkui dera mokėti tinkamą algą už jo pastangas.

 

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

PARAPIJOS RAŠTINĖ BUS UŽDARYTA

Pirmadienis, rugsėjo 2d. yra Darbo Dienos šventė. Šventės proga, tą dieną parapijos raštinė bus uždaryta.

PRISIMINKITE MALDOSE

Prisiminkite maldose a.a. Albert Telautz, neseniai mirusį ir palaidotą iš mūsų parapijos. Lai jis amžinai ilsisi Dievo Karalystės ramybėje. 

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Penktadienis, rugs. 6, yra šio mėnesio pirmasis penktadienis. Tą dieną, nuo 8:00-9:00v.r. bus Eucharistijos Šventoji Valanda bažnyčioje. Trečiadienį, rugs. 11, nuo 6:00 -7:00v.v. bus vakarinė Šventoji Valanda. Kviečiame visus praleisti valandėlę tyloje ir maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys blynų pusryčiai bus sekmadienį, rugsėjo 15d. nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Bilietus galite įsigyti po savaitgalio Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 val. Mišių svetainėje, ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Bilietų kainos: suaugusiems – $7, vaikams 10m. ir jaunesniems veltui. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Visas pelnas eina parapijai.
                              

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

  ŠĮ SEKMADIENĮ
rugsėjo 1 d.

KITĄ SEKMADIENĮ
rugsėjo 8 d.

rugs.1 d. Tik kava - G. Ješmantienė

Skaitytoja/s

Rita Balytė Danius Šilgalis
8 d. Pollock ir Klimų šeimos

Komunijos
dalintojai

Rauda Gelažienė, Kęstutis Civinskas*
Amanda Muliolienė,
Frank Lucas

Albertas Sušinskas,
Marius Laniauskas*
Remigijus Belzinskas,
Kristina Sušinskienė

15 d. Blynų pusryčiai
22 d. Totoraičių/Rukšėnų/Beržinskų šeimos

Patarnautojai

Lukas Milevičius, Vilnė Zulkutė Julytė ir Clara Taraškaitės