Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m. geg.29 bir.05 bir.12 bir.19 bir.26 lie.03 lie.10 lie.17 lie.24 lie.31 rugp.07
  rugp.14 rugp.21 rugp.28 rugs.04              

Rugsėjo 10 d. - 11 d. 2016 m.

RUDENS LĖŠŲ TELKIMO VAKARAS

Mūsų šeštasis metinis Clambake/Steak Roast ir Rudens loterijos vakaras bus šeštadienį, spalio 22d., užsibaigus 5:30v.v. Mišioms didžiojoje salėje. Loterijos bilietai padėti ties bažnyčios pagrindiniu įėjimau. Prašome visus parapijiečius atsiimti jų šeimos voką su laišku ir bilietais; tai padės mums sutaupyti pašto išlaidas. Vakarienės bilietus pradėsime platinti po Darbo Dienos. Jūsų laukia skanus maistas, gaivūs gėrimai, dovanų krepšių bei split raffle ir kitos loterijos. Kviečiame visus dalyvauti šiame lėšų telkimo renginyje ir paremti savo parapiją.

SVEIKINIMŲ KNYGELĖ

Rudens festivalyje ir vėl šiais metais turėsime programos knygelę, kurioje talpinsime jūsų sveikinimus ir reklamos žinutes. Kviečiame visus parapijiečius, parapijos organizacijas bei verslininkus paremti parapiją ir įteikti sveikinimą ar reklamą. Žinutės kaina nuo $5. Sveikinimų anketos įdėtos su jūsų šeimos laišku vokelyje; pridėtines anketas rasite gale bažnyčios. Kviečiame visus dalyvauti.

YOUNG CATHOLIC PROFESSIONALS (YCP)

YCP renkasi kas mėnesį pasiklausyti verslo profesionalų kalbėtojų, kurie ragina jaunus profesionalus „dirbti liudyti Kristų.“ Antradienį, rugs. 13d. Borromeo Seminarijoje Wickliffe Brian Lombardi kalbės apie jo darbą Bronx Fives. Gėrimai ir užkandžiai nemokamai. Dėl informacijos žiūrėkite į YCP Cleveland Facebook puslapį.

KULTŪRINIŲ DARŽELIŲ ŽINIOS

Šestadienį, rugsėjo 17d., 6:30 v.v., Lietuvių Kultūrinis Darželis švęs 80-tus metus linksmoj vakaronėj 1 Bratenahl Place. Linksmins solistė Virginija Muliolienė; bus užkandžių, gėrimai nusipirkimui. Dėl bilietų ($30) arba sudaryti stalą: 440-473-2530.
     S
ekmadienį, rugsėjo 18d., 2:00 v.p.p., Lietuvių Kultūrinis Darželis tęs 80 metų šventę darželiuose. Kviečiame visus dalyvauti ceremonijose ir pasiklausyti “Exultate” choro.

LIETUVOS SEIMO RINKIMAI

Lietuvos Seimo rinkimai vyks 2016m. spalio 9d. Lietuvos piliečiai, gyvenantys užsienyje ir turintys teisę balsuoti, raginami balsuoti tą dieną. Balsavimo ir registracijos informacija paskelbta Knygų kambaryje ir skelbimų lentoj svetainės koridoriuje.

APSKRITOJO STALO POKALBIAI

      Pokalbiai lietuviams aktualiomis, dažnai polemiškomis temomis vyks kas antrą šeštadienį, pradedant rugsėjo 24d., 10:00v.r. Vilties namuose. Dėl informacijos skambinkite Vidai Bučmienei 216-481-0653.

PROGOS ANGLIŠKAI KALBANTIEMS
SUSIPAŽINTI SU LIETUVA

1) Rinktinė lietuvių literatūros klasikų kūryba, išversta į anglų kalbą, ir svarbiausi Lietuvos istoriniai įvykiai, aptariami anglų kalba. Po 75 min. kartą per mėnesį, pradedant rugsėjo 25d.

2) Lietuvių kalbos pamokos pradedantiems ir šiek tiek lietuviškai kalbantiems, po 30-75 min. kas savaitę.

Dėl informacijos kreipkitės į Vidą Bučmienę 216-481-0653.

