Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m. geg.28 bir.04 bir.11 bir.18 bir.25 lie.02 lie.09 lie.16 lie.23 lie.30 rugp.06
2016 m. rugp.13 rugp.20 rugp.27 rugs.03 rugs.10            

Rugsėjo16 - 17 d. 2017 m.

RINKLIAVA KATALIKŲ ŽINIASKLAIDAI

Ateinantį savaitgalį bus rinkliava katalikų žiniasklaidai (Catholic Communications Campaign). Rinkliavos pinigai remia Gerosios Naujienos skleidimą katalikų visuomenės informavimo priemonėmis (per podcasts, televizijos ir radijos programas, spaudą). Pusė rinkliavos sumos pasilieka mūsų vyskupijos žinioje. Būkite dosnūs.

ŽINIOS IŠ ST. JEROME PARAPIJOS

Žengdama į 100-uosius gyvavimo metus, St. Jerome parapija kviečia visus į Clam/Steak Bake ateinantį sekmadienį, rugsėjo 24d., nuo 1-4v.p.p. Pietų kaina $30, pridėtinis tuzinas clams $10. Bilietus pirkite internetu: www.stjeromecleveland.org arba skambinkite į parapijos raštinę 216-481-8200.

PASTORACINĖ TARYBA

Ieškome gerų žmonių kandidatuoti į Parapijos Pastoracinę Tarybą. Šiais metais išrinksime 4 narius. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki spalio 29d. Visi parapijos nariai, 16m. ir vyresni, su keliomis išimtimis, turi teisę kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

RUDENS LĖŠŲ TELKIMO RENGINYS

      Mūsų septintasis metinis Clambake/Steak Roast/Rudens Loterijos vakaras bus šeštadienį, spalio 21d., užsibaigus 5:30v.v. Mišioms didižiojoje salėje. Loterijos bilietėliai padėti bažnyčios gale. Prašome visųs parapijiečius atsiimti jų šeimos vokelį su loterijos bilietėliais. Tai mums sutaupys pašto siuntimo išlaidas. Vakarienės bilietus bus galima įsigyti po Darbo Dienos savaitgalio.

     Kviečiame visus dalyvauti šiame lėšų telkimo renginyje ir paremti savąją parapiją. Bus skanaus maisto, pyragų ir gėrimų, dovanų krepšių loterijos, pusinės loterijos ir daug daugiau.

   PRAŠOME ATEITI Į TALKĄ padėti suruošti šį vakarą. Reikės pagelbos sustatyti salę ir ją sutvarkyti, iškepti skanėstų ir atlikti įvairius kitus darbus. Prašome pasisiūlyti ir užsirašyti į savanorių sąrašus. Laukiame su visais susitikti spalio 21d.  

 SVEIKINIMŲ KNYGELĖ Rudens festivalyje ir vėl šiais metais turėsime programos knygelę, kurioje talpinsime jūsų sveikinimus ir reklamos žinutes. Kviečiame visus parapijiečius, parapijos organizacijas bei verslininkus paremti parapiją ir įteikti sveikinimą ar reklamą. Žinutės kaina nuo $10. Sveikinimų anketos įdėtos su jūsų šeimos laišku vokelyje; pridėtines anketas rasite gale bažnyčios. Raginame ir kviečiame visus dalyvauti

PROGOS ANGLIŠKAI KALBANTIEMS SUSIPAŽINTI SU LIETUVA

1) Rinktinė lietuvių literatūros klasikų kūryba, išversta į anglų kalbą, ir svarbiausi Lietuvos istoriniai įvykiai, aptariami anglų kalba. Po 75 min. kartą per mėnesį, pradedant rugsėjo 24d.
2) Lietuvių kalbos pamokos pradedantiems ir šiek tiek lietuviškai kalbantiems, po tris pamokas kas mėnesį. Laikas derinamas su literatūros/istorijos pamoka, kad dalyviai (suaugusieji ir gimnazistai) galėtų pasirinkti vieną ar abi programas.
Dėl informacijos skambinkite Vidai Bučmienei 216-481-0653.

APSKRITOJO STALO POKALBIAI

Pokalbiai lietuviams aktualiomis, dažnai polemiškomis temomis vyks kas antrą šeštadienį, pradedant rugs. 23d., 10:00v.r. Vilties namuose. Dėl informacijos skambinkite Vidai Bučmienei 216-481-0653.

