Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m. geg.29 bir.05 bir.12 bir.19 bir.26 lie.03 lie.10 lie.17 lie.24 lie.31 rugp.07
  rugp.14 rugp.21 rugp.28 rugs.04 rugs.11            

Rugsėjo 17 d. - 18 d. 2016 m.

PADĖKIME NUO AUDRŲ NUKENTĖJUSIEMS

Šį savaitgalį, visų Mišių metu pravesime antrą rinkliavą teikti humanitarinę pagelbą katalikų vyskupijoms, kurios nukentėjo nuo tvano Lousiana. Čekius rašykite St. Casimir Parish vardu pažymėdami, jog skiriate auką Flood Collection. Būkite dosnūs.

CATHOLIC CHARITIES DĖKOJA

Catholic Charities džiaugiasi pranešdama, kad iki š.m. rugp. 31d. ji yra sutelkusi $11,627,825 viršijant $11.5 milijono tikslą. Mūsų parapijos aukų sumos tikslas buvo $10,842. Šiais metais 142 parapiečių pasižadėjo suaukoti $14,764, kas sudaro 136% tikslo. Dėka jūsų dosnumo, Catholic Charities galės toliau tarnauti 40,000+ žmonėms, kurie kasmet prašo jos pagelbos.

PASTORACINĖ TARYBA

Ieškome gerų žmonių kandidatuoti į Parapijos Pastoracinę Tarybą. Šiais metais išrinksime 4 narius. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki spalio 30d. Visi parapijos nariai, 16m. ir vyresni, su keliomis išimtimis, turi teisę kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

RINKLIAVA KATALIKŲ ŽINIASKLAIDAI

Ateinantį savaitgalį bus rinkliava katalikų žiniasklaidai (Catholic Communications Campaign). Rinkliavos pinigai remia Gerosios Naujienos skleidimą katalikų visuomenės informavimo priemonėmis (per podcasts, televizijos ir radijos programas, spaudą). Pusė rinkliavos sumos pasilieka mūsų vyskupijos žinioje. Būkite dosnūs.

PROGA SAVANORYSTEI

Birthright organizacija teikia pagelbą nėsčioms ir naujagimių motinomis. Ji ieško savanorių padėti jų raštinėję: atsakyti telefono skambučius, sudėti vaikeliams darbužius, padėti moterims surasti pridėtinę valdžios pagelbą. Savanoriai bus pamokyti kaip atlikti darbus. Jei norite padėti moterims ir vaikeliams, skambinkite Toni Sabo 216-228-5998 arba 216-486-2800.

APSKRITOJO STALO POKALBIAI

      Pokalbiai lietuviams aktualiomis, dažnai polemiškomis temomis vyks kas antrą šeštadienį, pradedant rugsėjo 24d., 10:00v.r. Vilties namuose. Dėl informacijos skambinkite Vidai Bučmienei 216-481-0653.

PROGOS ANGLIŠKAI KALBANTIEMS
SUSIPAŽINTI SU LIETUVA

1) Rinktinė lietuvių literatūros klasikų kūryba, išversta į anglų kalbą, ir svarbiausi Lietuvos istoriniai įvykiai, aptariami anglų kalba. Po 75 min. kartą per mėnesį, pradedant rugsėjo 25d.

2) Lietuvių kalbos pamokos pradedantiems ir šiek tiek lietuviškai kalbantiems, po 30-75 min. kas savaitę.

Dėl informacijos kreipkitės į Vidą Bučmienę 216-481-0653.

     Mūsų biuletenio pirmame puslapyje sveikiname naujai atvykusius į mūsų parapiją ir kviečiame juos įsirašyti į parapijos narių eiles. Dažnai manęs klausia: „Kodėl reikalinga užsirašyti?“ Yra daug priežasčių.Visų pirma, tai padarius, turime geresnį parapijos sudėties vaizdą. Vyskupija reikalauja, kad pateiktume duomenis, pagal kuriuos ji apskaičiuoja vyskupijos dydį. Šie duomenys kasmet siunčiami į Romą, kad būtų galima apskaičiuoti katalikų pasaulyje skaičių. Pagal registracijos anketose surinktą informaciją sprendžiame kokias programas bei renginius turėtume ruošti, kad patenkinti mūsų narių poreikius. Žinodami mūsų narių amžių, galime rūpintis paruošti tinkamas religinio auklėjimo pamokas jaunimui, apskaičiuoti kiek reikia Komunijos dalintojų aptarnauti namisėdas, vesti tvarkingą aukų parapijai apyskaitą ir, bendrai, sudaryti planus ateities veiklai. Užsiregistravę, žmonės labiau jaučiasi priklausantys tikinčiųjų bendruomenei ir turintys galimybę pilnutiniai dalyvauti parapijos gyvenime. Jie gali aiškiai sužinoti jų santuokos teismingumą ir turėti balsą visame, kas vyksta mūsų parapijoje.

