Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24 kovo03 kovo10
2014 m. 2018 m. kovo17 kovo24 kovo31 bal.07 bal.14 bal.21 bal.28 geg.05 geg.12 geg.19 geg.26
2015 m.   bir.02 bir.09 bir.16 bir.23 bir.30 lie.07 lie.14 lie.21 lie.28 rugp.04 rugp.11
2016 m.   rugp.18 rugp.25 rugs.01                
2017 m.                        

Rugsėjo 7 - 8  d. 2019 m.

PAGYDYKIME ŽMONIJOS ŠEIMĄ

Institute of Catholic Studies ir John Carroll-Sacred Heart University susigiminiavimo komitetas kviečia visus atvykti išgirsti Gula, Ugandos arkivyskupijos arkivyskupo, John Baptist Odama, kalbą, “Healing the Human Family.” Arki-vyskupas Odama yra vienas svarbiausių taikdarių Ugandoje. Jis kalbės rugsėjo 10d., 5:00v.v. John Carroll Universito Donahue auditorijoje, Dolan Science Center. Dėl platesnės informacijos skambinkite: 216-397-4558.

RUDENS LĖŠŲ TELKIMO VAKARAS

Mūsų devintasis metinis Clambake/ Steak Bake/Rudens Loterijos vakaras bus didžiojoje salėje šeštadienį, spalio 26d., ir prasidės užsibaigus 5:30v.v. Mišioms. Loterijos bilietėlius rasite padėtus bažnyčios prieangyje. Prašome visų parapijiečių atsiimti jų šeimos voką su bilietėliais; tai mums sutaupys pašto siuntimo išlaidas.
     Kviečiame visus dalyvauti šiame lėšų telkimo vakare ir paremti mūsų parapiją. Jūsų laukia ne vien tik skani vakarienė ir turtingas gardumynų stalas, bet ir proga išbandyti laimę dovanų krepšių ir 50/50 loterijose. Vakarienės bilietus bus galima įsigyti po Darbo Dienos.
     Laukiame savanorių ir kviečiame ateiti į talką padėti suruošti šį renginį. Reikės pagelbos paruošti bei sutvarkyti salę, iškepti pyragų ir padėti įvairiais kitais būdais. Savanorystės sąrašus rasite bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje, knygų kambaryje. Lauksime jūsų visų spalio 26d.

SVEIKINIMŲ KNYGELĖ

Rudens festivalyje ir vėl šiais metais turėsime programos knygelę, kurioje talpinsime jūsų sveikinimus ir reklamos žinutes. Kviečiame visus parapijiečius, parapijos organizacijas bei verslininkus paremti parapiją ir įteikti sveikinimą ar reklamą. Žinutės kaina nuo $10. Sveikinimų anketa įdėta su jūsų šeimos laišku vokelyje; pridėtines anketas rasite gale bažnyčios. Raginame ir kviečiame visus dalyvauti.

KORP! GIEDROS MENO PARODA

Clevelando ateitininkių Korp! Giedra kviečia visus į jos narių meno parodą ATEINANTĮ sekmadienį, rugs. 15d. nuo 11:30 iki 4:00 Lietuvių Namų viršutinėje salėje. Matysite tapybos, keramikos, audimo ir juvelyrikos darbus. Kviečiame visus, pasigardžiavus parapijos blynų pusryčiais, pasigrožėti meno kūriniais. Kam sunkoka lipti laiptais, veiks keliamoji kėdė.

DIENA KATALIKAMS BEISBOLO PARKE

Rugsėjo 22d. praleiskite dieną su Clevelando Indians beisbolo komanda ir Clevelando katalikais Progressive Field parke. Prieš prasidedant beisbolo žaidimui – Mišios 10:15v.r. ten pat. Bilietų kainos nuo $18. Dėl platesnės informacijos skambinkite 216-420-4162 arba e-paštu: jplys@indians.com

 

     Praėjus Darbo Dienos šventei praėjusą savaitę, vasaros sezonas oficialiai užsibaigęs. Dauguma mokinių jau sugrįžo į mokyklos suolą, ir parapijos veikla vėl prasideda.

