Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03 bir.10 bir.17 bir.24 liepa01 liepa08 liepa15 liepa22 liepa29 rugp.05 rugp.12
2016 m. rugp.19 rugp.26 rugs.02                
2017 m.                      

Rugsėjo 8 - 9 d. 2018 m.

RUDENS LĖŠŲ TELKIMO VAKARAS

Mūsų aštuntasis metinis Clambake/Steak Bake/Rudens Loterijos vakaras bus didžiojoje salėje šeštadienį, spalio 27d., ir prasidės užsibaigus 5:30v.v. Mišioms. Loterijos bilietėlius rasite padėtus bažnyčios prieangyje. Prašome visus parapijiečius atsiimti jų šeimos voką su bilietėliais; tai mums sutaupys pašto siuntimo išlaidas.
    
Esame pasamdę naują maisto tiekėją ir džiaugiamės galėję sumažinti vakarienės kainą bei pagerinti jos kokybę. Vakarienės bilietus galite įsigyti bažnyčios ties pagrindinio įėjimu, po 10:00 val. Mišių svetainėje, ir parapijos raštinėje savaitės bėgyje. Vakarienės kaina: Clambake - $30, Steakbake - $35, pridėtinis tuzinas clams - $10. Jūsų laukia ne vien tik skani vakarienė ir turtingas gardumynų stalas, bet ir proga išbandyti laimę dovanų krepšių ir 50/50 loterijose.
 
   LAUKIAME SAVANORIŲ ir kviečiame ateiti į talką padėti suruošti šį renginį. Reikės pagelbos paruošti bei sutvarkyti salę, iškepti pyragų ir padėti įvairiais kitais būdais. Savanorystės sąrašus rasite bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje, knygų kambaryje. Lauksime jūsų visų spalio 27d.
   SVEIKINIMŲ KNYGELĖ Rudens festivalyje ir vėl šiais metais turėsime programos knygelę, kurioje talpinsime jūsų sveikinimus ir reklamos žinutes. Kviečiame visus parapijiečius, parapijos organi-zacijas bei verslininkus paremti parapiją ir įteikti sveikinimą ar reklamą. Žinutės kaina nuo $10. Sveikinimų anketa įdėta su jūsų šeimos laišku vokelyje; pridėtines anketas rasite gale bažnyčios. Raginame ir kviečiame visus dalyvauti.

KNYGŲ SKAITYMO RATELIS MOTERIMS

Women of Faith dvasinių knygų skaitymo ratelis veikia daugiau negu šešerius metus. Mūsų grupės narės, nuo 52 iki 93m. amžiaus, renkasi du kartus į mėnesį St. John of the Cross parapijoje. Aptariame skaitytas knygas bei kitas dvasines temas, esame turėjusios progas sutikti kai kurių skaitytų knygų autorius. Taip pat klausomės prelegentų, žiūrime kinus ir lankome parodas ir muziejus, susijusius su grupės paskirtimi. Kviečiame įsijungti į mūsų „šeimą.“ Jei domitės mūsų grupe ir dėl informacijos, kreipkitės į Mary Ann Pecek 216-486-3836.

POKALBIAI PRIE STALO SU VYSKUPU PEREZ

Dick Russ praveda pokalbius su vyskupu Nelson Perez katalikams rūpimomis temomis. Klausykitės „Table Talk“ programos per AM 1260 The Rock radijo stotį rugsėjo 13d. 5:00v.v.; programa bus kartojama rugsėjo 15d. 12:00v.p.p. ir rugsėjo 16d. 1:00v.p.p. Programos įrašus rasite: www.am1260therock.com/audio-archive

40 DIENŲ UŽ GYVYBĘ

Rugs. 26 – lapkr. 4 kviečiame jungtis su kitais krikščioniais į „40 Dienų už gyvybę“ – 40 maldos ir pasninko dienų prašant užsibaigti abortams. Tomis dienomis kviečiame ramiai stovėti ir melstis 7v.r.–7v.v. viešame take priešais Preterm, 12000 Shaker Blvd, arba Planned Parenthood, 25350 Rockside Rd,. Bedford Heights, arba Family Planning, 54 South State St., Painesville. Dėl platesnės informacijos kreipkitės į John Noall 216-245-9744 arba e-paštu: clevelandpraysforlife@gmail.com

     Nors gal dar taip nesijaučia, atšventus Darbo Dienos šventę praėjusią savaitę, visvien žinome kad vasara baigiasi. Organizacijos pradeda veiklos metus ir jei buvote išvykę kuriam laikui ir dabar sugrįžote, pastebėsite kai kuriuos pasikeitimus.