     Mūsų biuletenio pirmame puslapyje sveikiname naujai atvykusius į mūsų parapiją ir kviečiame juos įsirašyti į parapijos narių eiles. Dažnai manęs klausia: „Kodėl reikalinga užsirašyti?“ Yra daug priežasčių.Visų pirma, tai padarius, turime geresnį parapijos sudėties vaizdą. Vyskupija reikalauja, kad pateiktume duomenis, pagal kuriuos ji apskaičiuoja vyskupijos dydį. Šie duomenys kasmet siunčiami į Romą, kad būtų galima apskaičiuoti katalikų pasaulyje skaičių. Pagal registracijos anketose surinktą informaciją sprendžiame kokias programas bei renginius turėtume ruošti, kad patenkinti mūsų narių poreikius. Žinodami mūsų narių amžių, galime rūpintis paruošti tinkamas religinio auklėjimo pamokas jaunimui, apskaičiuoti kiek reikia Komunijos dalintojų aptarnauti namisėdas, vesti tvarkingą aukų parapijai apyskaitą ir, bendrai, sudaryti planus ateities veiklai. Užsiregistravę, žmonės labiau jaučiasi priklausantys tikinčiųjų bendruomenei ir turintys galimybę pilnutiniai dalyvauti parapijos gyvenime. Jie gali aiškiai sužinoti jų santuokos teismingumą ir turėti balsą visame, kas vyksta mūsų parapijoje.

     Nuolat matau naujų žmonių, ateinančių į mūsų parapiją – kviečiu juos užsiregistruoti. Jūs, kurie jau nuo seno ateinate, kviečiu jus žengti įsipareigojimo žingsnį ir įsirašyti į mūsų parapijos bendruomenę. Žinokite, kad niekam - įskaitant ir pačią vyskupiją - neišduodame jūsų asmeniškos informacijos.

     Jūsų patogumui registracijos anketos padėtos knygų kambaryje, bažnyčios prieangio kairėje pusėje. Jas taip pat galite atsiimti klebonijoje jos darbo valandomis (pirm.-penkt. 10:00-6:00v.v.), arba paskambinkite į raštinę, ir mes mielai jums ją atsiųsime paštu.

     American Express kredito kortelės reklamoje sakydavo „Narystė neša privelegijas.“ Tai tiesa ir Šv. Kazimiero parapijoje.


                                               
Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Ann Lazor, Helen DeGeorge ir Melvin Ball, kurie neseniai mirė ir buvo palaidoti iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

PROGA SUSITIKTI SU VYSK. PEREZ MŪSŲ PARAPIJOJE

      Vyskupas Nelson Perez lankysis mūsų parapijoje trečiadienį, rugsėjo 20d. 7:00v.v. suteikti jaunuoliams Sutvirtinimo sakramentą. Po Mišių bus pabendravimas svetainėje su vyskupu ir naujai priėmusiais sakramentą. Kviečiame ir raginame visus dalyvauti Mišių aukoje ir pabendravime svetainėje.
    
Prašome ateiti į talką – iškepti pyragų, padėti paruošti ir sutvarkyti svetainę pabendravimui. Užsirašykite į sąrašus bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje.

40 DIENŲ UŽ GYVYBĘ

Nuo rugsėjo 27 iki lapkričio 5 kviečiame jungtis su kitais krikčioniais 40 Dienų už gyvybę – meldžiantis ir pasninkaujant, kad abortai būtų sustabdyti. Kviečiame budėti ramiai ir maldoje bet kuriuo laiku tarp 7v.r. ir 7v.v. ties Preterm, 12000 Shaker Blvd, 44120, arba Planned Parenthood, 25350 Rockside Rd. Bedford Heights, 44146, arba Family Planning, 54 South State St., Painesville, 44077. Dėl informacijos kreipkitės į John Noall: clevelandpraysforlife@gmail.com or 216-245-9744.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – rugsėjo 17 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- rugsėjo 24 d.

17 d. Muliolių šeima

Skaitytoja/s

Danius Šilgalis Regina Šilgalienė
24 d. Totoraičių/Rukšėnų/Beržinskų šeimos

Komunijos
dalintojai

Remigijus Belzinskas, Živilė*
Kęstutis Civinskas,
Rauda Gelažienė

Maria Hoffman, Živilė*
Lana ir Dan Margevičius

spalio 1 d. Lituanistinės mokyklos
8 d. Gudėnų šeima ir draugai

Patarnautojai

Elzė Tarasevičiūtė, Audrelė Bielinytė Amanda Newberry, Emilė Dicevičiūtė