     Šie metai bus ganėtinai sudėtingi tiems, kurie savo veiklai naudojasi mokyklos pastato bei Vilties Namų patalpomis. Vykstant kanalizacijos kasimo darbams Marcella Rd., priėjimas į automobilių aikštę bus sudėtingas. Grupės, kurios naudojasi mokyklos patalpomis vakarais, galės ją pasiekti iš Lake Shore Blvd. Tie, kurie naudojasi Vilties Namais, jį galės pasiekti iš Reese Rd. Dirbame pastatyti vartus tarp mūsų automobilių aikštės ir Vilties Namų, ir tikimės šis darbas bus užbaigtas greitu laiku. Vykstant šiems darbams, prašome visų kantrybės.

     Daugelis jau yra sugrįžę į namus po vasaros atostogų. Todėl prašau visų, kurie buvo išvykę, įteikti praleistų savaičių aukas. Esame turėję uždelsti ir negalėjome įvykdyti kai kurių remonto darbų, nes trūko lėšų.

     Taip pat primenu, kad nėra per anksti pradėti galvoti apie ateisiančius Pastoracinės Tarybos rinkimus. Turėsime išrinkti keturis naujus Tarybos narius, tad prašau visų pagalvoti apie kandidatavimą Tarybon.

     Naujiesiems veiklos metams prasidedant, meldžiu Dievo palaimos visoms mūsų organizacijoms. Lai šie ateinantys metai mus suartina, idant galėtume būti geresni Dievo meilės nešėjai visiems Jo žmonėms.

 

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Trečiadienį, rugs. 11, nuo 6:00 -7:00v.v. bus vakarinė Šventoji Valanda. Kviečiame visus praleisti valandėlę tyloje ir maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys blynų pusryčiai bus sekmadienį, rugsėjo 15d. nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Bilietus galite įsigyti po savaitgalio Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 val. Mišių svetainėje, ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Bilietų kainos: suaugusiems – $7, vaikams 10m. ir jaunesniems veltui. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Visas pelnas eina parapijai.

SEKMADIENIO KAVUTĖ

Kavučių ruošos komitetas prašo daugiau žmonių pasisiūlyti ruošti kavutes. Kainos nuolat kyla, tad tikimės, kad tai suprasdami, ir jūs padidinsite auka, kurią paliekate kavutės aukų krepšelyje. Būkime dosnūs. Visas pelnas eina parapijai.

PAMĄSTYMAS ŠEIMOMS

Kad šeimyninis gyvenimas būtų sėkmingas, reikalinga atleisti vienas kitam – daugelį kartų! Kiekvieną kartą kai atleidžiame iš širdies, mūsų širdis tampa panašesnė į Jėzaus širdį. Kiekvienas šeimos narys turėtų taip elgtis ir atleisti vienas kitam. Šeimos narys, kuris negali kitiems atleisti ar priimti kitų atleidimo, gal turėtų kreiptis pagelbos pas kunigą ar profesionalą terapistą.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

  ŠĮ SEKMADIENĮ
rugsėjo 8 d.

KITĄ SEKMADIENĮ
rugsėjo 15 d.

8 d. Pollock ir Klimų šeimos

Skaitytoja/s

Danius Šilgalis Regina Šilgalienė
15 d. Blynų pusryčiai

Komunijos
dalintojai

Albertas Sušinskas,
Marius Laniauskas*
Remigijus Belzinskas,
Kristina Sušinskienė

Aurelija Jucaitienė, Živilė*
Maria Hoffman,
Gražina Kampe

22 d. Totoraičių/Rukšėnų/Beržinskų šeimos
29 d. Gud4nų šeima ir draugai

Patarnautojai

Julytė ir Clara Taraškaitės Elzė Tarasevičiūtė, Livija Masčinskaitė