     Nuolat matau naujų žmonių, ateinančių į mūsų parapiją – kviečiu juos užsiregistruoti. Jūs, kurie jau nuo seno ateinate, kviečiu jus žengti įsipareigojimo žingsnį ir įsirašyti į mūsų parapijos bendruomenę. Žinokite, kad niekam - įskaitant ir pačią vyskupiją - neišduodame jūsų asmeniškos informacijos.

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Matilda Racecic,  kuri neseniai mirė ir buvo palaidota iš mūsų parapijos. Lai amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

PADĖKIME NUO AUDRŲ NUKENTĖJUSIEMS

     JAV Vyskupų Konferencija prašo visų mūsų krašto parapijas ištiesti pagelbos ranką nukentėjusiems nuo audrų ir tvano Louisiana. 60,000 namų buvo rimtai apgadinti ar visiškai sunaikinti, 20,000 žmonių buvo išgelbėti nuo tvano, ir daugiau negu 106,000 žmonių prašosi federalinės valdžios pagelbos. Šiandienos ir ateities atstatymo darbai pareikalaus daug lėšų. Surinktos aukos rems Catholic Charities USA humanitarinės pagelbos darbus ir padės katalikų vyskupijoms, nukentėjusioms nuo audrų ir tvano.
     
Ateinantį savaitgalį, visų Mišių metu, pravesime antrąją rinkliavą šiam tikslui. Čekius rašykite St. Casimir vardu pažymė-dami jog auką skiriate Louisiana Flood Collection. Būkite dosnūs.

RUDENS LĖŠŲ TELKIMO VAKARAS

Mūsų šeštasis metinis Clambake/Steak Roast ir Rudens loterijos vakaras bus šeštadienį, spalio 22d., užsibaigus 5:30v.v. Mišioms didžiojoje salėje. Loterijos bilietai padėti ties bažnyčios pagrindiniu įėjimau. Prašome visus parapijiečius atsiimti jų šeimos voką su laišku ir bilietais; tai padės mums sutaupyti pašto išlaidas. Vakarienės bilietus pradėsime platinti po Darbo Dienos. Jūsų laukia skanus maistas, gaivūs gėrimai, dovanų krepšių bei split raffle ir kitos loterijos. Kviečiame visus dalyvauti šiame lėšų telkimo renginyje ir paremti savo parapiją.

SVEIKINIMŲ KNYGELĖ

Rudens festivalyje ir vėl šiais metais turėsime programos knygelę, kurioje talpinsime jūsų sveikinimus ir reklamos žinutes. Kviečiame visus parapijiečius, parapijos organizacijas bei verslininkus paremti parapiją ir įteikti sveikinimą ar reklamą. Žinutės kaina nuo $5. Sveikinimų anketos įdėtos su jūsų šeimos laišku vokelyje; pridėtines anketas rasite gale bažnyčios. Kviečiame visus dalyvauti

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – rugsėjo 18 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - rugsėjo 25 d.
18 d.  Civinskai, L.Stochl, O.Grigonytė, D.Zeledonis

Skaitytoja/s

Danius Šilgalis Regina Šilgalienė
25 d. Totoraičiių, Rukšėnų, Beržinskų šeimos Komunijos dalintojai

Albertas Sušinskas, Živilė*
Kristina Sušinskienė, Gražina Kampe

Rauda Gelažienė, Živilė*
Remigijus Belzinskas, Aurelija Jucaitienė

sp. 02 Lituanistinės mokyklos
09 d. Gudėnų šeima ir draugai Patarnautojai Amanda Newberry, Audrelė Bielinytė Lukas Milevičius, Kristoforas Čiurlionis