   Džiaugiuosi galėdamas jums pranešti, jog automobilių aikštės pataisymo darbai užbaigti. Prieš iškrentant pirmajam sniegui, pažymėsime paprastų bei neįgaliųjų statymo vietų linijas.
    Prasidėjus darbams paaiškėjo, kad didesni aikštės plotai buvo avariniame stovyje negu buvome manę kai pradėjome projektą. Teko juos pataisyti, ir todėl galutinė darbo suma padidėjo apie
$16,000. Todėl kreipiuosi į jus visus, ir į tuos kurie išgali įteikti pri-dėtinę auką, padėti padengti padidėjusias išlaidas ir dosniai aukoti.
     Paprastai neįvardinu žmonių padėkoti jiems už suteiktą pagelbą. Tačiau šiuo atveju nuoširdžiai dėkoju Antanui Minkūnui. Jis prižiūrėjo visus šio projekto darbus, buvo geras patarėjas bei padrąsintojas, padėjęs įgalinti šio projekto sėkmingą atlikimą. Taip pat dėkoju Lou Drasler už jo darbą surašant visus darbo techninius reikalavimus. Abu vyrai savanoriškai dirbo ir skyrė daugelį valandų užtikrinti, kad darbai būtų gerai atlikti. Ačiū jiems.
     Šių didžių darbų įvykdymas parodo kiek mes galima nuveikti kaip parapijos bendruomenė jei visi kooperuojame ir dirbame kartu. Ateityje mūsų laukia daugiau pataisymų ir pagerinimo darbų. Sudarant planus, pateiksime jums informaciją.
     Mums buvo perduotas gražus bažnytinis kompleksas, kurį naudojame veiklai ir garbinti Dievą. Dabar mūsų visų pareiga būti gerais prievaizdais - prižiūrėti pastatus ir juos atnaujinti, idant galėtume juos palikti sekančiai kartai, ir mūsų parapija galėtų toliau tarnauti ateinančioms lietuvių ir katalikų kartoms.

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Nijolę Maželienę, James Simoncic, Richard Hrobat, ir John Koehlke,  kurie neseniai mirė ir buvo palaidota iš mūsų parapijos. Lai amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

PADĖKIME NUO AUDRŲ NUKENTĖJUSIEMS

     JAV Vyskupų Konferencija prašo visų mūsų krašto parapijas ištiesti pagelbos ranką nukentėjusiems nuo audrų ir tvano Louisiana. 60,000 namų buvo rimtai apgadinti ar visiškai sunaikinti, 20,000 žmonių buvo išgelbėti nuo tvano, ir daugiau negu 106,000 žmonių prašosi federalinės valdžios pagelbos. Šiandienos ir ateities atstatymo darbai pareikalaus daug lėšų. Surinktos aukos rems Catholic Charities USA humanitarinės pagelbos darbus ir padės katalikų vyskupijoms, nukentėjusioms nuo audrų ir tvano.
     
Ateinantį savaitgalį, visų Mišių metu, pravesime antrąją rinkliavą šiam tikslui. Čekius rašykite St. Casimir vardu pažymė-dami jog auką skiriate Louisiana Flood Collection. Būkite dosnūs.

DĖMESIO – PARAPIJOS ORGANIZACIJOS

Šiuo metu atnaujiname parapijos organizacijų puslapį parapijos tinklapyje. Prašome visų parapijos organizacijų pirmininkus patikrinti savo organizacijos informaciją parapijos tinklapyje (www.saintcasimirparish.org) ir kiek įmanoma greičiau pranešti visus pakeitimus ir įteikti papildomą medžiagą, paveikslėlius ir reklamas, kurias norite talpinti parapijos tinklapyje Amandai Muliolienei (atmuliolis@gmail.com) Prašome organizacijų pirmininkus dažnai patikrinti jų grupės informaciją mūsų tinklapyje ir vis atnaujinti esamą informaciją. Tokiu būdu, jūsų veikla bus tiksliai pranešama visiems, lankantiems tinklapį.

     Laukiame savanorių ateiti į talką ir padėti paruošti bei sutvarkyti salę, iškepti gardumynų ir įvairiai būdais padėti. Prašome užsirašyti į savanorystės sąrašus ir mums padėti. Laukiame su jumis praleisti vakarą spalio 22d.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – rugsėjo 11 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - rugsėjo 18 d.
11 d. Giedrės ir Stepo Matų šeima

Skaitytoja/s

Lana Margevičienė Danius Šilgalis
18 d.  Civinskai, L.Stochl, O.Grigonytė, D.Zeledonis Komunijos dalintojai

Frank Lucas, Živilė*
Marius Laniauskas, Kęstutis Civinskas

Albertas Sušinskas, Živilė*
Kristina Sušinskienė, Gražina Kampe

25 d. Totoraičiių, Rukšėnų, Beržinskų šeimos
sp. 02   Patarnautojai Emilė Dicevičiūtė, Justas Šilgalis Amanda Newberry, Audrelė Bielinytė