     Pirmasis akivaizdus pasikeitimas, kurį daugelis pastebės atėję į blynų pusryčius, bus kad svetainės erdvė sumažėjusi, palyginus su jos dydžiu praėjusį pavasarį. Mokyklos mokinių skaičius vis auga - dabar mokykla turi 225 mokinių - ir buvo reikalinga pristatyti daugiau klasių kambarių. Pertvarkant svetainę, ir norint sutalpinti visus vaikus valgių metu, buvo reikalinga sustatyti pikniko stiliaus stalus. Mokiniai kasdien dviejomis pamainomis valgo pusryčius ir priešpiečius svetainėje; tai 450 valgių kasdien.

     Visi remonto darbai ir baldų pirkiniai buvo padengti mokyklos. Mokyklai toliau augant, rūpinamės sudaryti sutartį su mokykla išnuomuoti jai ir vienuolyno pastatą. Kai paskelbsime parapijos finansų apyskaitą ateinantį mėnesį, pamatysite kaip svarbu tolimesniam parapijos išlaikymui turėti gerą nuomininką mokyklos pastate ir, ilgainiui, vienuolyne.

     Antra, jei pasiseks užbaigti visus inžinierių planavimo darbus, neužilgo bažnyčios priekyje matysite pastolius. Jie bus reikalingi atlikti mūro pataisymo darbus. Tikimės tuos darbus užbaigti prieš iškrentant pirmajam sniegui. Taip pat turime perstatyti ilgoką tvoros dalį ties Marcella gatvės automobilių statymo aikšte. Šį darbą atliksime iki spalio pabaigos ir clambake renginio.

     Pradėdami naujus projektus, visuomet jums apie juos pranešiu. Tuo pačiu, prašau visus pasistengti padidinti finansinę paramą mūsų parapijai. Tik su jūsų visų pagelba ir parama galėsime toliau atlikti visus remontų ir pagerinimų darbus, kurie reikalingi užtikrinti šviesią parapijos ateitį.

                              Dievas jus visus telaimina
!  kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOSE

Prisiminkite maldose a.a. John Karosec, kuris mirė praėjusią savaitę. Lai jis amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

ŠVENTOJI VALANDA

Penktadienis, rugsėjo 7d. yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną bus Šventoji Valanda 8:00-9:00v.r. Trečiadienį, rugsėjo 12d. bus Šventoji Valanda vakare, nuo 6:00-7:00v.v. Užsukite į bažnyčią valandėlei susikaupti tyloje ir maldoje.

TIKYBOS PAMOKOS

PSR tikybos pamokos ir sekmadienio priešmokyklinės pamokos prasidės sekmadienį, rugsėjo 16d. mokyklos pastate. PSR pamokos skirtos 1-8 skyrių vaikams, nelankantiems katalikiškos mokyklos. Priešmokyklinės pamokos skirtos 3-5m. vaikams. Abi grupės renkasi mokyklos pastate: PSR nuo 10:45-11:45v.r. ir priešmokyklinė grupė renkasi 12:00 val. Mišių metu.

DĖKOJAME UŽ GĖLES

Dėkojame Angelei Staškuvienei ir jos šeimai, papuošusiems altorių gėlėmis šį savaitgalį, prisiminti a.a. Vytautą Staškų.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - rugsėjo 9 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - rugsėjo 16 d.

9 d. Parapijos blynų pusyčiai

Skaitytoja/s

Eglė Laniauskienė Danius Šilgalis
16 d. Muliolių šeima

Komunijos
dalintojai

Remigijus Belzinskas, Živilė*
Kristina ir Albertas Sušinskai

Rauda Gelažienė, Živilė*
Arv Valiukas,
 Kęstutis Civinskas

23 d. Totoraičiai/Rukšėnai/Beržinskai
30 d. G. ir S. Matų šeima ir draugai

Patarnautojai

Emilė ir Daina Dicevičiūtės Daina Kampe, Lukas Milevičius